ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .- 
Κυριακή  01  Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~    KAΛΟ  ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ   !

-   Φαγητό στο Πήδημα Αρφαρά ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 01-09-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216134616971650/  /.-~ Όπως το σκοτάδι είναι ξένο προς το φως το ίδιο ξένος είναι και ο υπερήφανος από την αρετή ! {Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης } .-
~ Υπερήφανος σημαίνει , ρόδι που από μέσα είναι σάπιο και εξωτερικά το χρώμα του γυαλίζει ,- {Άγιος Ιωάννης Σιναϊτης} .
~ Αιτία της περηφάνιας , ως επί το πλείστον , είναι η αρχομανία και η σχετική μ΄ αυτήν αρχομανία .-{Άγιος Γρηγόριος Νύσσης} .-
~ Η Αγάπη είναι η δύναμη να κερδίσουμε τον αδελφό μας , γιατί εάν κερδίσουμε τον αδελφό μας , τον Θεό κερδίζουμε .- {Άγιος Μάρκος ο Ασκητής } 
~ Αν η αγάπη είναι ζωή , τότε το μίσος προς τον πλησίον είναι θάνατος ,- { Όσιος Θαλάσσιος }.-~* Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !
~
~** Αρχή της Ινδίκτου – Γιορτή σήμερα 1 Σεπτεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
~  – Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την , δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους. Για την περίπτωση αυτή, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει στον Συναξαριστή του:
~  «Πρέπει να ηξεύρωμεν, αδελφοί, ότι η του Θεού αγία Eκκλησία εορτάζει σήμερον την Iνδικτιώνα, διά τρία αίτια. Πρώτον, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Διά τούτο και κοντά εις τους παλαιούς Pωμάνους πολλά ετιμάτο αυτή εξ αρχαίων χρόνων. Iνδικτιών δε κατά την ρωμαϊκήν, ήτοι λατινικήν γλώσσαν, θέλει να ειπή ορισμός. Kαι δεύτερον εορτάζει ταύτην η Eκκλησία, επειδή και κατά την σημερινήν ημέραν, επήγεν ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός μέσα εις την Συναγωγήν των Iουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το Bιβλίον του Προφήτου Hσαΐου, καθώς γράφει ο Eυαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. δ΄).

Tο οποίον Bιβλίον ανοίξας ο Kύριος, ω του θαύματος! ευθύς εύρε τον τόπον εκείνον, ήτοι την αρχήν του εξηκοστού πρώτου κεφαλαίου του Hσαΐου, εις το οποίον είναι γεγραμμένον διά λόγου του τα λόγια ταύτα: «Πνεύμα Kυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Kυρίου δεκτόν». Aφ’ ου δε ανέγνωσεν ο Kύριος τα περί αυτού λόγια ταύτα, εσφάλισε το Bιβλίον και το έδωκεν εις τον υπηρέτην. Έπειτα καθίσας, είπεν εις τον λαόν «ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα εδικά σας αυτία». Όθεν ο λαός ταύτα ακούων, εθαύμαζε διά τα χαριτωμένα λόγια, οπού εύγαινον εκ του στόματός του, ως τούτο γράφει ο αυτός Eυαγγελιστής Λουκάς (αυτόθι).  Eίναι δε και τρίτη αιτία, διά την οποίαν η Eκκλησία του Xριστού κάμνει σήμερον ενθύμησιν της Iνδίκτου, και εορτάζει την αρχήν του νέου χρόνου: ήγουν, ίνα διά μέσου της υμνωδίας και ικεσίας, οπού προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη, γένη ο Θεός ίλεως εις ημάς, και ευλογήση τον νέον χρόνον, και χαρίση τούτον εις ημάς ευτυχή και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά. Kαι ίνα φωτίση τας διανοίας μας, εις το να περάσωμεν όλον τον χρόνον καθαρώς και με αγαθήν συνείδησιν, και εις το να ευαρεστήσωμεν τω Θεώ, με την φύλαξιν των εντολών του. Kαι ούτω να τύχωμεν των εν Oυρανοίς αιωνίων αγαθών».   Απολυτίκιον  Ήχος β’.  Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους Βασιλείς και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σώσον ημάς.  Κοντάκιον  Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.  Ο αρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, και καιρούς ο θέμενος, εν τη αυτού εξουσία, δώρησαι, τω φιλοχρίστω λαώ σου νίκας· έτους δε, τας τε εισόδους και τας εξόδους, ευλογήσαις κατευθύνων, ημών τα έργα προς θείόν σου θέλημα. (Ποιηθέν τω 1813 έτει υπό του αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, Κυρίλλου ς´).  Κάθισμα  Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λόγον.  Ο καιρούς καρποφόρους και υετούς, ουρανόθεν παρέχων τοις επί γης, και νυν προσδεχόμενος, τας αιτήσεις των δούλων σου, από πάσης λύτρωσαι, ανάγκης την πόλιν σου, οι οικτιρμοί και γαρ σου, εις πάντα τα έργα σου. Όθεν τας εισόδους, ευλογών και εξόδους, τα έργα κατεύθυνον εφ᾿ ημάς των χειρών ημών, και πταισμάτων την άφεσιν, δώρησαι ημίν ο Θεός· συ γαρ εξ ουκ όντων τα σύμπαντα, ως δυνατός εις το είναι παρήγαγες.  Μεγαλυνάριον  Άναρχε τρσήλιε Βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων, τας ελίξεις περισκοπών, ευλόγησον τον κύκλον, της νέας περιόδου, τας αγαθάς σου δόσεις πάσι δωρούμενος.   https://youtu.be/YPpmzWVoFQ8  .-
~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου 2019 – Αρχή της Ινδίκτου
~ – Κατά Λουκάν   (4΄ 16-22): Γιορτή σήμερα: Αρχή της Ινδίκτου
Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
~   καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον·
Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν,
κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.
καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;  Μετάφραση:  Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ όπου είχε ανατραφή και εισήλθε, όπως εσυνήθιζε, κατά την ημέραν του Σαββάτου εις την συναγωγήν, και εσηκώθη από την θέσιν του, δια να αναγνώση περικοπήν από την Βιβλον.  Και εδόθη εις τα χέρια του το βιβλίον του προφήτου Ησαΐου και αφού εξεδίπλωσε το βιβλίον, ευρήκε το μέρος εκείνο, που ήσαν γραμμένα τα εξής·  “Πνεύμα Κυρίου μένει εις εμέ, διότι με αυτό με έχρισεν ο Κυριος ως άνθρωπον και με έστειλε να κηρύξω στους πτωχούς και γυμνούς από πίστιν ανθρώπους το χαρμόσυνον μήνυμα της λυτρώσεως, να θεραπεύσω αυτούς των οποίων η καρδία έχει συντριβή από το βάρος της αμαρτίας.  Να κηρύξω στους δούλους της αμαρτίας την άφεσιν και την απελευθέρωσιν, να χαρίσω ανάβλεψιν εις εκείνους που έχουν σκοτισμένον και τυφλωμένον τον νου από τα πάθη της αμαρτίας, να στείλω υγιείς και ελευθέρους από κάθε ενοχήν εκείνους, που έχουν καταπληγωθή και συντριβή από την αμαρτίαν· με έστειλε να κηρύξω στους ανθρώπους την αρχήν νέας εποχής, η οποία θα είναι ευχαρίστως δεκτή από τον Θεόν, ποθητή δε και χαρμόσυνος δια τους ανθρώπους”.  Και αφού ετύλιξεν το βιβλίον εις σχήμα κυλίνδρου, το παρέδωσε στον υπηρέτην και εκάθισε. Τα βλέματα δε όλων αυτών, που ευρίσκοντο εις την συναγωγήν, ήσαν προσηλωμένα με μεγάλην προσοχήν εις αυτόν.  Ηρχισεν δε να λέγη εις αυτούς ότι “σήμερον, με όσα την στιγμήν αυτήν ακούουν τα αυτιά σας, έχει εκπληρωθή και επαληθεύσει αυτή η προφητεία”. Και όλοι επεβεβαίωναν δι’ αυτόν, ότι εκήρυττε με πολλήν δύναμιν και εθαύμαζαν δια τα λόγια τα γεμάτα χάριν, που έβγαιναν από το στόμα του και έλεγαν· “δεν είναι αυτός ο υιός του γνωστού μας Ιωσήφ, ο μαραγκός;”
~**  Τα θεμέλια της σωτηρίας μας
Πρέπει ανοιχτά να ομολογούμε τον . Αυτό είναι μεγάλη αρετή. Πόσοι χριστιανοί υπάρχουν που λένε: «Πιστεύω στον Θεό», αλλά στην πράξη δεν πιστεύουν! Πόσα χείλη μένουν βουβά, όταν χρειάζεται να υπερασπιστούν μέσα στην κοινωνία τη δόξα του Θεού και των Αγίων Του!
~  Ο εχθρός Διάβολος προσπαθεί τόσο πολύ για να σβήσει την πίστη από την καρδιά και να φέρει στη λήθη τις αλήθειες του Χριστιανισμού. Γι’ αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο κατ’ όνομα χριστιανοί αλλά στα έργα κανονικοί ειδωλολάτρες.

Μην ντρέπεσαι να κάμεις ορθά το σημείο του Σταυρού , διότι με ον τρόπο αυτό νικούμε τις σκοτεινές δυνάμεις: «Οι τω Σταυρώ τειχιζόμενοι, τω εχθρώ αντιτασσόμεθα , μη δειλιώντες τας αυτού μεθοδείας και ενέδρας…» ( Απόστιχα Αίνων του πλ. Β΄ Τετάρτης πρωί ). Όχι μόνο την εικόνα του Χριστού και Θεού μας να προσκυνάς, αλλά και την εικόνα του Σταυρού Του, επειδή ο Σταυρός είναι σημείο νίκης του Χριστού επί του Διαβόλου και του στίφους των εναντίων δυνάμεων, γι’ αυτό τρέμουν και τρέπονται σε φυγή, όταν βλέπουν το Σταυρό σχηματιζόμενο .  Κάποιοι αμαθείς κινούν το χέρι τους μπροστά στο πρόσωπό του;, προσποιούμενοι ότι κάνουν τον σταυρό τους, αλλά ματαίως κοπιάζουν, γιατί δεν σχηματίζουν πάνω τους σωστό, αληθινό σταυρό. Με τέτοια κίνηση χαίρονται οι δαίμονες , ενώ εκείνους που κάμουν ορθά τον σταυρό τους, που ενώνουν κανονικά τα τρία δάχτυλα του δεξιού τους χεριού και βάζουν έτσι το χέρι τους στο μέτωπο, στην κοιλιά, στο δεξιό πλευρό και μετά στο αριστερό, βλέποντάς τους οι Άγγελοι να σχηματίζουν το αληθινό σημείο του Σταυρού αγάλλονται. Και τότε ο Άγγελος φύλακας χαίρεται και μας βοηθεί .   Λοιπόν ας απορρίψουμε την ψεύτικη ντροπή, τον ψεύτικο φόβο και ανοιχτά και με σοφία και διάκριση ας ομολογούμε τον Χριστό και ας Τον ακολουθούμε. Απ’ αυτό ξεχωρίζουν οι χριστιανοί από τους ειδωλολάτρες, από τους αιρετικούς, τους ολιγόπιστους, ότι ανοιχτά, αλλά εν σοφία ομολογούν τον Χριστό. Γιατί «ός γαρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγυς εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ και ο Υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων» ( Μαρκ. 8,38 ) .  Πρέπει να τηρούμε τις νηστείες σωματικώς και πνευματικώς σύμφωνα με το εκκλησιαστικό Τυπικό της Μ. Τεσσαρακοστής, των αγίων Αποστόλων, του Δεκαπενταύγουστου και των Χριστουγέννων, καθώς επίσης να προσέχουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή. Για τους ασθενείς και ηλικιωμένους η νηστεία είναι πιο περιορισμένη.  Πρέπει να κάνουμε με αγάπη καλά έργα για τον πλησίον μας και να απομακρυνόμαστε από κακά έργα. Να θεωρούμε χαμένη εκείνη την ημέρα κατά την οποία δεν κάναμε κανένα καλό έργο για τον πλησίον ή κάναμε κακό στον πλησίον μας. Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να οικοδομούμε την ευτυχία μας πάνω στη δυστυχία του άλλου. Με το καλό να πληρώνουμε το κακό που μας κάνουν.   Πρέπει να προσευχόμαστε χωρίς μετεωρισμό, ώστε μαζί με τα λόγια της προσευχής και τη συγκέντρωση του νου να συνδυάζεται και η αίσθηση της προσευχής. Κάποτε, σε μια μακρά προσευχή μόνο μια στιγμή συμβαίνει να είναι ευάρεστη στον Θεό και να συνιστά αληθινή προσευχή και αληθινή λατρεία του Θεού. Το κυριώτερο στην προσευχή είναι η εγγύτητα της καρδιάς στον Θεό, η οποία επιβεβαιώνεται από τη γλυκύτητα της θείας παρουσίας στην ψυχή.  Η ημέρα να μην αρχίζει χωρίς προσευχή και να μην πηγαίνουμε για ύπνο χωρίς προσευχή. Να προσευχόμαστε και όταν αναπαυόμαστε κατά την ημέρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας να υποχρεώνουμε τον εαυτό μας σε αδιάλειπτη προσευχή: Να κρατούμε στην καρδιά μας και το νου μας την προσευχή του Ιησού ή το «Θεοτόκε Παρθένε». Κι ακόμη, σταθερά και παντού να στοχαζόμαστε τον Θεό. Κι αυτό λογίζεται ως προσευχή. Εάν δεν χάνουμε την προσευχή και το στοχασμό μας για τον , τότε σε μας δεν θα είναι φοβεροί οποιοιδήποτε εχθροί, ούτε μάγοι, ούτε γόητες, διότι μαζί μας θα είναι ο Κύριος και η Παναγία Μητέρα Του.   Από το βιβλίο: «ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ   Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ»    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ
~**  Θυμός και βλασφημία…
~  Εφραίμ Φιλοθεΐτου
Σας έχει τύχει να στο δρόμο, αν ακούτε κάποιον να βλασφημεί; Έχετε νιώσει πίκρα αν ειρωνεύεται κάποιος τα Θεία; Σας κατακρίνουν γιατί μιλάτε συνεχώς για το Θεό ή γιατί αντιμετωπίζετε με αγάπη τους γύρω σας;
~  Ακόμα κι αν έχετε με τη σκέψη σας καταδικάσει όσους το έπραξαν, αλλά κι αν νιώσατε καταδικασμένοι από τους γύρω σας, σκεφτείτε πως κανείς δεν είναι τέλειος.
Πραγματικά, ο φιλεύσπλαχνος Κύριος ανύψωσε την ανθρωπότητα, απαλλάσσοντάς την από την αμαρτία. «Εκείνος που πετάει το λιθάρι προς τα πάνω, το ρίχνει στο κεφάλι του» (Σοφ. Σειρ. 27:25). Εκείνος δηλαδή που πετάει μια πέτρα προς τα πάνω, δέχεται τελικά δυνατό χτύπημα στο κεφάλι του, γιατί η πέτρα δεν θα μπορέσει να διασχίσει τον ουρανό, αλλά θα επιστρέψει σ” αυτόν που την πέταξε (Μονή Παρακλήτου). Πρακτικά, όταν κάποιος βλασφημεί, γίνεται υποχείριο της αμαρτίας, γιατί στηρίζεται στον εαυτό του, αναζητώντας ο δόλιος να λύσει μόνος του το όποιο πρόβλημά του. Οι πατέρες αναφέρουν ότι ο βλάσφημος που έπεσε μοιάζει με φορτωμένο ζώο, γιατί δεν μπόρεσε να βαστάξει το φορτίο του θυμού του. Όμως, «τίποτε δεν είναι πιο άνανδρο από το να κάνεις τον γενναίο ενάντια στο Θεό» (Σκέψεις Πασκάλ). Εν τούτοις η παραπτωματική μας συμπεριφορά δεν μας στέρησε το δικαίωμα να επιλέγουμε ελεύθερα αν θα ζούμε στην αλήθεια ή το ψέμα.  Η αλήθεια είναι μόνο ο και ο σκοπός του ανθρώπου είναι η Παραδείσια σωτηρία. Ψέμα είναι η ψυχρή και παγερή αδιαφορία μας απέναντι στο συνάνθρωπό μας, μια και με την επιφανειακή αγάπη μας δεν καταφέρνουμε να τον βοηθήσουμε να βρει το δρόμο, ώστε να απαλλαγεί από την πνευματική ασθένεια, την αμαρτία. Κι η οδός λέγεται μεταμέλεια και μετάνοια. Εξάλλου, όταν πλησιάζεις με συντριβή και μετάνοια το Σωτήρα, ικετεύεις με προσμονή Εκείνον που ίασε την ανθρώπινη ψυχή. Γι αυτό και ο φιλεύσπλαχνος Κύριος ανταποκρίνεται στην παράκλησή σου. Κυρίως το στοργικό Του βλέμμα κινείται με αγάπη προς κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Κι είναι σημαντικό κι εσύ ο άνθρωπος να αντιμετωπίζεις με αγάπη, χρηστότητα και μεγαλοψυχία τον πλησίον, εφόσον «η ευγένεια ψυχής είναι καθοριστικό στοιχείο της καλής συνεργασίας» (Λαϊκή ρήση).  Για να ακολουθήσεις το μονοπάτι που οδηγεί στο Χριστό, χρειάζεται ευγένεια ψυχής και καλοσύνη:»Η αληθινή ευγένεια είναι σαν το καθαρό χρυσάφι που δεν σκουριάζει ποτέ», έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκώ. Μα και μια λαϊκή παροιμία μας λέει: «Ο καλός τρόπος βγάζει το θεριό από την τρύπα του». Και μήπως θηρίο δεν είναι ο άνθρωπος, αν δεν ανακαλύψει πως η γαλήνη της ψυχής εκπορεύεται από τον ίδιο το Χριστό; Πώς ο άνθρωπος να απαρνηθεί τον εαυτό του και να υποταχθεί σε Εκείνον που μας απάλλαξε από τα εσωτερικά μας τραύματα;  Αλήθεια, όταν η ψυχή συνδέεται με την αμαρτία, νοσεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που φέρνει στο φως τη θεραπεία της άρρωστης ψυχής μας είναι η παραβολή του παραλυτικού της Καπερναούμ (Μάρκου β, 1-12). Εκεί αποδεικνύεται πως οι φυσικές μας ασθένειες είναι οι συνέπειες της αμαρτίας.  Ο μεγάλος άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι ο παράλυτος δείχνει ότι η ψυχή νοσεί κι ότι οι τέσσερις άνθρωποι που τον μεταφέρουν από τη στέγη του σπιτιού είναι οι αρετές του μετανοούντος ανθρώπου: αυτοκριτική, εξομολόγηση, διάθεση απομάκρυνσης από την αμαρτία και η θερμή προσευχή. Η οροφή που διαλύεται είναι το μυαλό μέσα στον εγωισμό, που δεν επιτρέπει τη μετάνοια.  Γι” αυτό και όταν θεραπεύεται η ψυχή, μεταφέρει μόνη της το σώμα της (το κρεβάτι της). Γιατί, αν η αμαρτία είναι τραύμα, η μετάνοια είναι το φάρμακο της. Έτσι, όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει το Χριστό, μετανοεί για την αμαρτωλότητά του και ανακαινούται. Ίσως το περίεργο μοναστικό ρητό να κρύβει μέσα του τη διέξοδο του ανθρώπου από την απελπισία, τη μοναξιά και την αβεβαιότητα: «αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις»  (αν απαλλαχτείς από τον εγωιστικό εαυτό σου πριν από το βιολογικό σου θάνατο, δεν θα βρεις τον αιώνιο θάνατο μακριά από το Θεό, όταν επιτελεστεί ο σωματικός θάνατος).Κι έπειτα, η πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη είναι οι λυχνοστάτες της εν Χριστώ ζωής, μια και η καθημερινότητά μας έχει ανάγκη την υπομονή, την ταπείνωση, αλλά και το «Κύριε, ελέησον». Λύτρωση μοναδική η κολυμβήθρα της εκκλησίας, εφόσον μέσα στο χώρο της αναβαπτιζόμαστε ψυχικά και θεραπευτικά μέσω της Θείας λειτουργίας.  Μεσίτριά μας η Παναγία: Πηγὴ ὑπάρχεις ἀληθῶς, ὕδατος ζῶντος Δέσποινα· ἐκπλύνεις οὖν νοσήματα, ψυχῶν σωμάτων χαλεπά, ἐν τῇ προσψαύσει μόνη σου ὕδωρ τῆς σωτηρίας, Χριστὸν ἡ προχέουσα.(Δέσποινα, αληθινά υπάρχεις ως πηγή ζωντανού νερού· καθαρίζεις λοιπόν τις επικίνδυνες αρρώστιες των ψυχών και των σωμάτων, επειδή μόνη σου και με το απαλό άγγιγμά σου ξεχύνεις μπροστά μας το Χριστό, το νερό της σωτηρίας).  Η ανακάλυψη του Χριστού σημαίνει να κάνεις την ψυχή σου οίκο Κυρίου, σηκώνοντας το Σταυρό του Γολγοθά σου. Κι όταν το φως της ανάστασης το κρατάς μέσα σου αναμμένη δάδα, δεν υπάρχει φόβος, εφόσον ζεις ήδη στην νέα Ιερουσαλήμ, ελεύθερος κι ευτυχισμένος.  Ποιος είναι ελεύθερος άνθρωπος; «Εκείνος είναι πραγματικά ελεύθερος ο οποίος υπακούει και συμμορφώνεται στο θέλημα του Θεού. Πάντοτε το όχι στην αμαρτία. Πάντοτε το ναι σε ό, τι μας ζητεί ο Χριστός (Κυριακοδρόμιο τόμος 5ος, Εκδόσεις Σωτήρ)».  Και ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος; «Μακάριος ὅς κρατήσει καί ἐδαφιεῖ τά νήπιά σου πρός τήν πέτρα: ευτυχισμένος είναι όποιος θα συντρίψει τις αμαρτίες του με την πέτρα – τον Χριστό – όσο είναι ακόμη μικρές.» (Ψαλμ. 136,9).  Μακάρι ο φιλάνθρωπος Κύριος να δίνει δύναμη στον καθένα μας, ώστε όχι μόνο να θαυμάζουμε το Δημιουργό μας μέσα από το μεγαλείο της φύσης, αλλά και με την προσευχή να ανακαλύπτουμε το Χριστό:  «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρησέ μας αληθινή, δακρύβρεκτη μετάνοια. Εσύ μάς έμεινες μοναδική Ελπίδα σωτηρίας. Είσαι η Αλήθεια μέσα σε τόσα ψέματα. Είσαι η Χαρά μας μέσα σε τόσες θλίψεις. Είσαι η Λύτρωσίς μας μέσα σε τόση αμαρτία. Είσαι η Ειρήνη μέσα σ” ένα κόσμο τόσο ταραγμένο. Δόξα στη μακροθυμία και στην Ανοχή σου, Κύριε. Αμήν.» 
*** Γ. Μπέζος: Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά και απρόσκοπτα το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ε.Ε της ΠΟΕΔΗΝ για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Γεώργιος Μπέζος, αναφέρει:
«Διάβασα σήμερα την ανακοίνωση της Ε.Ε της ΠΟΕΔΗΝ για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και τη σκόπιμα στρεβλή εικόνα που παρουσιάζεται.
Απάντηση σε ένα προς ένα τα σημεία:
1. Μιλά για υπολειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Ψέμα. Η λειτουργία της εν λόγω Μονάδας διεξάγεται κανονικά και οι ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι η διευθύντρια Νεφρολόγος και δύο γενικοί ιατροί. Μάλιστα, οι ασθενείς-νεφροπαθείς έχουν αυξηθεί, ενώ η Μονάδα έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα και 5 φιλοξενίες. Πέρα τούτου, στην τελευταία προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών, η οποία λόγω των εκλογών είχε παγώσει και επανεργοποιείται τις επόμενες ημέρες, περιλαμβάνεται και θέση Νεφρολογίας.
2. Μιλά για υπολειτουργία της Παθολογικής Κλινικής. Μα οι τρεις παθολόγοι που διαθέτει το νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σαφώς και χρειάζονται περισσότεροι παθολόγοι. Για αυτό και στην παραπάνω προκήρυξη έχουμε προτείνει και έχει συμπεριληφθεί και μία θέση Παθολογίας. Πέραν του γεγονότος ότι σε προκήρυξη του 2018 είχαμε επαναπροκηρύξει θέση Παθολογίας, η οποία απέβη άγονη.
3. Τέλος, για τη Χειρουργική Κλινική. Πράγματι υπάρχει ένα προσωρινό πρόβλημα λόγω του γεγονότος ότι έληξε η σύμβαση του ενός από τους δύο επικουρικούς ιατρούς. Ωστόσο ήδη έχουμε λάβει μέριμνα και τις επόμενες ημέρες περιμένουμε την έγκριση για την πρόσληψη δύο ακόμη επικουρικών χειρουργών, οι οποίοι μαζί με το συντονιστή διευθυντή θα συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία. Πέραν του γεγονότος ότι και στη χειρουργική ειδικότητα έχουμε προκηρύξει μία θέση επιμελητή β΄.
4. Επειδή, λοιπόν, ερωτούμαι από την Ε.Ε της ΠΟΕΔΗΝ, τι έκανα για τη στελέχωση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, τους απαντώ καθαρά και ευθέως, ότι σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ καταφέραμε και στην προκήρυξη του Ιουνίου για την πρόσληψη των ειδικευμένων μόνιμων ιατρών, προκηρύχτηκαν οι παρακάτω 7 μόνιμες θέσεις (περισσότερες μάλιστα και από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας):
•1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
• 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 
•1 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
•1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
•1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
•1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
•1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'
Συνεπώς, να τι έκανα, κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ. Συνέβαλα στο να διασφαλίσουμε και να δρομολογήσουμε ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις, όχι μόνο για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, αλλά και για την περαιτέρω αναβάθμισή του.
Για αυτό, λοιπόν, άλλη φορά να ενημερώνεστε καλύτερα. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να γνωρίζουν οι πάντες ότι όπως λειτούργησα όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και στη συνέχεια θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά και απρόσκοπτα, διότι πάντα πίστευα στη μεγάλη του συμβολή στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας».

*** Αντιδήμαρχος ο Γιώργος Αβαρλής

Η Καλαμάτα έχει τη δική της εκπροσώπηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στη νέα Δημοτική Αρχή του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ο δικός μας Γιώργος Αβαρλής, οικονομολόγος, όχι μόνο εκλέχτηκε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο της "νύμφης του Θερμαϊκού", αλλά ανέλαβε και τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο Γιώργος, κόντρα στο κομματικό "πρέπει", τα κατάφερε και απέδειξε ότι είναι από αυτούς που το… κόμμα δεν τραβάει από το μανίκι.
Μάλιστα σε δημόσια παρέμβασή του αναφέρει, μεταξύ άλλων: "Γνωρίζοντας βαθύτατα το γεγονός ότι η εποχή μας, γνήσιο και απόλυτο τέκνο της νεωτερικότητας, πόρρω απέχει από τη Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι συνεχώς και αδιαλείπτως ομνύει εκκωφαντικά, αλλά και παραπλανητικά, στο όνομά της, αφού και το κεντρικό πολιτικό σύστημα, όπως και αυτό της «τοπικής αυτοδιοίκησης», που ισχύει, ουδεμία σχέση έχει με το πολιτικο- κοινωνικό σύστημα της Δημοκρατίας ως το μόνο που προάγει την πολιτική ελευθερία, έτσι όπως εκφράστηκε στη ρήση «ελευθερίας δε εν μεν το εν μέρει άρχεσθαι και άρχειν» (μετάφραση: χαρακτηριστικό της ελευθερίας είναι το να κυβερνιέται και να κυβερνά καθένας με τη σειρά του), δεν μπορώ παρά να υπερτονίσω την πάγια θέση μου ότι οι προσπάθειές μου θα είναι -και σε αυτήν τη νέα δημοτική περίοδο- να παραμείνω ένας διαμεσολαβητής των θεμάτων και προβλημάτων που θα απασχολούν τους πολίτες αυτής της πόλης, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάχρηση της άσκησης της όποιας προσωπικής εξουσίας, όπως αυτή ενίοτε παρατηρείται μετά την εκλογή κάθε αιρετού «αντιπροσώπου», και η οποία (σε τελική ανάλυση) αντιστρατεύεται τη θέληση της πλειονότητας των δημοτών μας, αφού δεν υφίσταται καν ένα θεσμοθετημένο τοπίο διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ εντολέα (δημότης) – εντολοδόχου (αιρετός εκπρόσωπος)". Του ευχόμεθα ολόψυχα καλή δουλειά και τον περιμένουμε στην Καλαμάτα… Α.Π.

***  Μηνύματα προσφοράς και έργου από τον Π. Νίκα στο “αντίο” του προς τους δημότες

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους δημότες Καλαμάτας, ο απερχόμενος δήμαρχος και νέος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης  Νίκας, αναφέρει τα εξής:
«Φίλοι συνδημότες, υπηρέτησα την Καλαμάτα και το Δήμο μας για δεκατρία χρόνια (1.1.2007 – 31.8.2019), με συνείδηση του καθήκοντος και των ευθυνών μου απέναντι σε σας και απέναντι στον τόπο μας, το παρόν και το μέλλον του.
Έτυχε να είμαι δήμαρχος – σχεδόν στο σύνολο της θητείας μου – στην περίοδο της καταστροφικής οικονομικής κρίσης που έπληξε την πατρίδα μας, με τις γνωστές επιπτώσεις της σε κάθε τομέα, σε κάθε θεσμό, σε κάθε έκφραση της συλλογικής μας ζωής.
Ειλικρινά, αισθάνομαι υπερήφανος, γιατί η Καλαμάτα κατάφερε, μέσα στην οικονομική κρίση, να στηρίξει τους αδύναμους, να κρατήσει και να αυξήσει τις πολιτιστικές της δομές, να ενισχύσει την προβολή και παρουσία της στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να γίνει ως πόλη πιο σύγχρονη, πιο όμορφη, πιο λειτουργική και πιο ελκυστική.
Ενθυμούμαι με συγκίνηση, αλλά και με ευγνωμοσύνη, όλους όσοι με βοήθησαν σ’ αυτό το δύσκολο έργο: κυβερνήσεις, δημοτικούς Συμβούλους, συνεργάτες, υπαλλήλους, συμμαχητές και φίλους, την οικογένειά μου. Όλους θερμά τους ευχαριστώ.
Η Καλαμάτα μας έχει σπουδαίο μέλλον και εξαιρετική προοπτική. Αρκεί να υπάρχει συνείδηση πως μας έχει ανάγκη όλους. Έχει ανάγκη τις ιδέες μας, τη συνεργασία μας, την ενότητά μας, την αλληλοαναγνώριση της προσπάθειας και της προσφοράς του καθενός μας.
Αποχωρώ, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου πως έπραξα το καθήκον μου απέναντι στους συνδημότες και τον τόπο μας. Παραδίδω την πόλη και το Δήμο μας πιο οργανωμένο διοικητικά, απολύτως υγιή οικονομικά και με εντυπωσιακά αυξημένες τις σύγχρονες υποδομές του.
Υπόσχομαι ότι και από τη νέα μου θέση, ως περιφερειάρχης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η φροντίδα και η υποστήριξη προς την Καλαμάτα θα είναι συνεχής και ουσιαστική. Σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ!".

*** Γ. Τσώνης: “Θα υπερασπιστώ το τεράστιο έργο που καταφέραμε από τη θέση που με όρισε ο λαός”

«Η Δημοτική μας Αρχή άλλαξε την πορεία του Δήμου Μεσσήνης»
Συνέντευξη – απολογισμός εφ’ όλης της ύλης από τον απερχόμενο δήμαρχο, που δε δίστασε να τα βάλει και με μέχρι πρότινος «στενούς» του συνεργάτες

«Χείμαρρος» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της συνέντευξης Τύπου – απολογισμού του απερχόμενου δημάρχου Μεσσήνης, Γιώργου Τσώνη, χθες το πρωί.
Ο κ. Τσώνης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αφού μίλησε για τα πεπραγμένα της Δημοτικής του Αρχής, δε δίστασε, για ακόμα μια φορά, να τα βάλει ακόμα και με μέχρι πρότινος «στενούς» του συνεργάτες, μιλώντας ακόμα και ονομαστικά.
Ξεκινώντας ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει κανονικά ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, θέση που τον όρισε ο λαός, ενώ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών αναπάντεχο για τον ίδιο. Ωστόσο, με τη νηφαλιότητα που του δίνει το χρονικό διάστημα που πέρασε από το Μάιο, σημείωσε ότι αποχωρεί ευτυχής από τη θέση του δημάρχου Μεσσήνης. Αυτό συμβαίνει, γιατί, όπως είπε, μέσα σε 4 χρόνια δύσκολα, τα δυσκολότερα στη χώρα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, με “capital controls”, Δήμους χωρίς πόρους και προσωπικό, μαζί με τους συνεργάτες του κατάφεραν το ακατόρθωτο, παραδίδοντας ένα τεράστιο έργο στο Δήμο Μεσσήνης, που άλλαξε την αναπτυξιακή του πορεία. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε 42 σπουδαία έργα, αρκετών εκατομμυρίων, άλλα που έχουν ολοκληρωθεί, άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα που είναι έτοιμα προς ένταξη, αλλά όλα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη νέα Δημοτική Αρχή, που δε χρειάζεται να κάνει το παραμικρό.
Στο σημείο αυτό έκανε γνωστό ότι εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται σε συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή και την ενημερώνει για όλα τα ζητήματα, κάτι που δε συνέβη όταν ανέλαβε ο ίδιος, όπως είπε. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι το πνεύμα συνεργασίας θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και η νέα Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει το τεράστιο έργο που άφησε η δική του δημαρχοντία για το καλό της Μεσσήνης.
Στα 42 σπουδαία έργα, πρόσθεσε, και ότι από 1η Οκτωβρίου θα προσληφθούν 28 μόνιμοι υπάλληλοι στο Δήμο. Σε συνδυασμό, δε, με το ότι 12 μηχανήματα, 4 εκ των οποίων καινούργια, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, θα βοηθήσουν στην επίλυση πολύ σημαντικών ζητημάτων, ειδικά στην αγροτική οδοποιία. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε αρκετά με την υποστελέχωση του προσωπικού, όπως και αρκετοί Δήμοι, και αυτά που εξασφάλισαν αποτελούν μια τεράστια «προίκα» για τη νέα Δημοτική Αρχή.
«Δικαιώνομαι για το δρόμο – Οι Νησιώτες δεν εκτίμησαν το τεράστιο έργο στον Πάμισο»
Στη συνέχεια ο Γιώργος Τσώνης αναφέρθηκε σε σημαντικά ζητήματα τα οποία διαχειρίστηκε ο ίδιος τα τέσσερα χρόνια που βρέθηκε στα «ηνία» του Δήμου και τα οποία πρόκειται να μας απασχολήσουν και τα επόμενα χρόνια.
Απορρίμματα
Για το «φλέγον» ζήτημα των σκουπιδιών, ο κ. Τσώνης υπενθύμισε ότι ήταν ο πρώτος δήμαρχος που ήταν υπέρμαχος της λύσης του ΣΔΙΤ. Παράλληλα, είχε ζητήσει και εξασφαλίσει την αποκατάσταση του «φιλέτου» των 190 στρεμμάτων στα «Λιμενικά», όταν θα προχωρήσει το έργο της κεντρικής διαχείρισης. Σημείωσε, δε, ότι έχει έτοιμες προτάσεις για την περιοχή αυτή.
Πάμισος
Για ακόμα μια φορά ο κ. Τσώνης χαρακτήρισε τη «μελέτη» του Παμίσου ως το έργο του αιώνα για τη Μεσσήνη. Με αντιπλημμυρικά από τον Άρι μέχρι την παραλία, με ανάπλαση που προβλέπει «μαρίνα» και ανοιχτό θέατρο 5.000 θέσεων, όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει ριζικά την ιστορία της περιοχής και ολόκληρης της Μεσσήνης. Εξέφρασε, δε, την πικρία του για το γεγονός πως οι «Νησιώτες» δεν αξιολόγησαν σωστά αυτό το τόσο σπουδαίο έργο, που έχει μπει σε «τροχιά» υλοποίησης.
Δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος
Με το θέμα του δρόμου να βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα, ο Γιώργος Τσώνης δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στο πολυσυζήτημένο «σήριαλ». Ο απερχόμενος δήμαρχος επισήμανε ότι δικαιώνεται με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ωστόσο ευτυχισμένος ή πραγματικά δικαιωμένος θα είναι όταν αυτό το έργο ολοκληρωθεί. Πρόσθεσε ότι δέχθηκε τεράστια κριτική, αλλά και «λάσπη» γι’ αυτό το δρόμο, ενώ ο ίδιος εδώ και 15 χρόνια έχει μια πάγια άποψη πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, χωρίς να την αλλάξει ποτέ. Δρόμο ασφαλή, γρήγορο, αλλά όχι στο παραλιακό μέτωπο που θα αφήνει τη Μεσσήνη εκτός ανάπτυξης, πίστευε και πιστεύει ακόμα, τόνισε. Χαρακτήρισε, δε, τη νέα μελέτη του «Μορέα» ως μονόδρομο ανάπτυξης για τη Μεσσήνη, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στους 3 κόμβους του νέου δρόμου, σύνδεσης με την Μπούκα, την Ανάληψη, αλλά και στη Βελίκα με την «ενδοχώρα», ζήτημα που ήταν «κόκκινη γραμμή» για τον ίδιο, αλλά και τη Μεσσήνη, και τελικά κατάφεραν να το περάσουν.
Επίσης, σημείωσε ότι κανείς δε μιλάει για ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που κατάφεραν να περάσουν, αυτό της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Καλαμάτας με τη Μεσσήνη και την Μπούκα, που δια στόματος και του πρώην υπουργού κ. Σπίρτζη είχε καταφέρει να το κάνει πράξη από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Αναφορικά με όσα ισχυρίζονται τόσο ο νέος δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, όσο και ο απερχόμενος και νέος περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας, είπε πως καλά κάνουν και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Καλαμάτας, τους «βγάζει το καπέλο», ωστόσο και ο ίδιος έχει καθήκον και ως δήμαρχος, αλλά και τώρα, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Μεσσήνης!
Πεταλίδι
Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του Γιώργου Τσώνη και στα όσα έργα υλοποιήθηκαν και σε άλλα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης στο Πεταλίδι. Αρκετοί, ανέφερε χαρακτηριστικά, τον λοιδόρησαν για όσα οραματίστηκε στην περιοχή, αλλά τελικά διαψεύστηκαν οικτρά. Η αντιδιαβρωτική προστασία, με τη δημιουργία νέας παραλίας που θα μεταφέρει το «κέντρο» του Πεταλιδίου δίπλα στη θάλασσα, αλλά και το Δημοτικό Σχολεία και τα εξασφαλισμένα χρήματα για την «ανάπλαση», άλλαξαν ριζικά την ιστορία της περιοχής, τόνισε!
Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και σε κάποιους, χωρίς να τους κατονομάσει, τους οποίους χαρακτήρισε «νεκροθάφτες» της ανάπτυξης, που ειδικά στα θέματα του Πεταλιδίου ήταν μόνιμα απέναντί του, όπως και σε ό,τι καλό πήγαινε να γίνει στο Δήμο. Σ’ αυτούς θα βρίσκεται πάντοτε απέναντι, από όποια θέση και να βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι οι «νεκροθάφτες» της ανάπτυξης, βρίσκονται σε όλες τις παρατάξεις.
tswnhs3.png

Ευθείες «βολές» σε Χριστόπουλο και Κρασσακόπουλο – Κατηγόρησε τρεις αντιδημάρχους του ως αναξιοπρεπείς!
Αμέσως μετά την τοποθέτηση-«ποταμό», ο απερχόμενος δήμαρχος απάντησε και σε ερωτήσεις. Μιλώντας για το «μέλλον» του συνδυασμού του, αλλά και τα όσα συνέβησαν μετά την «επεισοδιακή» του συνέντευξη το βράδυ των αποτελεσμάτων, έκανε γνωστό ότι την προσεχή Παρασκευή, πριν από τις δημαιρεσίες, έχει προγραμματιστεί συνάντηση της δημοτικής του παράταξης. Επίσης, μια πρώτη αποτίμηση έγινε αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου, χωρίς όμως, όπως είπε, να υπάρχει τότε η απαιτούμενη ψυχραιμία, καθώς ήταν το νωπό το δυσάρεστο για την παράταξη εκλογικό αποτέλεσμα.
Ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει τίποτα σε όσα είπε και αφορούν δημοτικούς του συμβούλους και αντιδημάρχους, οι οποίοι, αντί να τρέχουν να προβάλλουν το έργο της Δημοτικής Αρχής, «έτρεχαν» για την προσωπική τους ανάδειξη.
Ο κ. Τσώνης εξαπέλυσε και δριμεία επίθεση προσωπικά προς τον πρώην αντιδήμαρχό του, αλλά και πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστο Χριστόπουλο. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κύριος Χριστόπουλος ήταν τρία χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου και στη συνέχεια άρχισε να μας βρίζει ακόμα και στον ύπνο του, ωστόσο ουδέποτε παραιτήθηκε, μέχρι και σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος του Τσώνη, αν εσείς αντιλαμβάνεστε γιατί συμβαίνει αυτό, πείτε το και σ’ εμένα».
Σοβαρές αιχμές άφησε και για τρεις αντιδημάρχους, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε. Όπως είπε, αφού έμαθε ότι διαφωνούν μαζί του, τους ζήτησε να παραιτηθούν, όμως αυτοί ζήτησαν από τον ίδιο γραπτό αίτημα που θα εξηγούσε τους λόγους και συνέχισαν να παίρνουν τα 1.300 ευρώ το μήνα… «Είναι αξιοπρέπεια αυτό;» αναρωτήθηκε, προσθέτοντας ότι όταν κάποιος διαφωνεί, παραιτείται. Ανέφερε, δε, ως λαμπερό παράδειγμα την ειδική του συνεργάτιδα, Τόνια Παπαλάμπρου, που είχε δικαίωμα να παραμείνει μέχρι και σήμερα στο Δήμο, ωστόσο η ίδια παραιτήθηκε αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρόσθεσε ακόμη ότι εργάστηκε νυχθημερόν για το Δήμο Μεσσήνης και με πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
Από τα «πυρά» του Γιώργου Τσώνη δεν ξέφυγε ούτε ο μέχρι πρότινος γραμματέας του Δημοτικού του Συμβουλίου, Σπύρος Κρασσακόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσον είχε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και αν αυτό, τελικά, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο αποτέλεσμα. «Μια συγκεκριμένη ομάδα του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ με πολέμησε εξ αρχής, μέχρι και σήμερα… μπροστάρης, δε, σ’ αυτές τις μαζώξεις εναντίον μου ήταν δικός μου δημοτικός σύμβουλος. Ο Σπύρος Κρασσακόπουλος… από τη μια ήθελε να με ρίξει και από την άλλη παρέμενε δημοτικός μου σύμβουλος και γραμματέας του Συμβουλίου» ανέφερε.
Τέλος, ούτε το ΠΑΣΟΚ «γλίτωσε» από τις «μπηχτές» Τσώνη, που μίλησε για «Πασόκους» της πλατείας της Μεσσήνης, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το στέλεχος του κόμματος στη Μεσσηνία, ο κ. Αποστόλοπουλος, παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου και φωτογραφιζόταν περιχαρής…
Κλείνοντας αυτή τη μακροσκελή συνέντευξη ο Γιώργος Τσώνης, συγκινημένος, ευχαρίστησε όλα τα τοπικά ΜΜΕ της Μεσσηνίας για την προβολή που έτυχε τόσο ο ίδιος όσο και το έργο που συντελέστηκε στη Μεσσήνη, επισημαίνοντας ότι αισθάνεται τυχερός για τη συνεργασία που είχε με όλους ανεξαιρέτως τους δημοσιογράφους.
Του Κώστα Γαζούλη

***  Αμφισβήτηση Βασιλόπουλου από την πρώην ηγετική ομάδα Νίκα

Σε απολογισμό της πορείας τους στα κοινά προχώρησαν χθες τέσσερα στελέχη της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας. Στελέχη που έχουν ταυτιστεί με τον νυν περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και αποφάσισαν να μη θέσουν υποψηφιότητα στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Σε κλίμα συγκίνησης, λοιπόν, Παύλος Μπουζιάνης, Δημήτρης Μπούχαλης, Χρυσή Λιάππα και Θανάσης Ηλιόπουλος, προχώρησαν σε απολογισμό του έργου τους, ενώ δήλωσαν έτοιμοι να επιστρέψουν ξανά στα κοινά μετά το τέλος της θητείας του Θανάση Βασιλόπουλου.
Ενδιαφέρον, βέβαια, παρουσίασαν οι απαντήσεις τους, όταν ρωτήθηκαν γιατί δεν ήταν υποψήφιοι, με τον Παύλο Μπουζιάνη να μιλά ανοιχτά και να δηλώνει ότι δεν τον ενέπνευσε το πρόσωπο του νέου δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου.
 Παύλος Μπουζιάνης: «Δε με ενέπνεε το νέο σχήμα που προέκυψε στην παράταξη»
Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παύλος Μπουζιάνης, ξεκίνησε αναφερόμενος στις θέσεις που έχει θητεύσει από το 2010 έως και το 2019, οπότε ήταν σύμβουλος με το συνδυασμό του Π. Νίκα, τον οποίο και ευχαρίστησε. Ειδικότερα, έχει διατελέσει εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, αντιδήμαρχος Οικονομικών, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΟΚΛΗΣ, αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, καθώς και της Επιτροπής Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Τελευταία θέση που κατείχε, από το Σεπτέμβριο του 2018 έως και σήμερα, ήταν εκείνη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Όπως δήλωσε, ολοκληρώνει προς το παρόν την πορεία του στην αυτοδιοίκηση, ενώ ευχαρίστησε τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους για τη συνεργασία, καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας, και ευχήθηκε να συνεχιστεί, με γνώμονα τον άνθρωπο και την πόλη, το δημοτικό έργο.
Σε ερώτηση που του θέσαμε γιατί δεν ήταν ξανά υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, ο κ. Μπουζιάνης απάντησε ότι ήταν κάτι που τον προβλημάτισε, με την απόφαση να λαμβάνεται αφού βρέθηκε να είναι συνυποψήφιος με το σημερινό δήμαρχο, ο οποίος και εξελέγη από την εσωτερική διαδικασία. Έτσι, προβληματίστηκε για το αν θα συνέχιζε με το σημερινό σχήμα της παράταξης που αναδείχθηκε νικήτρια στο Δήμο Καλαμάτας.
Όπως εξήγησε, όταν έθεσε για πρώτη φορά υποψήφιος, «του κέρδισε το ενδιαφέρον», παρά τις μεγάλες επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε και τότε, η προσωπικότητα του Παναγιώτη Νίκα, καθώς και το έργο που είχε δει να υλοποιείται την πρώτη τετραετία. Στη συνέχεια, όταν προέκυψε το νέο σχήμα, δεν τον ενέπνευσε, «χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό», όπως εξήγησε.
Πρόσθεσε, δε, ότι και πριν από τον κ. Νίκα τον είχαν πλησιάσει υποψήφιοι δήμαρχοι και τους είχε αρνηθεί, αφού δεν τον ενέπνεαν.
Κλείνοντας, σχολίασε ότι και άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι του ζήτησαν να συμμετέχει στις τελευταίες εκλογές, αλλά θεώρησε σωστό να μην το κάνει, μιας και η παράταξη που ανήκε είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην εσωτερική διαδικασία και έτσι κράτησε το λόγο του.
 Δημήτρης Μπούχαλης: «Κάποια στιγμή θα επανέλθουμε»
Στο δικό του απολογισμό προχώρησε με τη σειρά του ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Μπούχαλης, ευχαριστώντας αρχικά τον Παναγιώτη Νίκα για την τιμή που του έκανε να τον ορίσει για τρεις θητείες σε αυτή τη θέση.
Μιλώντας στη συνέχεια με νούμερα, ο κ. Μπούχαλης ξεκίνησε από το Τμήμα Περιουσίας, όπου- όπως είπε- ο Δήμος Καλαμάτας κατάφερε να μην πληρώσει κανένα ενοίκιο για τις υπηρεσίες του κι έτσι εξοικονομήθηκαν ετησίως δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Ενδεικτικά ανέφερε το κληροδότημα Σκιά: μέχρι να αναλάβει ο Π. Νίκας δεν είχε δοθεί καμία υποτροφία σε αριστούχους φοιτητές παρότι το όριζε η διαθήκη. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί υποτροφίες άνω των 550.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό έχει δοθεί στο Δήμο.
Ο κ. Μπούχαλης ανέφερε ακόμα τα κληροδοτήματα Δραγώνα και Χανδρινού που προορίζονται για εκποίηση, ενώ πρόσθεσε ότι το κτήριο «Βασιλικόν» και εκείνο που στεγαζόταν η «Φάρις» έχουν νοικιαστεί και θα δημιουργηθούν ξενοδοχεία.
Κλείνοντας για το Τμήμα Περιουσίας, παρατήρησε ότι ήταν σημαντικό που μισθώθηκε το «Αχίλλειον», ένα κτήριο-τοπόσημο για τον πεζόδρομο της Αριστομένους, του οποίου θα ξεκινήσει η ανακατασκευή από την ενοικιάστρια εταιρεία μέσα στον επόμενο χρόνο.
Όσο για το κληροδότημα Παναγιώταρου, ανέφερε ότι υπάρχουν προτάσεις να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, κάτι που θα δώσει ώθηση στην περιοχή της Μαντίνειας.
Σχετικά με τα χρήματα που εισήλθαν στο Δήμο Καλαμάτας, ανέφερε ότι υπήρξε μείωση πόρων από το κράτος άνω του 75%. Παρ’ όλα αυτά, τα οικονομικά στοιχεία που έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή τον κάνουν υπερήφανο. Όπως σημείωσε, «η προίκα» που δίδεται στο νέο δήμαρχο είναι μεγάλη, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οι δε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου πλέον έχουν μειωθεί στα 2.881.964 ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις έχουν μειωθεί στα 11.759, 509 ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, όπως εξήγησε, να είναι πάνω από τις υποχρεώσεις του κατά 5 εκατομμύρια ευρώ.
Στα παραπολιτικά, ο κ. Μπούχαλης θέλησε να κάνει γνωστά δύο περιστατικά που για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα.
Το ένα αφορούσε στο κληροδότημα Σκιά. Όταν η τρόικα ήρθε στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, υπήρξε κίνδυνος το κτήριο της πλατείας να χαθεί από το Δήμο και να περάσει στο Ταμείο. Τότε, όπως υποστήριξε, ο Παναγιώτης Νίκας μαζί με τον ίδιο πήγαιναν κάθε εβδομάδα σε κυβερνητικά γραφεία προκειμένου να μη χαθεί το ακίνητο, κάτι που τελικά δεν έγινε, ενώ σε αυτό βοήθησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
Το δεύτερο ήταν όταν αναγκάστηκε σε έναν καλό του πελάτη να επιβάλει ως αντιδήμαρχος πρόστιμο για παραβίαση κοινόχρηστου χώρου ύψους 14.000 ευρώ, αλλά δήλωσε χαρούμενος που ο πελάτης παραμένει στο λογιστικό του γραφείο.
Στην ίδια ερώτηση με τον κ. Μπουζιάνη, γιατί δεν ήταν ξανά υποψήφιος, απάντησε ότι ήταν προσωπική επιλογή, αφού ήθελε να βάλει άλλες προτεραιότητες στη ζωή του και ειδικότερα στην οικογένεια, καθώς και στο γραφείο του.
Κλείνοντας σχολίασε: «Εδώ είμαστε, δεν έχει τελειώσει η θητεία μας στα αυτοδιοικητικά πράγματα και κάποια στιγμή θα επανέλθουμε»
 Χρυσή Λιάππα: «Όταν κάτι τελειώνει, ξεκινά κάτι νέο καλύτερο»
Η μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Χρυσή Λιάππα, δήλωσε ότι για την ίδια κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια, στην αρχή ως πρόεδρος στην Τοπική Κοινότητα Θουρίας και στη συνέχεια ως δημοτική σύμβουλος Καλαμάτας.
Όπως είπε, πέρασε από θέσεις ευθύνης και για αυτό το λόγο ευχαρίστησε το νέο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Ειδικότερα, διετέλεσε πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (στην οποία ανήκουν 67 σχολικά κτήρια, που και φέτος είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά), πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Μεσσηνίας, καθώς και μέλος της Επιτροπής της Κατασκήνωσης ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, πρόεδρος της Καρναβαλικής Επιτροπής και μέλος σε Επιτροπές και Συμβούλια του Δήμου, ενώ κλείνει τη θητεία της ως αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως σχολίασε, καθώς της δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρει στην Καλαμάτα.
Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας και τον κόσμο που τη στήριξε, ενώ αναφερόμενη στη Δημοτική Αρχή, δήλωσε χαρούμενη, καθώς έκανε την Καλαμάτα μια πόλη που μπορεί να συγκριθεί με άλλες ευρωπαϊκές.
Αναφερόμενη στη νέα Δημοτική Αρχή, ευχήθηκε καλή θητεία, όπως ευχήθηκε και στον Παναγιώτη Νίκα κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.
Όσο για το τέλος στα δημοτικά δρώμενα, είπε ότι «όταν κάτι τελειώνει, ξεκινά κάτι νέο, καλύτερο».
Σχετικά με τις εκλογές, απάντησε ότι δε συμμετείχε επειδή δεν της άρεσε το σύστημα της απλής αναλογικής.
 Θανάσης Ηλιόπουλος: «Τίποτα δεν είναι όπως παλιά» 
Κατά τον απολογισμό του ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανάπτυξης, Θανάσης Ηλιόπουλος, ανέφερε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η θητεία του στα αυτοδιοικητικά πράγματα, που μετρά 16 έτη, ενώ ευχαρίστησε τον απερχόμενο δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, που του έκανε την τιμή να τον συμπεριλάβει στο συνδυασμό του και να του εμπιστευτεί κατά καιρούς σημαντικές θέσεις ευθύνης. Κυρίως, δε, στάθηκε στην αντιδημαρχία των Τοπικών Κοινοτήτων, σε αυτή της Διοίκησης, που εφάρμοσε με επιτυχία το πρόγραμμα «Καλλικράτης», αλλά και στην προεδρία του στην Κ.Ε. «Φάρις». Όπως σημείωσε, τότε έγινε η μεγάλη αναδιοργάνωση των πολιτιστικών στο Δήμο Καλαμάτας.
Επίσης, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον κ. Νίκα, ενώ ευχαρίστησε τους πατριώτες του από τα Λέικα, γιατί από το χωριό του ξεκίνησε η πορεία του στα αυτοδιοικητικά, καθώς και τους δημότες που τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.
Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους του στο Δήμο, καθώς και τους εργαζομένους σε αυτόν και, τέλος, την οικογένειά του, καθώς ήταν πάντα κοντά του.
Αυτό που, όπως είπε, μένει είναι ότι ο Δήμος Καλαμάτας, παρά την οικονομική κρίση, έχει βελτιωθεί. Οι δε θητείες του Π. Νίκα άλλαξαν το Δήμο, ενώ πρόσθεσε ότι «σίγουρα δεν τα έκανε όλα καλά, αλλά το γενικό αποτέλεσμα είναι θετικό. Με το Δήμο να νοικοκυρεύεται διοικητικά και κυρίως οικονομικά, η πόλη απέκτησε εξωστρέφεια και προβολή».
Τέλος, ανέφερε ότι εκτελέστηκε μια σειρά από σημαντικά έργα σε όλους τους τομείς και έτσι άλλαξε η εικόνα της πόλης, καθώς έγινε πιο ελκυστική και με καλύτερες υποδομές για τους δημότες. Αυτή, σχολίασε, είναι η μεγάλη προίκα που δίδεται στη νέα Δημοτική Αρχή, στην οποία ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Έκλεισε, δε, λέγοντας ότι «τίποτα δεν είναι όπως παλιά και όπου κλείνει ένας κύκλος, ξεκινά ένας νέος».
Απαντώντας επίσης γιατί δεν ήταν υποψήφιος, επισήμανε ότι ο λόγος ήταν διπλός: αφενός, γιατί υπάρχουν οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να ρίξει το μεγάλο του βάρος και, αφετέρου, η διαφωνία του στην απλή αναλογική. Όπως υποστήριξε, αντί να λύσει, θα δημιουργήσει προβλήματα στην Τ.Α. Κατά τον ίδιο, ο δήμαρχος πρέπει να είναι αυτοδύναμος, για να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει προεκλογικά και όχι να εξαρτάται από τη σύναψη συμμαχιών σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 

***  Τραγική η κατάσταση στα νοσοκομεία του νομού σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας

-"Κουφάρι" η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας 
Η κατάσταση στα δύο νοσοκομεία του νομού μας μάλλον είναι περισσότερο τραγική απ' ό,τι περιγράφαμε σε ρεπορτάζ. Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Τζωρτζίνης και ο γενικός γραμματέας Ηλίας Μανδηλάρης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, η «εικόνα είναι αμείλικτη» και, αν μη τι άλλο, υποδεικνύει ότι ο… βασιλιάς στο χώρο της Υγείας στη Μεσσηνία είναι γυμνός.
Στο κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα αναφέρονται στην υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό τόσο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όσο και σε αυτό στην Κυπαρισσία, ενώ για το δεύτερο αναφέρουν τραγικές ελλείψεις, με αποτέλεσμα ο χαρακτήρας του να μην είναι ούτε Νοσοκομειακή Μονάδα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στα Νοσοκομεία Μεσσηνίας με αγωνία. Παρότι έχει ενημερώσει τόσο μέσω του Τύπου όσο και μέσω διαβημάτων τους αρμόδιους φορείς, 6η ΥΠΕ, υπουργείο Υγείας και Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων Μεσσηνίας, εδώ και μήνες να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά πρόοδος στη στελέχωσή τους με ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων, τόσο της Καλαμάτας όσο και της Κυπαρισσίας.
Συγκεκριμένα, η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, που είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, δεν υπολειτουργεί, αλλά η σωστή έκφραση είναι ότι δε λειτουργεί καν ως Νοσοκομειακή Μονάδα.
Η Χειρουργική Κλινική στην Κυπαρισσία δε νοσηλεύει κανέναν ασθενή, διότι έχει μετακινηθεί εδώ και μήνες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ο διευθυντής της Χειρουργικής, παρότι έχουμε διαμαρτυρηθεί εντόνως κατ’ επανάληψη.
Ο μοναδικός μόνιμος επιμελητής χειρουργός έχει αποσπασθεί από έτους σε νοσοκομείο των Αθηνών με απόφαση της 6ης ΥΠΕ. Από τους δύο επικουρικούς που απέμειναν ο ένας ήταν σε άδεια και ο άλλος είχε φύγει λόγω λήξης της θητείας του και δεν έχει γίνει μέριμνα για την αντικατάστασή του.
Αποτέλεσμα όλων είναι να κινδυνεύουν οι συνάνθρωποί μας όπως έγινε χθες με συγκεκριμένο περιστατικό.
Η Παθολογική Κλινική στην Κυπαρισσία λειτουργεί δέκα ημέρες μέσα στον Αύγουστο, λόγω ελλείψεως ιατρών.
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα σύντομα θα πάψει να λειτουργεί διότι ο ένας ιατρός θα φύγει λόγω λήξης της θητείας του και η μόνιμη επιμελήτρια αναισθησιολόγος θα φύγει λόγω εύρεσης θέσεως σε άλλο νοσοκομείο μιας και δεν υπάρχει σοβαρό χειρουργικό αντικείμενο στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας.
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υπολειτουργεί εδώ και μήνες, μιας και η μοναδική ιατρός νεφρολόγος έχει μετακινηθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Έτσι, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί με δύο αποσπασμένους γενικούς ιατρούς.
Αυτή είναι η τραγική κατάσταση στα Νοσοκομεία Μεσσηνίας. Ως Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας δε θα αφήσουμε να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας σύντομα θα συγκαλέσει σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων, Σύλλογο Ιατρών Νοσοκομείων Μεσσηνίας- 6η ΥΠΕ- Εκπρόσωποι υπουργείου Υγείας- Βουλευτές του νομού μας- περιφερειάρχη κ.ά., για να βρεθεί λύση».  Του Αντώνη Πετρόγιαννη

*** Λουκέτο (;) στη λιγνιτική μονάδα στη Μεγαλόπολη

~  Σε μια νέα φάση αναμένεται να εισέλθει τους προσεχείς μήνες η ΔΕΗ, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Παράλληλα με την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ύστερα από τις εξαγγελίες μέτρων της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, η διοίκηση της επιχείρησης και τα στελέχη του ΥΠΕΝ έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.
Η απόφαση για το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θεωρείται ειλημμένη, καθώς εντάσσεται σε ένα πλάνο που βρίσκεται υπό επεξεργασία τα τελευταία χρόνια.
Πηγή από το ΥΠΕΝ εξηγεί στο iefimerida.gr ότι «από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει να σχηματίζεται το business plan για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός παραμένει ανοικτός, όμως αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι θα ξεκινήσουμε από τις παλαιότερες και πιο ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες, όπως είναι αυτές της Μεγαλόπολης και της Μελίτης, καθώς για τις συγκεκριμένες μονάδες έχουμε καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι οι πρώτες στη λίστα για να κλείσουν» σημειώνει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες, το ΥΠΕΝ και η ΔΕΗ επεξεργάζονται δυο σχέδια. Το πρώτο σενάριο είναι ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, όμοιο με εκείνο που έληξε τον Ιανουάριο του 2019, με το οποίο έφυγαν από λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ πάνω από 300 εργαζόμενοι. Παρά ταύτα, δεν έχει ακόμα αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνουν μετατάξεις – μετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και μονάδες της ΔΕΗ, ή και το συνδυαστικό σενάριο της εθελουσίας εξόδου και των μετακινήσεων.
 Αντίθετη η ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ στο σχεδιασμό για τις λιγνιτικές μονάδες
Βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατατέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η συμμετοχή του λιγνίτη στην παραγωγή ρεύματος από τη ΔΕΗ θα πρέπει να περιοριστεί στο 17% μέχρι το 2030.
Αυτό το σχέδιο για τη σταδιακή απο-λιγνιτοποίηση της ΔΕΗ βρίσκει πλήρως αντίθετη τη ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ, σε προ ημερών ανακοίνωσή τους, υποστήριξαν ότι «οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη είναι συνυφασμένες τόσο με την ιστορία και την ύπαρξη της ΔΕΗ όσο και με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».
Κατά τη ΓΕΝΟΠ, οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, επιπλέον, «θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, όπως έγινε στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση του 2017, τότε που γεωστρατηγικά παιχνίδια “στέρησαν” το εισαγόμενο φυσικό αέριο από τους καταναλωτές». Πάγια θέση της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ είναι η συζήτηση για πρόωρη απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να λάβει υπ’ όψιν τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ.

***  Τρωάδες του Ευριπίδη στο Κάστρο από την Πειραματική Σκηνή

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δυνατό έργο επέλεξε για το φετινό καλοκαίρι η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, με την παιδικοεφηβική ομάδα να ανταποκρίνεται πλήρως και να εντυπωσιάζει στην πρώτη εμφάνιση που έκανε πρόσφατα στο Διαβολίτσι. Οι Τρωάδες του Ευριπίδη ήρθε η ώρα να «ανέβουν» και στην Καλαμάτα, ξεπερνώντας και τις απροσδόκητες οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν. Το έργο θα κάνει πρεμιέρα στο αμφιθέατρο του Κάστρου την προσεχή Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ και θα επαναληφθεί τις επόμενες μέρες, έως και την Παρασκευή 6/9 την ίδια ώρα.
Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι στην έδρα της Πειραματικής Σκηνής, δίπλα από το Πάρκο του ΟΣΕ, η κα Πετρουλάκη, αναφερόμενη στο έργο, τόνισε:
«Η τραγωδία του Ευριπίδη, Τρωάδες, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, ένα αμείλικτο κατηγορώ του πολέμου και μέσα εκεί θα πρέπει τα παιδιά, που είναι 14-17 χρονών, να έρθουν στη θέση της μάνας που χάνει το παιδί, της γιαγιάς που χάνει το εγγόνι, να έρθουν στη θέση του ηττημένου που βιώνει τον όλεθρο του πολέμου. Καταλαβαίνετε τι δουλειά χρειάζεται για να μπορέσει η Δέσποινα Δρεπανιά, η σκηνοθέτις μας, που θα πρέπει να τους εξηγήσει όλο αυτό ή η Κατερίνα Πετρουλάκη που διδάσκει τη μουσική και προσπαθεί να βρει τα ηχοχρώματα της φωνής τους, πως να το αποδώσουν, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα παιδί να μιλάει για ένα άλλο παιδί ή για έναν ενήλικα που θρηνεί.
Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές, τον Βενετσάνο Μπαλόπουλο για τα κοστούμια, την Κατερίνα Μηλιαρέση που έκανε τα σκηνικά, κυρίως όμως τη Δέσποινα και την Κατερίνα που δούλεψαν ατελείωτες ώρες για να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα που θα δείτε, το οποίο εμάς μας συγκλόνισε όπως και όλο το κοινό όταν το παρουσιάσαμε στο Διαβολίτσι.
Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Βαλτινό που έχει κάνει την απόδοση του κειμένου που μας την πρόσφερε πολύ ευγενικά και το Χρήστο Λεοντή που μας πρόσφερε τη μουσική του.
Κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο της Καλαμάτας, αν αγαπάει το θέατρο, αν θέλουν να στηρίξουν την Πειραματική,  αν θέλουν να στηρίξουν παιδιά που δημιουργούν πολιτισμό με τέτοιες παραστάσεις, να έρθουν κοντά μας με ένα κουπόνι στήριξης των 5 ευρώ».
 Δέσποινα Δρεπανιά: Μια τραγωδία χωρίς κάθαρση, αλλά με κορύφωση του ολέθρου
Η Δέσποινα Δρεπανιά, αφού μίλησε για μια ακόμα φορά με θερμά λόγια για τη συνεργασία με την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, λέγοντας ότι «εδώ βρήκα μια αγκαλιά, ένα χώρο που μπορώ να ονειρευτώ και να κάνω με τα παιδιά αυτά που σπούδασα όλη μου τη ζωή και αγωνίστηκα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή και ευγνώμων», ανέφερε τα παρακάτω:  
«Πέρυσι κάναμε τους «Βάτραχους» και φέτος τις Τρωάδες. Ένα μέρος τους έρχεται να αποκαταστήσει τον Ευριπίδη, τον οποίο τον «λεηλατεί» ο Αριστοφάνης γιατί είναι από άλλη κοινωνική τάξη και έχουν τεράστιες διαφορές. Ηδη ο Ευριπίδης πάει παραπέρα την ιστορία και γίνεται καινοτόμος σε ένα άλλου είδους θέατρο και μία άλλη Ελλάδα που έρχεται. Μια Ελλάδα που στο συγκεκριμένο έργο δεν φτάνει στην κάθαρση της τραγωδίας. Έχει μια κορύφωση του ολέθρου. Και έρχεται και βάζει το έργο στο σημείο μηδέν, ανάμεσα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Τα πάντα είναι μέσα στο κείμενο. Ό,τι πληροφορία χρειάζεστε για την ανθρώπινη ψυχή είναι ο πρώτος που κάνει ψυχογράφει».
 Με τη σειρά της η Κατερίνα Πετρουλάκη που ανέλαβε το δύσκολο έργο της μουσικής διδασκαλίας, υπογράμμισε:
«Ο συνθέτης που μας έδωσε για μία ακόμα φορά και μας εμπιστεύτηκε τη μουσική του, δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο Χρήστος Λεοντής, ο οποίος εμπιστεύεται για πολλοστή φορά στην Πειραματική Σκηνή τις μουσικές του που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο χώρο της τέχνης και του θεάτρου. Δεν είναι  απλά τραγούδια, δεν είναι τα χορικά της τραγωδίας όπως τα ξέρουμε, που απλά ο χορός λυρικά απεικονίζει το λόγο. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκεφαλική μουσική η οποία «κεντράρει» στο συναίσθημα, στον όλεθρο και στην προσωπική απόγνωση της κάθε γυναίκας που είναι μάνα που έχει χάσει το παιδί της, που είναι σκλάβα, που ούτε και η ίδια ξέρει που θα καταλήξει, ο χορός περιγράφει την άλωση της Τροίας και ο μεγάλος σεισμός, η φωτιά και η καταστροφή που γίνεται στο τέλος με μία καταπληκτική στιγμή του Χρήστου Λεοντή που κάνει χρήση κρουστών και τα παιδιά καλούνται πάνω σε αυτό να αρθρώσουν λόγο, και όχι μουσική, όχι τραγούδι.
Σαν συνεργάτης της Πειραματικής χρόνια τώρα, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα παιδιά που έρχονται εδώ, έρχονται σε επαφή με μουσικές που δεν θα τις ακούσουν πουθενά αλλού. Πέρυσι ήρθαν σε επαφή με την κορυφαία μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη στους «Βατράχους», φέτος με τη μουσική του Λεοντή, πρόπερσι με τη μουσική του Νίκου Κηπουργού στο «Σκλαβί». Αυτές είναι εμπειρίες ζωής».
Μικρές παρεμβάσεις έκαναν τέλος για τα όσα θετικά βιώνουν ως μέλη της Πειραματικής Σκηνής και για το έργο το μέλος του ΔΣ και μητέρα δύο παιδιών της ομάδας, Πέγκυ Σουλίου και οι νεαρές Τρωάδες Λέλα Νικολούδη και Αλεξάνδρα Κολοκοτρώνη .
 Λ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
Άδικη η απαίτηση για τα 1.000 ευρώ-Δεν είμαστε μαγαζί, αλλά εθελοντές που παράγουμε πολιτισμό για τα παιδιά
 
Ένα μεγάλο μέρος της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, αφιερώθηκε για το θέμα που προέκυψε  με την απαίτηση επιβολής «μισθώματος» 1.000 ευρώ ανά ημέρα παράστασης στο Κάστρο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Προκειμένου να μην ακυρωθεί το έργο και χαθούν οι κόποι των παιδιών και όλων των συντελεστών τελικά αποφασίστηκε οι Τρωάδες να παρουσιαστούν κανονικά, αλλά αντί εισιτηρίου, με κουπόνια ενίσχυσης 5 ευρώ. Η πρόεδρος της Πειραματικής Σκηνής Λέττα Πετρουλάκη, ιδιαίτερα απογοητευμένη και φορτισμένη, αναφέρθηκε στην αδιαφορία που εισέπραξε από τις τοπικές Αρχές και κύρια τον Δήμο Καλαμάτας  στις εκκλήσεις στήριξης του έργου, λέγοντας χαρακτηριστικά «Φτάνω στο σημείο να είμαι σίγουρη ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτός ο πολιτισμός. Ας αφήσουμε την τηλεόραση να διδάσκει τα παιδιά και να έχουν κρίση και άποψη και να γίνουν άτομα και όντα πολιτισμένα.».
Επιπλέον, θεωρώντας άδικη την απαίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την «ενοικίαση» του αμφιθεάτρου του Κάστρου, η Λ. Πετρουλάκη αναφέρθηκε με χειμαρρώδη τρόπο στον εθελοντικό χαρακτήρα της Πειραματικής Σκηνής και την προσφορά της στα παιδιά και τον πολιτισμό, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
«Η Πειραματική Σκηνή δεν είναι μαγαζί. Δεν είναι επιχείρηση. Είναι ένας Σύλλογος που λειτουργεί με εθελοντές, οι οποίοι έρχονται εθελοντικά και βοηθούν τα παιδιά της πόλης  μέσα από τη θεατρική διαδικασία, να ψάξουν, να μάθουν την αλήθεια που κρύβεται πίσω από κάθε λέξη, πίσω από κάθε πρόταση ενός αρχαίου κειμένου, ενός θεατρικού κειμένου, να εξελιχθούν και στο τέλος να γίνουν πολιτικά όντα, άνθρωποι πολιτισμένοι. Αυτός είναι ο στόχος της Πειραματικής. Δεν είναι να ανεβάζουμε μία, δύο ή  τρεις παραστάσεις το χρόνο, να χρησιμοποιούμε τα παιδιά, τους εφήβους που έρχονται, να τους ανεβάζουμε στο παλκοσένικο, να έρχονται οι φίλοι τους να χειροκροτούν, να έρχονται οι γονείς τους να τα καμαρώνουν και να εξελίσσονται να γίνουν ηθοποιοί στο μέλλον. Στόχος μας είναι όσα παιδάκια έρχονται εδώ - και μπορούν να έρθουν όσα θέλουν, εμείς δεν κάνουμε ούτε οντισιόν ούτε επιλογές. Είναι όλα μία αγκαλιά για την Πειραματική. Είναι παιδιά που εκτός του ότι θέλουμε να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν καινούργιους κόσμους και να ανοίξουν οι ορίζοντες του μυαλού τους, της ψυχής τους, να καταλάβουν  τι σημαίνει ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος ολοκληρωμένος, ώριμος, τι μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος σε μια άσχημη στιγμή όπως είναι ο πόλεμος που περιγράφει η παράστασή μας, πόσο τέρας μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί να θρηνήσει όταν είναι ηττημένος από έναν πόλεμο, θέλουμε να γίνουν ολοκληρωμένα όντα. Να φύγουν από δω και να είναι αυτό που λέμε ένας ολοκληρωμένος και όμορφος άνθρωπος με Α κεφαλαίο».
Συντελεστές
Απόδοση Θανάσης Βαλτινός
Μουσική Χρήστος Λεοντής
Σκηνοθεσία Δέσποινα Α. Δρεπανιά
Σκηνικά Κατερίνα Μηλιαρέση
Κοστούμια-μάσκες-κατασκευές Βενετσάνος Μπαλόπουλος
Μουσική Διδασκαλία Κατερίνα Πετρουλάκη
Αφίσα, φωτογράφιση, βίντεο Νίκος Τζαβάρας
Τεχνική υποστήριξη Φως-Ηχος Χρήστος Συκάς
Στην κατασκευή κουστουμιών βοήθησαν: Λέττα Πετρουλάκη, Πόπη Μαυρέα, Ντίνα Τσαπάκη, Ελένη Χριστοπούλου
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Τάσος Κανελλόπουλος
Μιχάλης Κατσαρέας
ΑΘΗΝΑ Μυρτώ Βαλμά
ΕΚΑΒΗ Γιώτα Βασιλειάδη
ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ Κώστας Αδαμόπουλος
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Νικολέτα Βασιλοπούλου
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Φρόσω Ανδριώτη
ΑΣΤΥΑΝΑΚΤΑΣ Κυριάκος Μαρκόπουλος
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
ΕΛΕΝΗ Νίκη Πελεκούδα
ΤΡΩΑΔΕΣ
Αλεξάνδρα-Δήμητρα Κολοκοτρώνη - Ρουμπίνη-Μαρία Αγγουρά
Γεωργία Δημητρακοπούλου – Ιωάννα Κουτέλα – Στέλλα Φουντέα - Γιολάντα Μιτακίδη
Φρόσω Ανδριώτη, Μυρτώ Βαλμά, Νικολέτα Βασιλοπούλου, Κατερίνα Δερβίση, Κατερίνα Κασσάκου, Λέλα Νικολούδη, Νίκη Πελεκούδα, Αναστασία Πετροπούλου, Σταυρίνα Σαχλά
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Δημήτρης Γκόνης, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Τάσος Κανελλόπουλος, Μιχάλης Κατσαρέας, Μάριος Σαρρής, Παναγιώτης Τσίμπουρης, Γιώργος Χρονόπουλος
 Της Χριστίνας Ελευθεράκη

***  ΕΙΔΗΣΗ – ΣΟΚ για τα κοιτάσματα χώρας !Τεράστιος κίνδυνος …
~  Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζεληλίδης (ειδικός στη γεωλογία πετρελαίων, με 70 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται στην πιθανότητα ανάπτυξης πεδίων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα) δεν κρύβει τους φόβους του για την εξέλιξη των υδρογονανθράκων στη χώρα μας
Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπατε σε πρόσφατη εκδήλωση του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Νοτιοανατολικής Ευρώπης), ότι τα πετρέλαια στην Κρήτη θα μείνουν εκεί όπου είναι. Λόγω πίεσης χρόνου δεν πήρα μια απάντηση που να αιτιολογεί αυτή σας την άποψη, την οποία δεν σας κρύβω ότι θεωρώ υπερβολική.
Με την προκήρυξη των θαλάσσιων περιοχών το 2010, αυτόματα ορίσαμε έμμεσα και την ΑΟΖ μας στις περιοχές όπου είχαμε σύνορα με άλλες χώρες, όπως με την Αλβανία στην περιοχή 1, με την Ιταλία στην περιοχή 2 και με τη Λιβύη στις περιοχές νότια της Κρήτης. Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση περιοχών εξεύρεσης πεδίων υδρογονανθράκων, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.  Παραδείγματα: Α) Έχουμε τον διαγωνισμό για την περιοχή των Διαποντίων Νήσων (περιοχή 1). Πέρασαν περίπου 6 χρόνια από τότε που έληξε η προθεσμία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας. Ξέρουμε ότι η μοναδική εταιρία που υπέβαλε πρόταση αξιοποίησης είναι τα ΕΛ.ΠΕ. Αν θέλετε για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους έπρεπε να είχε λήξει αυτή η διαδικασία και τώρα να έχουμε τα ΕΛ.ΠΕ. να αναζητούν και να προγραμματίζουν τη γεώτρησή τους. Το έκαναν οι Αλβανοί, με την παραχώρηση του δικού τους οικοπέδου σε αμερικανική εταιρία, και μας βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο για τη μεταξύ μας ΑΟΖ… Αλλά εμείς; Β) Η περιοχή 2, όπου η κυβέρνηση, με πολλές καθυστερήσεις, τελικά υπέγραψε τις συμβάσεις παραχώρησης (συμμετέχει η TOTAL) ύστερα από απειλές αποχώρησης, αλλά προφανώς εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα, αφού με την Ιταλία έχουμε κατά κάποιον τρόπο ορίσει μια άτυπη ΑΟΖ. Σήμερα, έχουμε EXXON και TOTAL μαζί με τα ΕΛ.ΠΕ. να έχουν αναλάβει μια μεγάλη περιοχή νότια και δυτικά της Κρήτης. Μεγάλη η επιτυχία των ΕΛ.ΠΕ. να φέρουν αυτούς τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς στην Ελλάδα, γιατί μας καθορίζουν οριστικά την ΑΟΖ με τη Λιβύη και είναι ίσως οι μοναδικές ή από τις λίγες εταιρίες που μπορούν να κάνουν γεωτρήσεις σε τόσο βαθιά νερά.  Αν δεχτούμε λοιπόν ότι ο έμμεσος ορισμός της ΑΟΖ Ελλάδας – Λιβύης σταματά μια για πάντα όποιες αμφισβητήσεις της Λιβύης σχετικά με τα όρια (αν, δηλαδή, ο Κόλπος της Σύρτης είναι κλειστός ή ανοιχτός, και συνεπώς καθορίζει τα όρια της ΑΟΖ με την Ελλάδα), δεν σας φαίνεται περίεργο που καθυστερεί να έρθει προς κύρωση στη Βουλή η σύμβαση;  Αν αποφασίσουν EXXON και TOTAL να αποχωρήσουν, λόγω αναποφασιστικότητας και δικών μας καθυστερήσεων, προφανώς η ευθύνη είναι δική μας. Πιστεύω ακόμα ότι δεν θα προχωρήσουν οι παραχωρήσεις νότια της Κύπρου και θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις για τη χώρα μας ως προς την ΑΟΖ, αλλά και στην αξιοποίηση όποιων πεδίων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.  Έχετε την ίδια άποψη και για τις περιοχές του Ιονίου και της δυτικής Πελοποννήσου;  Θα ήθελα να δω την ίδια αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και στο θέμα των υδρογονανθράκων. Έχουμε μια μεγάλη εταιρία, την ισπανική REPSOL, που προσπαθεί να κάνει σεισμικές έρευνες στα Γιάννενα και αντιμετωπίζει εμπόδια από μια μερίδα ανθρώπων (50-100) οι οποίοι σαμποτάρουν όποιες ενέργειες. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα φύγει και η REPSOL, οπότε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης θα καθορίσει και το μέλλον των ερευνών στις χερσαίες περιοχές. Η Ήπειρος είναι σχεδόν εγκαταλειμμένη. Τους τρεις τελευταίους μήνες ήμουν για γεωλογικές μελέτες εκεί. Η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων πιστεύει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα φέρει ανάπτυξη και ζωντάνεμα της υπαίθρου. Από τα υπάρχοντα δεδομένα, η μόνη περιοχή όπου έχει προγραμματιστεί γεώτρηση είναι αυτή του Πατραϊκού, ίσως το πρώτο τρίμηνο του 2020, αν και η πιο «ώριμη» ήταν αυτή του Κατακόλου – όπως ανακοινώθηκε, προγραμματίζεται γεώτρηση μάλλον για το 2021. Αν τελικά γίνει η γεώτρηση στον Πατραϊκό και πετύχει, τότε ΟΛΑ θα αλλάξουν στην Ελλάδα. Αλλά, ξαναλέω: «αν» γίνει.    Ενώ, λοιπόν, μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι θα γίνει η γεώτρηση στον Πατραϊκό, που είχε παραχωρηθεί σε ΕΛ.ΠΕ. και EDISSON, τα δεδομένα άλλαξαν. Μετά την εξαγορά της EDISSON από την ENERGEAN μένει να δούμε πώς θα πάει η συνεργασία ΕΛ.ΠΕ. -ENERGEAN, αν έχουν την ίδια φιλοσοφία και αν όλα θα πάνε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Η ανάπτυξη της ENERGEAN με την εξαγορά της EDISSON θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και θα καθορίσει τις έρευνες και τον έλεγχο των υδρογονανθράκων στη ΝΑ Μεσόγειο. Μένει να μάθουμε αν υπάρχει -και ποιος μπορεί να είναι- ο μεγάλος «παίκτης» πίσω από την ENERGEAN. Η μόνη περιοχή όπου εμπλέκεται μόνο μία εταιρία (ΕΛ.ΠΕ.) είναι αυτή του Κυπαρισσιακού – και εκεί υπάρχει καθυστέρηση με τις συμβάσεις και την κύρωσή της από τη Βουλή. Για μένα, η περιοχή αυτή είναι η πιο πολλά υποσχόμενη.  Πώς βλέπετε την πορεία του φυσικού αερίου; Θεωρώ πως τα περισσότερα κοιτάσματα στην Ελλάδα αναφέρονται σε φυσικό αέριο, συνεπώς η αξιοποίησή τους θα προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας. Περιοχές, όπως ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, ο Κόλπος της Πρέβεζας, τα Διαπόντια Νησιά, θεωρώ ότι «κρύβουν» τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου, που θα πρέπει να προγραμματιστούν για σύνδεση με τους διαφαινόμενους αγωγούς μεταφοράς προς την Ευρώπη. Και σε αυτόν τον τομέα είμαστε πολύ πίσω. Όταν σχεδιάζαμε τη διέλευση του ΤΑΠ από την Ελλάδα, το μόνο που είχαμε στον νου μας ήταν τα «θέλω» της Ε.Ε., με την αξιοποίηση του αζέρικου φυσικού αερίου για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, χωρίς όμως να εξασφαλίσουμε τον EastMed, που θα αξιοποιούσε τα κοιτάσματα της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ελλάδας. Ο ΤΑΠ μπορεί να δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα, αλλά μόνο αυτό, αφού δεν υπάρχει τέλος διέλευσης για την Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχουν έσοδα για τη χώρα μας.  Η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της, ενώ, αντίθετα, η Αίγυπτος προετοιμάστηκε και είναι έτοιμη να προσφέρει τον τρόπο αξιοποίησης των κοιτασμάτων της Κύπρου με τους σταθμούς υγροποίησης που κατασκεύασε και κατασκευάζει. Μήπως χάσουμε και αυτό το στοίχημα; Μήπως χάσουμε τον EastMed;  Πώς βλέπετε τον περιορισμό του ρόλου του πετρελαίου, λόγω της κλιματικής αλλαγής;  Δεν μπορεί, με τις υφιστάμενες πηγές ενέργειας, να περιοριστεί ο ρόλος του πετρελαίου στις ενεργειακές ανάγκες των χωρών. Ακόμα και το κάρβουνο, που τόσο έχει «κατηγορηθεί» για περιβαλλοντικά θέματα στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες εξακολουθεί να αποτελεί τον πρωταγωνιστή στην παραγωγή ενέργειας αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα όταν μειώνονται οι τεράστιες εξαγωγές κάρβουνου, ενώ χώρες της Ε.Ε. αγνοούν όποιες κυρώσεις και συνεχίζουν την παραγωγή ενέργειας από το κάρβουνο. Επίσης, μην ξεχνάμε τους υδρίτες (παγωμένο μεθάνιο), που υπάρχουν σε αφθονία (εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου 5 τρισ. κ.μ. μεθανίου, παγωμένα, νότια του Καστελόριζου). Στην Ιαπωνία ξεκίνησε η εκμετάλλευσή τους και πιστεύω πως τους αξιοποιούν και οι Ρώσοι. Εμείς, πότε;  Να δούμε τις επιπτώσεις των ΑΠΕ  «Θα πρέπει να δούμε διαχρονικά τις ΑΠΕ. Σήμερα υπάρχει μια έκρηξη διαφήμισης και προβολής της παραγωγής ενέργειας είτε μέσω ανεμογεννητριών είτε μέσω φωτοβολταϊκών ή μέσω υδροηλεκτρικών μονάδων. Υπάρχει όρος στις συμβάσεις τους για την αποκατάσταση των γερασμένων υλικών; Υπάρχει όρος στις συμβάσεις τους για προστασία του περιβάλλοντος; Προφανώς ΟΧΙ» τονίζει ο καθηγητής Αβραάμ Ζεληλίδης. «Στην Ελλάδα είμαστε πάντα της υπερβολής. Έπειτα από 20 χρόνια, να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά τα σκουπίδια που θα δημιουργηθούν (σημειώνεται ότι ο χρόνος ζωής των ανεμογεννητριών εκτιμάται σε 30-35 χρόνια). Μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά δεν ασχοληθήκαμε με τις επιπτώσεις όλων αυτών των ΑΠΕ στο περιβάλλον. Ξέρετε πόσο στοιχίζει η παραγόμενη ενέργεια από ένα αιολικό πάρκο; Αν ήταν συμφέρουσες οι τιμές παραγωγής, γιατί τις επιδοτούμε; Αν βλέπαμε πώς δημιουργείται ένα αιολικό πάρκο, τότε θα ήμασταν όλοι αντίθετοι στην κατασκευή τους – μεγάλοι δρόμοι, αποψίλωση, δίκτυα μεταφοράς, τσιμεντένιες τεράστιες θεμελιώσεις, καταστροφή οικοσυστημάτων κ.λπ.  Το κλίμα αλλάζει, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να είναι μειωμένες σε διάρκεια και αυξημένες σε ένταση. Πόσα από τα μικρά υδροηλεκτρικά θα αντέξουν στη λειτουργία τους, αν θέλουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους για τις παροχές των ρεμάτων και τη διάρκεια λειτουργίας τους; Κανένα. Τα ποτάμια θα παρουσιάζουν πλημμυρικά φαινόμενα, με όχι διαρκή και συνεχή ροή, με αποτέλεσμα τα υδροηλεκτρικά να μην έχουν νερό για να λειτουργήσουν».  του Φίλη Καϊτατζή  Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο
*** ~  *** ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ :    Ονόματα παρά τοις  αρχαίοις πολλά και ποικίλα εστί . 
1.-~**   Περικλής -= περί το κλέος (=γύρω από την δόξα )
 2.- ** Ηρακλής : Ο ήρωας παρά την έραν και το κλέος ., ο εν γή ένδοξος . Έστιν   Έρα ή γή [ Ο Ηρακλής προέρχεται από το «έρα» που θα πει ¨γη»  και ‘ «το κλέος» , που  θα πει δόξα ] .-Η από το «Ήρα» , το οποίο σημαίνει την δαίμονα , και του κλέους .».- Άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την Θεά; Ήρα και το κλέος = δόξα 
3.-** Θησέας - = Θησέας έχει ονομασθεί για την θέση των γνωρισμάτων  του , δηλαδή του ξίφους και των πεδίλλων του . -
4.- ** Αλέξανδρος - =  Προέρχεται από το ρήμα «Αλέξω»’=προστατεύω  αποτρέπω , απομακρύνω και το  «ανήρ»= Ανδρός .- Το  ρήμα Αλέξω , μας έχει επίσης αφήσει τις λέξεις : Αλεξι-κέραυνο, αλεξί-σφαιρο , αλεξι-βρόχιο , αλεξι-πτωτο , Αλέξα-νδρο.- 
 5.-** Αχιλλεύς = ωνομάσθει  έτσι διότι λύει το άχος =λύπη . Διότι ήταν  ιατρός .- Άλλη εκδοχή , διότι έφερε άχος = λύπη  στην μητέρα του Θέτιδα και τους κατοίκους του Ιλίου-Τρώες .- Τρίτη άποψη λέει , ονομάσθει έτσι , επειδή δεν ακούμπησε στα χείλη του τροφή [Α =ού . +χείλη = τροφή ] .- Καθότι δεν ετράφει με γάλα  αλλά με μυελούς ελαφιών από τον Χείρωνα .-    Επίσης  Αχίλλειον στην Κέρκυρα .- 
 6.- ** Τερψιχόρη = από το τέρψις – ευχαρίστηση και χορός .-
7.- **  Καλλιόπη = από το «κάλος» και το ορώ =βλέπω .- Είναι δηλαδή , η πιο όμορφη στην όψη , εμφάνιση προσώπου .-                                                                                                        8.-** Δημοσθένης -= Από το  δήμος=λαός , και το σθένος = δύναμη .- Πηγές : {λεξικά  Ησυχίου , Φωτίου , Ζωναρά , Σουϊδα ,   Αμμωνίου }  

~**   Μπουσντουγάνι,= Bενετική bozdogan ρόπαλο πολεμικό 
 Όταν αφήναμε μεγάλους εσωτερικούς στύλους στα ελαιόδενδρα έλεγαν 
  «γιατί δεν τα κόβεις αυτά τα μπουζντουγάνια?». Προφανώς ήσαν κατάλληλα για πολεμικά ρόπαλα. Ενθύμιο Βενετοκρατίας (1204-1715)  .-


 ***  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Κ. Σημίτη: «Όχι άλλες «Πρέσπες» σε καίρια ζητήματα – Επιβάλλεται η συνεννόηση»
~   Την ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία υπογραμμίζει σε άρθρο – παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.
Με αφορμή το παράδειγμα της Συμφωνίας των Πρεσπών καθώς και την αδυναμία της τότε κυβέρνησης να εντάξει την αντιπολίτευση σε μία κοινή προσπάθεια λύσης ο κ. Σημίτης αναφέρει: «Η συνεννόηση όμως θα διευκόλυνε όχι μόνο την ευρύτερη αποδοχή της λύσης αλλά και την απρόσκοπτη ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο κρατών. Η αναζήτηση μιας κοινής στάσης επιβάλλεται σε ορισμένα σημαντικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα».  
«Η αναζήτηση μιας κοινής στάσης επιβάλλεται σε ορισμένα σημαντικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα. Εντονη αντιπαράθεση θα έχει ως αποτέλεσμα την κληρονόμηση προβλημάτων που θα ταλανίζουν τη χώρα. Οχι άλλες «μονόπλευρες Πρέσπες» σε καίρια ζητήματα», αναφέρει στέλνοντας το δικό του μήνυμα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.  Ο πρώην πρωθυπουργός προσθέτει ακόμη ότι: «Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας σε ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί θετικές και σαφείς απαντήσεις των εταίρων της Ενωσης. Είναι ανάγκη γι’ αυτό να διαμορφώσει ένα κλίμα ανταλλαγής απόψεων και προσπάθεια ευρύτερης αποδοχής των αναγκαίων πολιτικών». Αναφερόμενος, μάλιστα, στο ρόλο της αντιπολίτευσης υποστηρίζει: «Εχει και αυτή ευθύνη να συμβάλλει στη λύση των καίριων προβλημάτων της χώρας. Ο ρόλος της δεν μπορεί να είναι μόνο αρνητικός. Έντονες αντιπαραθέσεις επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια να κατακτήσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, ώστε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στα θέματα που προκύπτουν από τη συνεχή αλλαγή στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον».  
***  Δραματικό ΚΥΣΕΑ υπό την απειλή μαζικής εισβολής σε νησιά Αν. Αιγαίου και Εβρο! ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ; Oι αλλοδαποί είναι οι σκληροί ισλαμιστές της Ιντλίμπ;..
Δεν κλείνουν τα σύνορα, δεν εγκλωβίζουν τους αλλοδαπούς που παράνομα εισέρχονται στην Ελλάδα στην παραμεθόριο περιοχή, κάνουν πιο αυστηρό το νομοθετικό-θεσμικό πλαίσιο χορήγησης ασύλου για να κάνουν την χώρα λιγότερο ελκυστική στις μάζες των αλλοδαπών που πλέον εισρέουν με ρυθμό ανάλογο του 2015. 
Eπίσης θα παραμείνουν τα 17 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου «εποπτεύουν την περιοχή για τον εντοπισμό και την διάσωση» αλλοδαπών.
Αυτές είναι οι βασικές αποφάσεις του έκτακτου πολύωρου, δραματικού, ΚΥΣΕΑ που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμμετοχή της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου χορήγησης ασύλου (αλλάζει δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο) και την πλήρη εφαρμογή του νόμου για τους αλλοδαπούς που κυκλοφορούν παρανόμως. 
Επιπλέον, αποφασίστηκε η αποσυμφόρηση νησιών όπου φιλοξενούνται οι αλλοδαποί με μεταφορά τους στην ενδοχώρα. Οι δομές φιλοξενίας βρίσκονται στο «κόκκινο» και μόνο στη Μόρια αυτή τη στιγμή είναι 10.241 αλλοδαποί κάνοντάς τον τον πλέον πολυπληθή καταυλισμό στην Ευρώπη και αλλάζοντας δραματικά την πληθυσμιακή σύνθεση στο νησί. Το ΚΥΣΕΑ σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισες τη μεταφορά 1.500 ατόμων από τη Μόρια στη Νέα Καβάλα. Επισημάνθηκε ότι είναι υπεράριθμες κατά 9.000 άτομα και οι δομές φιλοξενίας προσφύγων των Ενόπλων Δυνάμεων στα νησιά.  Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με θέμα το προσφυγικό την ώρα που η Αγκυρα κλιμακώνει τις πιέσεις στην Ευρώπη για το θέμα αυτό. Ολα ξεκίνησαν όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μίλησε για «επικείμενο νέο κύμα προσφύγων από τη Συρία προς την Τουρκία εξαιτίας της ρωσικής και συριακής επίθεσης στην Ιντλίμπ» Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κάλεσε την Παρασκευή στο υπουργείο Εξωτερικών τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα και του εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για προώθηση παράνομων αλλοδαπών στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι αλλοδαποί είναι οι σκληροί ισλαμιστές της Ιντλίμπ με τις οικογένειές τους με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται…
***  ΕΚΤΑΚΤΟ – Βγήκε στη Μεσόγειο το Oruc Reis – Φ. Ντονμέζ : «Εύχομαι επιτυχία στην εθνική αποστολή του πλοίου» – Συνεχίζεται η κλιμάκωση …
~  Η Τουρκία συνεχίζει το επικοινωνιακό της «παιχνίδι» και τις προκλητικές της ενέργειες με το τέταρτο πλοίο «Ορούτς Ρέις» να βρίσκεται στην Μεσόγειο, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ. 
Μετά την έκδοση NAVTEX που «βάζει φωτιά» στην κυπριακή ΑΟΖ, προβλέποντας γεωτρήσεις του «Πορθητή», η Άγκυρα προχώρησε και σε δεύτερο «χτύπημα» με το «Ορούτς Ρέις» , που μετά την πορεία του από το Αιγαίο, δυτικά της Ικαρίας και της Πάτμου, έφτασε στην Αττάλεια και πλέον προγραμματίζονται οι επόμενες κινήσεις του.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης από την Τουρκία, το «Ορούτς Ρέις» βρίσκεται στην Αττάλεια, επιβεβαιώνοντας την ανάρτηση του Φατίχ Ντονμέζ, του Υπουργού Ενέργειας Τουρκίας, σχετικά με την πορεία του ερευνητικού πλοίου.  
Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi.

Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim.

🚢 Türkiye sizinle 🇹🇷

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Ορούτζ Ρέις κατέβηκε στη Μεσόγειο.»  Ενώ στη συνέχεια προσέθεσε ότι: «Το πλοίο μας Ορούτζ Ρέις με τη στήριξη του έθνους μας κατέβηκε στη Μεσόγειο. Εύχομαι επιτυχία στην εθνική αυτή αποστολή του πλοίου και του προσωπικού του που χαιρέτησε τους ήρωές μας στο Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια)». Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, το Ορούτζ Ρέις , οι επόμενες κινήσεις της Άγκυρας προβλέπουν την κατεύθυνση του τέταρτου ερευνητικού πλοίο προς τη Μερσίνα, όπου και θα παραμείνει μέχρι να λάβει οδηγίες για το σημείο όπου θα διεξάγει έρευνες στη Μεσόγειο.  Με πληροφορίες από: ΚΥΠΕ / Offsite
***  (Νεο) Ελληνικό Ανακουφιστήριο: Για την επένδυση στο Ελληνικό…

Γηράσκω αεί διδασκόμενος. Μεταξύ άλλων μαθαίνω ότι δεν ήταν μόνον οι Αρχαίοι πρόγονοί μας, που δημιουργούσαν πολιτισμό και άφησαν Μνημεία μοναδικά. 
Κώστα Δημ Χρονόπουλου
(Αρθρογράφου -Σχολιογράφου)  Είναι και οι σημερινοί τους επίγονοι που κληρονόμησαν την δυνατότητα δημιουργίας «Μνημείων του νεότερου πολιτισμού» όπως μας διαβεβαίωσε το ΚΑΣ= Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μας.   Χαρακτηριστικό παράδειγμα μερικά αεροπλάνα -κουφάρια – άχρηστα και παραπεταμένα από τότε που σταμάτησε η «Ολυμπιακή».  Ουδείς επιτρέπεται να τα αγγίξει, να τα μετακινήσει διότι αποτελούν «Ιερά Νεοελληνικά πολιτιστικά φετίχ» προσκυνήματος (;). Κάποιοι, ενθουσιώδεις τα θεωρούν ως το 8ον σύγχρονο θαύμα που προστίθεται στα (ξεθωριασμένα;) 7 θαύματα της Αρχαιότητας.  Εμείς, οι σύγχρονοι είμαστε επιρρεπείς -ως νούμερα- στο να προσφέρουμε με την ευήθεια και την αβελτηρία μας τροφή /υλικό για νούμερα επιθεώρησης. Αυτό δεν είναι προς θάνατον βέβαια. Άλλωστε το θέατρο εντάσσεται στον πολιτισμό. Ακόμη και το σύγχρονο. Υπάρχουν όμως και … παράπλευρες πολιτισμικές απώλειες εξαιτίας αυτών των «Μνημείων του Νεότερου Ελληνισμού», τα αεροπλάνα -σαπάκια.  Δεν γίνεται δυστυχώς κατ’ αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει εκείνο το …. γεφύρι της Άρτας/η περιβόητη χρονίζουσα επένδυση του Ελληνικού.  Δεν στεριώνει για διάφορους απίθανους, γελοίους λόγους όπως: Άλλοτε το Ελληνικό χαρακτηρίζεται ως … Δάσος (χωρίς δένδρα). Άλλοτε ως εκτεταμένος /αχανής αρχαιολογικός χώρος (με ευρήματα τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν;) και άλλοτε ως …. «Κιβωτός της Νεοελληνικής πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς», εξαιτίας του ότι διαθέτει αεροπλανάκια/σαπάκια. 
Η παρούσα Κυβέρνηση νομίζει πως θα καταφέρει να μετακινήσει τελικά αυτά τα αεροπλάνα. Αν δεν τα καταφέρει ας προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει -με λευκό πεντελικό μάρμαρο- ένα μεγαλοπρεπές … Μαυσωλείο όπου θα φιλοξενηθούν τα σύγχρονα αυτά αραβουργήματα.  Ίσως έτσι να κοπάσουν οι αντιρρήσεις /εναντιώσεις όσων διαμαρτύρονται για μια επένδυση η οποία -όντως, γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε -απαξιώνει, αμαυρώνει, αχρηστεύει τα σύγχρονα ελληνικά έργα τέχνης/Μνημεία Πολιτισμού.  Δυστυχώς υπάρχει και … πολιτιστική ουρά. Έστω λοιπόν πως (μετά το Δάσος και τον υποτιθέμενο αρχαιολογικό χώρο του Ελληνικού) διευθετηθεί το ζήτημα με τα αεροπλάνα. Τι φαντάζεστε ότι θα συμβεί; Θα αρχίσουν τα έργα; Διατηρώ αμφιβολίες επειδή υποψιάζομαι πως κάτι άλλο θα εφεύρουν οι νοσηροί εγκέφαλοι, προκειμένου να σταματήσουν την μεγάλη επένδυση. Ψυχανεμίζομαι πως το επόμενο «Πολιτιστικό Μνημείο», το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί, θα είναι οι παλαιοί χώροι ανακούφισης / αφοδευτήρια. Δεδομένης της διαχρονικής χρησιμότητας και προσφοράς τους.  Μέχρι τώρα οι πάσχοντες από «πνευματική δυσκοιλιότητα» αρμόδιοι εμπόδιζαν με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο, λογικό ή άλογο τρόπο, την επένδυση.  Λόγω δημοκρατικής ακράτειας, αναγνωρίζουν ακόμη και τα δικαιώματα των εκκρίσεων και απεκκρίσεων.  ΥΓ Ενδέχεται τελικά να αποδοθεί στον ελληνικό λαό και την διεθνή κοινότητα το αεροδρόμιο του Ελληνικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος, ευήλιος, και ευάερος εκτεταμένος νεοελληνικός κοπρώνας.  Στο κάτω -κάτω αφού δεν μπορούμε διαφορετικά να το αξιοποιήσουμε, ας το προσφέρουμε σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς ως «Μνημείο Ανακούφισης» υγρών και στερεών υπολειμμάτων σύγχρονης πολιτισμικής υπερκατανάλωσης, ιδεοληψίας, κομματισμού /κομματοπληγίας και βλακείας
***
Πόσα χρόνια έμεινα σκλαβωμένη κάθε περιοχή της Ελλάδας στους Τούρκους: ΔΕΙΤΕ τον εξαιρετικό χάρτη…
~ Μιάς κι αυτές τις ημέρες ακόμα μιά μαύρη επέτειος ήρθε, αυτής της μικρασιατικής καταστροφής (30/8/1922), ας θυμηθούμε λίγο τα χρόνια που βάσταξε η ανυπόφορη βάρβαρη οθωμανοτουρκική κατοχή σε διάφορες περιοχές της πατρίδος μας.  
Κόντρα σε αυτούς που εξωραΐζουν την σκλαβιά και αναπολούν την “ειρηνική συνύπαρξη” εμείς επιμένουμε να θυμόμαστε τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας αναπνέοντας και απολαμβάνοντας (έστω και κουτσουρεμένα) ελεύθερο αέρα…  Γεωργιος Σιμσιρης  tourkikanea.gr
*** ΕΤΣΙ ΣΩΘΗΚΕ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Η Εθνική Αντίσταση ΤΣΑΚΙΖΕΙ τους Βουλγάρους…

Κορυφαία στιγμή της εθνικής αντίστασης στην βουλγαροκρατούμενη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η μάχη της γέφυρας των Παππάδων στον ποταμό Νέστο, στις 7 με 11 Μαϊου του 1944.   
Γράφει ο δημοσιογράφος-ερευνητής Ευθύμιος Χατζηϊωάννου  
Η μάχη αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες της ελληνικής Εθνικής Αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δυστυχώς, όμως, υποτιμήθηκε η πραγματική της σημασία στις μετέπειτα εξελίξεις και παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους και ιδιαίτερα στους νεότερους συμπατριώτες μας.  Τα αίτια της δημιουργίας ελληνικών ανταρτικών οργανώσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής 1941-1944  Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την γερμανική εισβολή στην Ελλάδα το 1941 η Ανατολική Μακεδονία, πέραν του ποταμού Στρυμόνα και όλη η Δυτική Θράκη τέθηκαν υπό βουλγαρική κατοχή, καθώς οι Βούλγαροι ήσαν σύμμαχοι των Γερμανών και των Ιταλών και είχαν υποστηρίξει τους Γερμανούς κατά την εισβολή τους στην πατρίδα μας. Όπως ήταν φυσικό και εδώ η αντίσταση του ελληνικού λαού ήταν ιδιαιτέρως έντονη, αφού οι Βούλγαροι ήταν από παλαιά και ιδιαίτερα από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μισητοί εχθροί των Ελλήνων και πάντοτε προσπαθούσαν να εκβουλγαρίσουν βιαίως την περιοχή προκειμένου να την προσαρτήσουν και να αποκτήσουν διέξοδο στο Αιγαίο.  Από τους πρώτους μήνες της βουλγαρικής κατοχής αναπτύχθηκε ένα ιδιότυπο «αντάρτικο», στην Αν. Μακεδονία και Θράκη, ξεχωριστό σε χαρακτηριστικά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό γιατί η Βουλγαρική κατοχή είχε διαρκέστερα και σκληρότερα χαρακτηριστικά από την Ιταλική ή την Γερμανική κατοχή στις άλλες περιοχές της υπόδουλης Ελλάδας, που ειδικά προς το τέλος του Πολέμου έδειχναν ότι είχαν προσωρινό χαρακτήρα.Ουσιαστικά το αντάρτικο αυτό ξεκίνησε με χαρακτηριστικά αυτοάμυνας, αναπτύχθηκε δε και στηρίχθηκε από τα ορεινά χωριά της περιοχής, που κατοικούνταν κυρίως από Πόντιους πρόσφυγες. Η αυτοάμυνα αυτή, που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη εθνική αντιστασιακή Οργάνωση με εθνικοαπελευθερωτικούς σκοπούς, στρεφόταν αρχικά εναντίον των Βουλγάρων, αργότερα, όμως, και εναντίον του ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), που δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την συμπάθεια και την υποστήριξη των πληθυσμών αυτών. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε, ότι ο ΕΛΑΣ στην περιοχή της Δράμας και στην ευρύτερη περιοχή είχε αρχικά στις τάξεις του μέλη όλου του πολιτικού φάσματος, όμως από το 1943 και μετά, όταν στον ΕΛΑΣ επικράτησαν οι κομμουνιστές και κυριάρχησαν οι σκοπιμότητες του ΚΚΕ, τα πράγματα άρχισαν να εκτραχύνονται, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αντιστασιακών οργανώσεων ΕΣΕΑ και ΕΛΑΣ, που οδήγησε σε μια κλιμακούμενη ένοπλη σύγκρουση, που διήρκεσε μέχρι και το τέλος του αδελφοκτόνου Εμφυλίου Πολέμου. Βασική αιτία θεωρείται η στάση του ΕΛΑΣ, που προσπαθούσε να εκβιάσει την συμμετοχή των αντιστασιακών Ελλήνων στις τάξεις και υπό την ηγεσία του και να εξοντώσει με κάθε μέσο όλους τους αντιστασιακούς και τις οργανώσεις τους, που δεν ήθελαν να ενταχθούν σε αυτόν. Κατά την διάρκεια της ένοπλης εμφύλιας σύγκρουσης, στην οποία κυριαρχούσε το μίσος και η εκδίκηση συνέβησαν και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές πολλά έκτροπα και εγκληματικές πράξεις, που έγραψαν μελανές σελίδες στην σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Η Ανατολική Μακεδονία μαζί με την Ήπειρο ήταν οι δύο περιοχές στην Ελλάδα, όπου στα χρόνια της κατοχής δεν κυριάρχησε το ΕΑΜ, λόγω της ισχυρής παρουσίας του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο και των Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων (ΕΑΟ) στην Αν. Μακεδονία-Θράκη, αλλά και λόγω οργανωτικών προβλημάτων και τραγικών λαθών και παραλείψεων του ΕΑΜ.Οι περιοχές αυτές ανέδειξαν μια σειρά από αυτοσχέδιους εθνικόφρονες οπλαρχηγούς, των οποίων οι ομάδες ανταρτών ήταν στο αρχικό τους στάδιο μικρές και πλημμελώς εξοπλισμένες. Δεν βρίσκονταν συνεχώς σε δράση και τα μέλη τους ήταν συνήθως συγγενείς των αρχηγών και σχετικά άπειρα στον ανταρτοπόλεμο, ασχολούμενα με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.  Η «’Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνα» (ΕΣΕΑ) και ο «Αντών – Τσαούς»  Σταδιακά από την ένωση των ανταρτικών αυτών ομάδων, δημιουργήθηκε αργότερα η ΕΣΕΑ («Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνα»), που στην πλειοψηφία απαρτίζονταν από Πόντιους πρόσφυγες, βενιζελικούς και συντηρητικούς στο φρόνημα, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν στις ΕΑΟ οι επονομαζόμενοι εθνικόφρονες ή εθνικιστές και η περιοχή να χωριστεί σε οκτώ τομείς, που ονομάστηκαν αρχηγεία. Κυριότεροι αρχηγοί των ΕΑΟ ήταν οι Μπεχλιβανίδης, Παπαδάκης, Αβραμίδης, Τοπούζογλου, Μικρόπουλος, Τσακιρίδης κ.α.Γενικός αρχηγός των ΕΑΟ, από τις οποίες στην συνέχεια προήλθε η «Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνα»( ΕΣΕΑ), εξελέγη ο 32χρονος τότε Αντώνιος Φωστερίδης ή Φωστηρίδης (Αντών Τσαούς) αρχηγός μεγάλης ανταρτικής ομάδας με έδρα το όρος Λεκάνη (Τσαλ-Νταγ) της ορεινής περιοχής της Καβάλας. Ο Φωστηρίδης, γεννημένος στον Πόντο, πρώην αγροφύλακας από το χωριό Κρηνίδες Καβάλας και γιός ονομαστού αντάρτη του Πόντου, απέκτησε το πολεμικό ψευδώνυμο «Αντών Τσαούς», λόγω του βαθμού του εφέδρου λοχία του Πυροβολικού, που είχε κατά την θητεία του στον ελληνικό στρατό (τσαούς στα τουρκικά σημαίνει λοχίας) και τον οποίο όλοι αναγνώρισαν, λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων του, ως κοινό αρχηγό των Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων στις 18 Ιανουαρίου 1944. Οι ΕΑΟ έλαβαν επίσημη αναγνώριση από το Συμμαχικό Αρχηγείο της Μέσης Ανατολής, απέκτησαν στις τάξεις τους ως συνδέσμους με αυτό Άγγλους και Αμερικανούς αξιωματικούς και δέχθηκαν σημαντική ενίσχυση σε οπλισμό και πολεμοφόδια από Συμμαχικές αεροπορικές ρίψεις, που γίνονταν κυρίως στην ανατολική πλευρά του ποταμού Νέστου. Ο Αντών Τσαούς υπήρξε την εποχή εκείνη μια έντονα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Από τους Βουλγάρους, τους κομμουνιστές και όλους τους αριστερούς ο Αντών Τσαούς μισήθηκε όσο κανένας άλλος, ενώ από τους εθνικόφρονες λατρεύτηκε ως ήρωας. Γεγονός πάντως είναι, ασχέτως προκαταλήψεων και πολιτικών πεποιθήσεων, ότι ο Αντώνιος Φωστηρίδης πολέμησε την περίοδο εκείνη σκληρά τους Βουλγάρους και τους αντιστάθηκε με όλα τα μέσα που διέθετε. Οι ελληνικές αντιστασιακές ομάδες των ΕΑΟ αριθμούσαν σε πρώτη φάση συνολικά γύρω στους 700 ένοπλους αντάρτες, χωρισμένους σε ολιγομελείς ομάδες και σύντομα με την αύξηση των μελών τους και την στελέχωσή τους με εμπειροπόλεμους αντιστασιακούς Έλληνες αξιωματικούς, εξελίχθηκε στον πιο υπολογίσιμο αντίπαλο των Βουλγάρων. Αρχικά με αψιμαχίες, παρενοχλήσεις και μικρές μάχες και αργότερα με οργανωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι ΕΑΟ αποτέλεσαν ανυπέρβλητο αντίπαλο των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων και των συνεργατών τους, έχοντας την αμέριστη υλική και ηθική συμπαράσταση του πληθυσμού των ορεινών χωριών (από τα οποία άλλωστε προέρχονταν τα στελέχη τους).  Οι ΕΑΟ ανέπτυξαν έντονη δράση, με συχνές επιδρομές εναντίον βουλγαρικών θέσεων. Διεξήγαν κανονικές μάχες, όπως η μάχη του Κοτζά-Ορμάν στις 16 με 20 Φεβρουαρίου 1944 και η μάχη του Καρά-Ντερέ στις 22 με 29 Αυγούστου 1944.Μάλιστα ο σκληροτράχηλος και θαρραλέος Γενικός Αρχηγός τους Αντών Τσαούς δεν δίσταζε να εισβάλει ακόμη και μέσα στα βουλγαρικά εδάφη με σκοπό την συλλογή εφοδίων και για να προσβάλει εκεί βουλγαρικές στρατιωτικές και αστυνομικές φρουρές.  Η προετοιμασία, η διεξαγωγή και η έκβαση της μάχης στην γέφυρα των Παππάδων  Κορυφαία στιγμή της εθνικής αντίστασης στην βουλγαροκρατούμενη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η μάχη της γέφυρας των Παππάδων (που τότε ήταν ένας μικρός οικισμός κοντά στο χωριό Σιδηρόνερο της Δράμας) στον ποταμό Νέστο, στις 7 με 11 Μαϊου του 1944. Η μάχη αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες της ελληνικής Εθνικής Αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δυστυχώς, όμως, υποτιμήθηκε η πραγματική της σημασία στις μετέπειτα εξελίξεις και παραμένει μέχρι σήμερα σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους και ιδιαίτερα στους νεότερους συμπατριώτες μας.  Το ιστορικό της μάχης αυτής έχει περιληπτικά ως εξής: Στην τοποθεσία »Τρία Δένδρα» στο όρος Καρά-Ντερέ της Δράμας θα πραγματοποιούνταν αεροπορικές ρίψεις εφοδίων (οπλισμός, ρούχα κλπ.) από τους Συμμάχους, όπως συνέβαινε συχνά την περίοδο εκείνη. Οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής κινητοποιήθηκαν με σκοπό, αφ’ ενός μεν να εμποδίσουν τους Έλληνες αντάρτες να ενισχύονται, παραλαμβάνοντας εφόδια από τους Συμμάχους και αφ’ ετέρου να τους δώσουν ένα ισχυρό αιφνιδιαστικό χτύπημα για να τους διαλύσουν. Οι Έλληνες αντάρτες, όμως, πληροφορήθηκαν εγκαίρως τους σκοπούς και τις κινήσεις των Βουλγάρων και αποφάσισαν να στήσουν ενέδρα στις καλά εξοπλισμένες με οχήματα, πυροβόλα και άλλο βαρύ οπλισμό βουλγαρικές στρατιωτικές μονάδες (συνολικής δύναμης ενός ενισχυμένου συντάγματος), που έσπευδαν στην περιοχή.  Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για την ενέδρα ήταν η γέφυρα του Νέστου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Παππάδες (που βρισκόταν τότε σε απόσταση 35 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη της Δράμας). Στις 06/05/1944 οι επικεφαλείς των ΕΑΟ στο Καρά Ντερέ (Αναστάσιος Αβραμίδης) και στο Μποζ Νταγ (Παντελής Παπαδάκης) έδωσαν εντολή στους καπεταναίους τους (Λαφτσίδη και Σελαλματζίδη) να πάρουν θέσεις μάχης μαζί με τα παλληκάρια τους κοντά στην γέφυρα των Παππάδων, στην ανατολική όχθη του ποταμού Νέστου, που την εποχή της άνοιξης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, λόγω των ορμητικών νερών του, των πλημμυρών και της πυκνής ομίχλης, που δημιουργεί . Ήταν περίπου 80 Έλληνες αντάρτες με αρκετά καλό εξοπλισμό, που περιελάμβανε πολυβόλα, αυτόματα όπλα , όλμους και αντιαρματικό, χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. Το πρωί της 7ης Μαΐου η εμπροσθοφυλακή ενός βουλγαρικού τάγματος, την ώρα που επιχειρούσε να διαβεί την γέφυρα, συνολικού μήκους 140 περίπου μέτρων, δέχθηκε συντονισμένα θεριστικά πυρά από τα πολυβόλα των Ελλήνων ανταρτών. Σταδιακά οι ελληνικές δυνάμεις, που καθοδηγούσαν οι οπλαρχηγοί Γιάννης Αμανατίδης, Αναστάσιος Αβραμίδης, Κυριάκος Λαζαρίδης και Βασίλης Παπαδόπουλος, ενισχύθηκαν από το αρχηγείο του όρους Φαλακρό και έφθασαν περίπου τους 160 ενόπλους. Ολόκληρα το βουλγαρικό τάγμα καθηλώθηκε, καθώς τα εύστοχα πυρά των ανταρτών του προκαλούσαν μεγάλες απώλειες, ενώ πολλοί Βούλγαροι στρατιώτες, στην προσπάθειά τους να γλυτώσουν, έπεφταν στα μανιασμένα νερά του Νέστου και πνίγονταν. Η μάχη μαίνονταν για πολλές ώρες και οι Βούλγαροι, χωρίς να μπορούν να διαβούν την γέφυρα, αποδεκατίζονταν, ζητώντας επειγόντως ενισχύσεις, που έφθασαν εκεί, διαθέτοντας ισχυρό οπλισμό και αεροπορική υποστήριξη.  Οι Βούλγαροι με την χρήση όλμων και πυροβολικού προσπαθούσαν να απωθήσουν τους Έλληνες μαχητές και να περάσουν την γέφυρα, χωρίς να το επιτυγχάνουν και η μάχη συνεχιζόταν και τις επόμενες τρείς ημέρες με αμείωτη ένταση. Τις ημέρες αυτές στους μαχόμενους Έλληνες αντάρτες προσήλθαν και άλλες ενισχύσεις σε άνδρες και πολεμοφόδια, με τους οποίους ο συνολικός αριθμός τους ξεπέρασε τους 400, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ενίσχυαν τους αντάρτες στην πρώτη γραμμή με τρόφιμα. Στις 9 Μαΐου επιχειρήθηκε χωρίς επιτυχία μια ύστατη προσπάθεια των Βουλγάρων να κερδίσουν την μάχη, καθώς γερμανικά και βουλγαρικά αεροπλάνα στούκας βομβάρδισαν τις θέσεις των Ελλήνων ανταρτών, ενώ από την ελληνική πλευρά Βρετανός λοχαγός, με ειδικότητα στα σαμποτάζ και τις ανατινάξεις, που ήταν σύνδεσμος με το Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και μάχονταν μαζί με τους άνδρες της ΕΣΕΑ, επιχείρησε χωρίς θετικό αποτέλεσμα να ανατινάξει την γέφυρα με εκρηκτικά . Οι Έλληνες αντάρτες συνέχιζαν οργανωμένα και μεθοδικά να αποκρούουν συνεχώς με επιτυχία τις βουλγαρικές επιθέσεις, προξενώντας μεγάλες απώλειες. Έμεναν σταθεροί στις θέσεις τους, εμποδίζοντας την διέλευση της γέφυρας από τον εχθρό και απεχώρησαν συντεταγμένοι την νύχτα της 9ης προς 10η Μαϊου, αφού είχαν μάθει, ότι έφθαναν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις από το εσωτερικό της Βουλγαρίας για να τους πλήξουν από τα νώτα.  
Οι μεγάλες απώλειες των Βουλγάρων και τα σκληρά αντίποινα σε βάρος των Ελλήνων αμάχων  Έτσι έληξε η νικηφόρα για τους Έλληνες μάχη της γέφυρας των Παπάδων, που στοίχισε την ζωή εκατοντάδων Βουλγάρων στρατιωτών και προξένησε τον φόβο και τον τρόμο των κατακτητών απέναντι στα ελληνικά ένοπλα ανταρτικά σώματα.Οι διάφορες πηγές δίδουν διαφορετικούς αριθμούς για τις απώλειες των δύο πλευρών. Οι αντάρτες φέρονται να έχουν από πέντε μέχρι εννιά νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, (περίπου 28), ενώ για τους Βουλγάρους η ελληνική πλευρά δίνει τον σίγουρα υπερβολικό αριθμό των 700 νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων. Οι Βρετανοί κάνουν λόγο για 150 Βουλγάρους νεκρούς και τραυματίες (μεταξύ των οποίων ένας συνταγματάρχης και πολλοί άλλοι αξιωματικοί). Ο δεύτερος αριθμός είναι μάλλον πιθανότερος, σίγουρα, όμως, πρόκειται για μια ιστορική νίκη των ανδρών των ΕΑΟ και την μεγαλύτερη επιτυχία του αντάρτικου στην περιοχή.Μετά την αποτυχία τους σε αυτή την σύγκρουση και τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν, οι Βούλγαροι κατακτητές, όπως άλλωστε συνήθιζαν, ξέσπασαν σε άγρια αντίποινα εναντίον του εντόπιου άμαχου ελληνικού πληθυσμού. Δεκάδες χωριά της ορεινής Δράμας πυρπολήθηκαν και οι κάτοικοι τους εκτοπίστηκαν στο βουλγαρικό έδαφος. Μαινόμενοι Βούλγαροι στρατιώτες και κομιτατζήδες έκαιγαν εκκλησίες και ελληνικές περιουσίες, βασάνιζαν και εκτελούσαν Έλληνες κατοίκους της περιοχής χωρίς οίκτο και διάκριση. Πυρπολήθηκαν η υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τους Βουλγάρους σχεδόν όλα τα χωριά ανατολικά του Νέστου (Μελισσομάνδρα, Βουνοχώρι, Αγριοκερασιά, Παππάδες, Σκαλωτή, Καλλίκαρπο, Σιδηρόνερο, Οροπέδιο κλπ.), αλλά τις μεγαλύτερες καταστροφές γνώρισε το χωριό Πολυγέφυρο, όπου πυρπολήθηκαν πολλά σπίτια και έγιναν μαζικές εκτελέσεις αμάχων, ακόμη και γυναικοπαίδων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι στις 11 Μαϊου 1944 στο χωριό Σκαλωτή της Δράμας οι Βούλγαροι τουφέκισαν 10 άτομα, εκ των οποίων τα 5 ήταν ανήλικα παιδιά, ενώ στο Πολυγέφυρο οι Βούλγαροι εκτέλεσαν όσους κατοίκους βρήκαν στο χωριό, το οποίο και έκαψαν. Τα γυναικόπαιδα μάλιστα τα έριξαν στην φωτιά. Τα αντίποινα συνεχίσθηκαν και τις επόμενες ημέρες και επεκτάθηκαν μέχρι τον νομό Ξάνθης. Εκατοντάδες Έλληνες μεταφέρθηκαν στα πεδινά ή στην Βουλγαρία και τα σπίτια τους πυρπολήθηκαν. Οι βουλγαρικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών εξαπλώθηκαν στα όρη Τσαλ Νταγ και Φαλακρό. Το κυνηγητό ήταν συνεχές, ανηλεές και άγριο. Οι αντάρτες είχαν μικρές απώλειες, αλλά υποχωρούσαν συντεταγμένα, αποφεύγοντας την διάλυση και διατηρώντας τον οπλισμό τους. Τους ακολούθησαν πολλοί χωρικοί της περιοχής για να αποφύγουν τα αντίποινα. Τότε, σαν βοήθεια προς τους Έλληνες αντάρτες και σαν απάντηση στα σκληρά αντίποινα των Βουλγάρων, η Συμμαχική Αεροπορία ανέλαβε δράση και σμήνη βομβαρδιστικών αεροπλάνων πραγματοποίησαν επιδρομές στην Βουλγαρία, βομβαρδίζοντας την πρωτεύουσα Σόφια και άλλες βουλγαρικές περιοχές, προξενώντας πολλές καταστροφές.  Ο αντίκτυπος της ελληνικής νίκης και η σημασία της για την αποτροπή της μετέπειτα απόσχισης από την Ελλάδα και προσάρτησης της περιοχής στην Κομμουνιστική Βουλγαρία  Γενικότερα η μάχη αυτή είχε ηχηρό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ δημιούργησε αίσθηση και στην υπόλοιπη υπόδουλη Ελλάδα. Ακόμη υπήρξαν σχετικές αναφορές και στον Τύπο, τόσο σε συμμαχικές χώρες, όσο και εχθρικές. Ιδιαίτερα, όμως, εξόργισε και αναστάτωσε την βουλγαρική πλευρά. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από την εφημερίδα «Ούτρο» της Σόφιας στις 13/05/1944, που έλεγε: «Η Μπελομόριε (που σημαίνει στα βουλγαρικά το Αιγαίο και εννοεί την βουλγαροκρατούμενη Μακεδονία του Αιγαίου) θρηνεί τα ηρωικά παιδιά της, που έπεσαν για την πατρίδα στα βουνά της Δράμας. Εκδίκηση ζητούν οι οικογένειες των αδικοχαμένων παιδιών μας. Χτυπήστε αλύπητα τους φονιάδες του Τσαούς Αντών, όπως και κάθε συνεργάτη του».Επειδή, μάλιστα, υπήρχε έντονη φήμη, ότι οι Βούλγαροι για να εκδικηθούν, σκόπευαν να προχωρήσουν σε εκτεταμένες σφαγές του ελληνικού πληθυσμού στην πόλη της Δράμας και σε άλλες κωμοπόλεις της περιοχής, όπως είχαν κάνει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, ο ίδιος ο γενικός Αρχηγός των Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων Αντώνιος Φωστηρίδης απέστειλε στις βουλγαρικές Αρχές προειδοποιητική επιστολή, στην οποία, αφού απαριθμούσε και στηλίτευε όλα τα εγκληματικά αντίποινα των Βουλγάρων, δήλωνε, ότι θα προβούν και οι Έλληνες αντάρτες σε σκληρά αντίποινα σε βάρος του βουλγαρικού στρατού και άμαχου πληθυσμού. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Διά ταύτα, θα αλλάξωμεν την μέχρι σήμερον τακτικήν μας και θα εκτελέσωμεν εις το εξής τους συλλαμβανομένους αιχμαλώτους και τραυματίας, θα προβώμεν και ημείς εις αντίποινα εναντίον του αμάχου Βουλγαρικού πληθυσμού. Ενώ γνωρίζετε τόσον καλά, ότι δυνάμεθα και ημείς να εξοντώσωμεν άμαχον Βουλγαρικόν πληθυσμόν και να πυρπολήσωμεν χωρία, αποφεύγομεν τους βομβαρδισμούς, σεβόμενοι τους Διεθνείς νόμους, πώς εσείς, Κράτος ολόκληρον, σκοτώνετε γυναικόπαιδα και πυρπολείτε χωρία; Ο θεοσεβής Χριστιανός δεν μπορεί να είναι βάρβαρος εις τόσον βαθμόν ώστε να σκοτώνη διά λόγχης και μαχαίρας αθώα παιδιά 15ετή, γέρους 80ετείς, και γυναικόπαιδα στα χωράφια και να ανοσιουργή εις τον οίκον του Θεού. Τι εμπιστοσύνην μπορεί να έχη ένας τίμιος λαός εις τας αρχάς και τα όργανά σας, ύστερα από τόσας σκληράς δοκιμασίας, που ουδείς λαός εδοκίμασεν κατά τους μετά Χριστόν αιώνας; Τον βομβαρδισμόν σας θα καταγγείλωμεν ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου διά των μέσων που διαθέτομεν και θα αρχίσωμεν τα ανάλογα αντίποινα, εφ’ όσον δεν είσθε Κράτος οργανωμένον επί των βάσεων της δικαιοσύνης αλλά συγκρότημα ενός απολιτίστου και βαρβάρου λαού». Οι απειλές αυτές προβλημάτισαν και φόβισαν πολύ τις βουλγαρικές Αρχές κατοχής με αποτέλεσμα να ματαιώσουν τα εγκληματικά τους σχέδια για γενικευμένη σφαγή του ελληνικού πληθυσμού στη μαρτυρική Δράμα και στα χωριά της.Η μάχη στη Γέφυρα των Παπάδων, μαζί με τις άλλες επιχειρήσεις της ΕΣΕΑ εναντίον των Βουλγάρων κατακτητών ανέδειξαν τις στρατιωτικές ικανότητες και την ισχύ της Οργάνωσης αυτής, καθιστώντας την υπολογίσιμη δύναμη σε φίλους και εχθρούς. Οι αντάρτες της ΕΣΕΑ στα δύσκολα εκείνα χρόνια ανέλαβαν να προστατεύσουν τα εδάφη και τον ελληνικό πληθυσμό της εθνικά ευαίσθητης αυτής περιοχής της πατρίδας μας μέχρι να εδραιωθεί η παρουσία των επίσημων ελληνικών κρατικών Αρχών. Το κυριότερο, όμως, είναι, ότι με την στάση και την αποφασιστικότητά τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή των σχεδίων καθόδου Σοβιετικών στρατευμάτων μέσω της Βουλγαρίας στα ελληνικά εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης, που αποσκοπούσαν στην απόσχιση των εδαφών αυτών από την Ελλάδα και την προσάρτησή τους στο νέο -Κομμουνιστικό πλέον και υπό Σοβιετική κηδεμονία- βουλγαρικό κράτος. Μεταπολεμικά, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους Έλληνες αγωνιστές και τους πεσόντες της μάχης, ανεγέρθηκε μνημείο στην περιοχή των Παπάδων, ενώ τελούνταν κάθε χρόνο πολλές εκδηλώσεις στα πλαίσια επίσημου εορτασμού πανελλαδικού χαρακτήρα. Δυστυχώς, όμως, οι εκδηλώσεις αυτές, που γίνονταν για την επέτειο της ιστορικής αυτής μάχης, καταργήθηκαν το 1981 -ως δήθεν διχαστικές- και σήμερα γίνονται μόνο τοπικής σημασίας εκδηλώσεις μνήμης από τις τοπικές αρχές και τους συγγενείς των αγωνιστών και πεσόντων, αφού το ελληνικό κράτος ποτέ δεν τίμησε, όπως έπρεπε, την μνήμη εκείνων των ηρώων, που αγωνίστηκαν εναντίον του Βούλγαρου κατακτητή και θυσίασαν την ζωή τους στο πεδίο της τιμής!Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η σημερινή εικόνα και μορφολογία της περιοχής αυτής έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τότε, εξαιτίας του τεχνητού φράγματος και της μεγάλης τεχνητής λίμνης , που κατασκευάστηκε αργότερα εκεί, στον πυθμένα της οποίας βρίσκονται καταποντισμένες πολλές από τις τοποθεσίες, στις οποίες διαδραματίσθηκαν τα γεγονότα αυτά.Τέλος, για την Ιστορία αναφέρουμε, ότι ο Γενικός Αρχηγός των ΕΑΟ και της ΕΣΕΑ Αντώνιος Φωστηρίδης τιμήθηκε μεταπολεμικά για την αντιστασιακή του δράση, τόσο από την Ελληνική και την Αγγλική κυβέρνηση, όσο και από τους Βασιλείς της Ελλάδος και της Μεγάλης Βρετανίας, με ανώτατα μετάλλια και παράσημα, ενώ του απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός του μόνιμου Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού του ελληνικού στρατού. Το άρθρο μεταφέρθηκε από το ιστολόγιο http://www.elliniki-gnomi.eu
***  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι η ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ οικογένεια που ελέγχει τις ΗΠΑ από το παρασκήνιο…

Ο Ντέιβιντ Κοχ πέθανε την περασμένη Παρασκευή, αφήνοντας πίσω του μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες στην Αμερική. Ο Ντέιβιντ και ο αδερφός του, Τσαρλς, βρίσκονταν στις κορυφαίες θέσεις του περιοδικού, Forbes, με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη εδώ και δεκαετίες.
Η κοινή περιουσία των δύο αδερφών προέρχεται από την εταιρεία τους, Koch Industries, μία επιχείρηση από τις μεγαλύτερες, πιο μυστικοπαθής και με μεγάλη επιρροή στη χώρα.
Φέτος, η περιουσία των αδερφών, Ντέιβιντ και Τσαρλς Κοχ, διαμορφώθηκε στα 50,5 δισ. δολάρια για τον καθένα, πράγμα που σημαίνει ότι συνδυαστικά η περιουσία της είναι μεγαλύτερη από του Μπιλ Γκέιτς και του Γουόρεν Μπάφετ. Ο Ντέιβιντ, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούσε την τεράστια περιουσία του για να προωθεί τη συντηρητική πολιτική ατζέντα των δύο αδερφών.Τσαρλς Κοχ

Τσαρλς Κοχ /ΑΡ

Ωστόσο, ο Ντέιβιντ καθόταν… στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της κολοσσιαίας εταιρείας των δύο αδερφών, τη μοίρα της οποίας καθόριζε ο Τσαρλς. Παρότι, η οικογένεια προερχόταν από το Τέξας, ο Ντέιβιντ περνούσε πολύ χρόνο στη Νέα Υόρκη και, μάλιστα, έκανε και πάρα πολλές φιλανθρωπίες, σε έρευνες για τον καρκίνο και πολλά άλλα. Επίσης, έκανε ομιλίες για διάφορα θέματα της συντηρητικής του ατζέντας, με αποτέλεσμα να είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο σε αντίθεση με τον αδερφό του.  Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι η πηγή του πλούτου της οικογένειας, που σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, καθορίζει την ατζέντα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανείς δεν αγοράζει πράγματα με την ταμπέλα, Koch. Οπότε πώς έγιναν τόσο πλούσιοι; Η αλήθεια είναι, σύμφωνα με το CNN, ότι η εταιρεία, Koch Industries, παράγει μία ευρύτατη γκάμα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή. Διαθέτουν διυλιστήρια πετρελαίου, παράθυρα, μπογιές και κάθε είδους πράγματα που χρειάζεται ένα σπίτι, καθώς επίσης λιπάσματα, πετσέτες, κινητά και αμέτρητα άλλα προϊόντα.  Ντέιβιντ Κοχ

Ντέιβιντ Κοχ /Flickr   

Ουσιαστικά, αν ένας άνθρωπος που ζει στις ΗΠΑ τρώει, ζει σε ένα σπίτι, φορά ρούχα, πηγαίνει με το αυτοκίνητο στη δουλειά ή χρησιμοποιεί τηλέφωνο, τα προϊόντα της οικογένειας βρίσκονται σε ένα ή πολλά σημεία αυτής της αλυσίδας. Ο ετήσιος τζίρος της Koch Industries ξεπερνά τον τζίρο της Facebook, της Goldman Sachs και της U.S. Steel συνδυαστικά.  Το αποτέλεσμα αυτό – της ισχύος, αλλά και του πλούτου της οικογένειας Κοχ – είναι ακόμα πιο σημαντικό αν σκεφτεί κανείς από πού ξεκίνησαν για να φτάσουν να γίνουν εκτός από δισεκατομμυριούχοι και οι μεγαλύτεροι δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Όταν γεννήθηκε ο Ντέιβιντ, η οικογενειακή επιχείρηση ήταν μία μικρή εταιρεία στο Κάνσας. Την είχε ιδρύσει ο Φρεντ Κοχ, ένας συντηρητικός άντρας που συνίδρυσε επίσης την John Birch Society, ένα μυστικό Οργανισμό που πίστευε ότι η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε καταλειφθεί από τους Κομμουνιστές. Ο Φρεντ είχε τέσσερις γιους: το Φρανκ, τον Τσαρλς και τα δίδυμα, Ντέιβιντ και Μπιλ.  Ο Φρεντ πέθανε το 1967 από καρδιακή προσβολή και την επιχείρηση ανέλαβε ο Τσαρλς. Τότε ξεκίνησε η πραγματική ιστορία της Koch Industries. Ο Τσαρλς και ο Ντέιβιντ κατείχαν ίσο μερίδιο στην εταιρεία, το οποίο συνολικά ανερχόταν στο 80%. Το υπόλοιπο 20% του κολοσσού που είναι σήμερα ανήκει σε μακρινούς συγγενείς, επενδυτές που είχαν μπει στο ξεκίνημα και άλλους. Ντέιβιντ και Τσαρλς Κοχ
Τα δύο αδέρφια είχαν ένα κοινό όραμα για το πώς να διοικήσουν την εταιρεία. Για παράδειγμα, διατήρησαν τα μερίδιά τους στην επιχείρηση, χωρίς ποτέ να προχωρήσουν σε κάποια δημόσια εγγραφή, πουλώντας δηλαδή μετοχές στη Wall Street. Αυτό τους βοήθησε να σκέφτονται τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για τα μερίσματα που θα έπρεπε να δώσουν σε μετόχους. Έτσι, το 90% των κερδών επέστρεφε στην επιχείρηση. Έχοντας τεράστια αποθέματα ρευστότητας, τα δύο αδέρφια μπόρεσαν να κάνουν τεράστιες επενδύσεις και εξαγορές κολοσσών πληρώνοντας δισεκατομμύρια δολάρια που απέφεραν ακόμα περισσότερα δισεκατομμύρια. Η Koch Industries άντεξε σε κρίσεις, σε περιόδους οικονομικών και χρηματιστηριακών διακυμάνσεων και παρά το σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό των ιδιοκτητών, ποτέ δεν επηρεάστηκε από την κατάσταση στην Ουάσιγκτον. Η περιουσία του Ντέιβιντ θα παραμείνει στην οικογένεια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.  economistas.gr
 ***   Μετωπική “γαλάζιων” στο δρόμο Καλαμάτας - Μεθώνης ~  Η χάραξη προκαλεί… αναταράξεις στο γαλάζιο στρατόπεδο
Εδώ και αρκετούς αιώνες ο Γουίλιαμ Σέξπιρ είχε βάλει τον ήρωά του τον Άμλετ να αναρωτιέται να "πρέπει κανείς να ζει ή να μη ζει". Εμείς, εδώ στη Μεσσηνία, κάποια χρόνια τώρα, ευτυχώς, αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει ο δρόμος Καλαμάτα- Ριζόμυλος- Πύλος- Μεθώνη, αίτημα για πάνω από έναν αιώνα από τους πολίτες θα πρέπει να έχει παραλιακή χάραξη ή να περνάει…από το βουνό.
Κι εκεί που πιστεύαμε ότι βρήκαμε την απάντηση, το ερώτημα επανήλθε. Η ιστορία είναι γνωστή, πλέον τοις πάσι. Και η σημερινή κυβέρνηση, αν και το διάστημα που έχει αναλάβει καθήκοντα είναι ελάχιστο, δια μέσου του υπουργείου Υποδομών και του αρμόδιου υπουργού, φαίνεται να συγκλίνει στην άποψη ότι ο δρόμος θα πρέπει να είναι ο καλύτερος δυνατός, έχοντας υπόψη την ανάλυση κόστους - οφέλους.
Στη σκέψη αυτή δεν συμφωνούσε και εξακολουθεί να το κάνει ο νέος περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος προτιμά την παραλιακή χάραξη, προτάσσοντας την ανάγκη ανάδειξης του παραλιακού μετώπου, αλλά και του γεγονότος ότι το υπό υλοποίηση έργο με τη συγκεκριμένη χάραξη έχει και έτοιμη μελέτη, έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων από τους δήμους που περνά ο οδικός άξονας.
Χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πρόσθεσε ότι είναι η καλύτερη τεχνικά λύση, σύμφωνα κι με τη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο κ. Νίκας, πάντως, τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο αν η λύση που προκριθεί δεν είναι αυτή που επιθυμεί.
"Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα έργο άρτιο τεχνικά. Αλλά, δεν μπορώ να καταλάβω πως θα γίνει αυτό, όταν στη νέα χάραξη που προτείνεται υπάρχουν κόμβοι επί των σιδηροδρομικών γραμμών. Άραγε θα καταργήσουμε, έτσι, κάθε ελπίδα επαναλειτουργίας του τρένου στην περιοχή μας;), πρόσθεσε. 
Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι περιμένει από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερωθεί πλήρως για ο θέμα και σχολίασε ότι και γι' αυτό το λόγο ο κ. Καραμανλής θα επισκεφθεί το επόμενο διάστημα την Πελοπόννησο και την Καλαμάτα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για το παραπάνω θέμα φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί δύο "στρατόπεδα" στο εσωτερικό του κόμματος της Ν.Δ.. Από τη μια πλευρά είναι ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος επί χρόνια υποστηρίζει τη νέα χάραξη, και από την άλλη βρίσκονται ο νέος βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, ίσως και ο Περικλής Μαντάς, μαζί με τον περιφερειάρχη, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Από κει και πέρα, ο νέος περιφερειάρχης επανέλαβε τις θέσεις του για την ανάγκη ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Καλαμάτας και του λιμένα και προέβλεψε ότι για το πρώτο το επόμενο καλοκαίρι η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
Τέλος, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, προέβη και σε σύντομο απολογισμό της θητείας του ως δήμαρχος Καλαμάτας ευχαριστώντας τους δημότες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό του, ενώ, τόνισε ότι, χωρίς τους συνεργάτες του και τους υπαλλήλους του δήμου Καλαμάτας, δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει τα έργα που έγιναν στο Δήμο.
Παράλληλα, δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του προς το νέο δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, προτρέποντάς τον να βάλει τη δική του σφραγίδα στο δήμο της Καλαμάτας.
Του Αντώνη Πετρόγιαννη
***  17 παράτυποι μετανάστες στο λιμάνι της Καλαμάτας

Από το πρωί της Κυριακής 17 παράτυποι μετανάστες βρίσκονται στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας.
Τα 17 αυτά άτομα, που δηλώνουν υπήκοοι Ιράκ, επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που εντοπίστηκε ανοιχτά της Κορώνης. Να σημειωθεί, τέλος, ότι συνελήφθησαν οι δύο Τούρκοι διακινητές που ήταν επίσης πάνω στο σκάφος.  Φώτο αρχείου

***  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ο Δημήτρης Πολίτης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το πρώτο  Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με σκοπό να εκλεγούν το προεδρείο, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το κλίμα στην πρώτη αυτή συνεδρίαση ήταν πανηγυρικό, με τα χαρτιά όμως των επικεφαλής των παρατάξεων να μένουν κλειστά για τις συνεργασίες που θα υπάρξουν. 
Μετά την καθιερωμένη ψηφοφορία πρόεδρος του Σώματος εκλέχθηκε ο Δημήτρης Πολίτης, αντιπρόεδρος ο Στάθης Σταματόπουλος και γραμματέας ο Κώστας Τσαπόγας.~

***  Σύσκεψη στην Π.Ε. Μεσσηνίας συγκάλεσε ο Στάθης Αναστασόπουλος

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 1-9-2019 σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος συναντήθηκε με τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων της Π.Ε. Μεσσηνίας, κ.κ. Μουντζούρη Δημήτριο, Γιαννακέα Παναγιώτη, Παρασκευόπουλο Αντώνιο, Βασιλόπουλο Κων/νο, Σπέντζουρα Αικατερίνη, Βασιλόπουλο Κων/νο, Παπαδόπουλο Γεώργιο, Κυριακόπουλο Ιωάννη και τους προϊσταμένους Τμημάτων Καρτερολιώτη Σταύρο & Τζαβάρα Παναγιώτη προκειμένου να ενημερωθεί για τα θέματα λειτουργίας της Διοίκησης  της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών και επείγοντα θέματα ορισμένων υπηρεσιών όπως καθαρισμοί ρεμάτων, μεταφοράς μαθητών, Δακοκτονίας, αντιπυρικής προστασίας κ.λ.π.  
Από αύριο θα υπάρξει πιο αναλυτική και κατά Δ/νση ενημέρωση για το σύνολο των θεμάτων ειδικότερα περί της πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού  της Π.Ε. Μεσσηνίας. 

***  Μικρά Μαντίνεια: Λουόμενοι έσωσαν ηλικιωμένο

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας ηλικιωμένος ένοιωσε αδιαθεσία την ώρα που έκανε μπάνιο στην παραλία της Μικράς Μαντίνειας.
Αμέσως οι λουόμενοι ξάπλωσαν τον άνδρα στην ακτή και μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

***   Κατσίβελας: Οι αναλύσεις νερού ΔΕΝ επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες Λεβεντάκη
Κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση το νερό σε Κυπαρισσία και Βρύσες
«Πριν από λίγο σας παρέδωσα τις αναλύσεις του νερού που ΔΕΝ επιβεβαιώνουν όλες αυτές τις καταγγελίες (σ.σ. του νέου δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη, με δημοσίευση στο facebook στις 5 Αυγούστου)», ανέφερε προς του δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της προχθεσινής του συνέντευξης Τύπου ο απελθείς δήμαρχος, Παναγιώτης Κατσίβελας. Πράγματι, ο κ. Κατσίβελας πριν  ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου έδωσε στους δημοσιογράφους πιστοποιητικά αναλύσεων από τα «αναλυτικά εργαστήρια α.ε.» δειγμάτων νερού από την Κυπαρισσίας και την Κοινότητα Βρυσών σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των αποτελεσμάτων των δειγμάτων των πιστοποιητικών «είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»! Σημειώνεται ότι, δείγματα νερού ελήφθησαν από το Δημαρχείο Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, από οικία στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, από την Παναγία Γελουδά (Αγγελουδιώτισσα) που αναφέρεται ως «Αγγελουδά» και από το καφενείο στις Βρύσες. Θυμίζεται πως, ο κ. Λεβεντάκης σε δημοσίευση στο λογαριασμό του συνδυασμού του «Άνοδος Τριφυλίας» στο facebook στις 5 Αυγούστου τόνιζε ότι «Οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι τουρίστες αυτής της πόλης, εν έτει 2019, υδρεύονται με νερό, στο οποίο κάνουν βόλτες ποντίκια και αρουραίοι (και για του λόγου το αληθές, το κάτωθι σχετικό φωτογραφικό υλικό)», αναφερόμενος, όπως ισχυριζόταν «στην κατάσταση που βρίσκεται η δεξαμενή νερού στην Κυπαρισσία, την οποία επισκέφθηκα και σοκαρίστηκα από το θέαμα που αντίκρισαν τα μάτια μου». «Κάποιοι θέλουν να παράγουν Fake news δείχνοντας τα νέα ήθη που θέλουν να φέρουν στη κοινωνία μας. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα βούρκο που νομοτελειακά θα βυθιστούν μέσα του», ανέφερε ο κ. Κατσίβελας, μέσω facebook το πρωί της 6ης Αυγούστου, σε σκληρή απάντησή του για τις δημόσιες καταγγελίες Λεβεντάκη για τη δεξαμενή ύδρευσης Κυπαρισσίας και το νερό που πίνουν στην πόλη, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας  δημοσίευσε στη σελίδα του στο facebook φωτογραφίες από τις «Πηγές Κεφαλαρίου Βρυσών» αναφέροντας επί λέξει: «Σημερινή αυτοψία στο χώρο του Κεφαλαρίου Βρυσών δεν επιβεβαιώνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ύδρευση της Κυπαρισσίας .Εκτός από τα φύλλα από τα πλατάνια ουδέν εξωτερικώς κ εσωτερικώς ανευρέθη». Με σφοδρότητα επιτέθηκε «απαντώντας» στον κ. Κατσίβελα ο κ. Λεβεντάκης στις 7 Αυγούστου με νέα δημοσίευση στο facebook επιμένοντας στους ισχυρισμούς του ότι στην Κυπαρισσία «εν έτει 2019, υδρεύονται με νερό, στο οποίο κάνουν βόλτες ποντίκια και αρουραίοι» αναφερόμενος – όπως έγραφε στην πρώτη του δημοσίευση – «στην κατάσταση που βρίσκεται η δεξαμενή νερού στην Κυπαρισσία» και κατηγορώντας τον ότι «αντί να σεβαστείτε την ψήφο που σας δόθηκε, από το λαό της Τριφυλίας, συμβάλλοντας τα μέγιστα, για την ανάπτυξη και το καλό τού τόπου, εσείς τους το ανταποδώατε με πλήρη απραξία και αδιαφορία, θέτοντας ακόμα και σε κίνδυνο αυτή την ίδια την υγεία των πολιτών» και αναφέροντας για την κατάσταση της δεξαμενής ότι, «είναι, το λιγότερο, τραγική και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία». Εκείνες τις μέρες, όπως έχουμε αναφέρει σε ρεπορτάζ στο «Θ», «κόκκινο» χτύπησαν ο πανικός και η αναστάτωση στην Κυπαρισσία από τις δημόσιες καταγγελίες του κ. Λεβεντάκη για το νερό της Κυπαρισσίας. «Είναι ακατάλληλο προς πόση το νερό; Κινδυνεύει η δημόσια υγεία;», είναι τα ερωτήματα που έκαναν εφιαλτική τη ζωή και την καθημερινότητα στην τοπική κοινωνία στην κορύφωση, μάλιστα, της θερινής-τουριστικής περιόδου… Ο κόσμος δεν ήξερε τι να πιστέψει πια, δυστυχώς. Όλοι, άλλος λιγότερο, άλλο περισσότερο, φοβούνταν για την υγεία των ιδίων και των οικογενειών τους, αφού οι δημόσιες καταγγελίες στις οποίες προέβη μέσω facebook ο κ. Λεβεντάκης, με επισυναπτόμενες φωτογραφίες, είναι συγκεκριμένες και επώνυμες και μάλιστα με τον ίδιο να απευθύνεται στον κ. Κατσίβελα αναφέροντας επί λέξει «Και απευθύνομαι τώρα, στον ιατρό κύριο Κατσίβελα, ο οποίος έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη (που αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της ιατρικής) τον οποίο, τολμώ να πω, πως δε σεβαστήκατε. Τι έχετε να πείτε στους κατοίκους της Δ.Ε. Κυπαρισσίας κύριε Κατσίβελα, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν, από την κατανάλωση αυτού του νερού; Μπορείτε να τους διαβεβαιώσετε, σαν ιατρός, ότι καλώς κάνουν και πίνουν νερό, στο οποίο “κολυμπούν” τρωκτικά και όχι μόνο; Το φώναζα προεκλογικά και το μόνο που κάνατε, ήταν να με κατηγορήσετε για λαϊκισμό και ότι θέλω να δημιουργήσω πανικό στους κατοίκους. Υποσχέθηκα να λέω τις αλήθειες, όσο σκληρές και αν είναι, και αυτό θα εξακολουθώ να κάνω, έχοντας τη συνείδησή μου καθαρή…». Στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, Δημήτρης Τερζής, ζήτησε της παρέμβαση της εισαγγελέως Κυπαρισσίας και την έρευνα των καταγγελιών του κ. Λεβεντάκη καθώς στην Κυπαρισσία προκλήθηκαν πανικός και φόβος και η κοινωνία αναστατώθηκε και τρομοκρατήθηκε, ενώ κάτοικοι κι επαγγελματίες καθώς και επισκέπτες απευθύνονταν στον Εμπορικό Σύλλογο και ρωτώντας τι ακριβώς συμβαίνει με το νερό ύδρευσης της Κυπαρισσίας, εάν το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και εάν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ο κ. Τερζής έθεσε υπόψη της εισαγγελέως του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας τα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων με τις δημόσιες καταγγελίες του κ. Λεβεντάκη σχετικά με το νερό ύδρευσης της Κυπαρισσίας, όπως ακριβώς αναφέρονται σε δημοσιεύσεις στο λογαριασμό του συνδυασμού του «Άνοδος Τριφυλίας» στο facebook. Η εισαγγελέας Κυπαρισσίας διέταξε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας για τις δημόσιες καταγγελίες μέσω διαδικτύου (σ.σ. facebook) του κ. Λεβεντάκη για το νερό ύδρευσης της πόλης της Κυπαρισσίας και στο πλαίσιο της έρευνας αυτής έγινε αυτοψία στη δεξαμενή – υδρομάστευση των πηγών στο Κεφαλάρι Βρυσών από όπου στη συνέχεια το νερό μεταφέρεται στη δεξαμενή Κυπαρισσίας στην Άνω Πόλη, ανατολικά του Κάστρου, καθώς και στη δεξαμενή των Βρυσών, ενώ ελήφθησαν δείγματα νερού για εξέταση-ανάλυση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μεσσηνίας και αναμένεται η εξέλιξη και τα αποτελέσματα της εισαγγελικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο κ. Κατσίβελας, σχετικά με τις καταγγελίες του κ. Λεβεντάκη για το νερό της Κυπαρισσίας ανέφερε επί λέξει: «Εν μέσω τουριστικής περιόδου παρουσίασε θέμα ότι υπάρχει πρόβλημα με την ύδρευση και με την ποιότητα του νερού το οποίο υδροδοτούνται οι κάτοικοι της Κυπαρισσίας και των Βρυσών. Πριν από λίγο σας παρέδωσα τις αναλύσεις του νερού που ΔΕΝ επιβεβαιώνουν όλες αυτές τις καταγγελίες. Νομίζω ότι, η σοβαρότητα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο να συνοδεύει κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει διοίκηση και να πάρει την ευθύνη των πολιτών. Κατά συνέπεια, το να δημιουργούμε τρόμο, το να δημιουργούμε πανικό, το να υπηρετούμε μια πολιτική συμπεριφορά αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχουν στην κοινωνία, αυτό λέγεται επιπολαιότητα».
Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Δύο σταθμά;

~  Στοιχειώδες ερώτημα προς όλους εκείνους, όπως η υπουργός Παιδείας, που τις τελευταίες μέρες διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την είσοδο σε κάποια ΑΕΙ φοιτητών με εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές: η ελάχιστη προαπαιτούμενη απόδοση που προτείνουν να θεσπιστεί για την είσοδο στα (κρατικά) ιδρύματα θα πρέπει να ισχύει ή όχι και για τα ιδιωτικά; Γιατί είναι ανεπίτρεπτο κάποιος να σπουδάζει σε ΤΕΙ ή περιφερειακό ΑΕΙ με εξάρια στις πανελλαδικές, αλλά απόλυτα θεμιτό να κάνει το ίδιο σε κάποιο ιδιωτικό ΙΕΚ;
Και τι θα γίνει με όλους εκείνους που έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου ή της υπόλοιπης Ευρώπης;
Μήπως θα πρέπει κι εδώ, για την αναγνώριση του πτυχίου τους να λαμβάνονται υπόψη, ως αντίστοιχο επιστημονικό προαπαιτούμενο, οι μονάδες τους στις καθ' ημάς πανελλαδικές;
Αν δεν θεσπιστούν παρόμοιες ασφαλιστικές δικλίδες, είναι προφανές ότι η όλη φασαρία έχει έναν και μόνο στόχο: να προμηθεύσει τα ιδιωτικά μαγαζιά με έτοιμη πελατεία που θα κριθεί «ακατάλληλη» για τα δημόσια ιδρύματα. Προς δόξαν, φυσικά, της «ποιότητας» της παρεχόμενης εκπαίδευσης!  Α.Π.

***  Ο καιρός αύριο Δευτέρα στην ΚαλαμάταO καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Δευτέρα 2/9/2019 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.                   
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Από τις πρωινές έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Τις βραδινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 35-75%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρωινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, τις πρώτες απογευματινές ώρες θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες και μόνο κατά το διάστημα που ο ουρανός θα είναι καθαρός, θα βρίσκεται στο 7.0 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/
~


***  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :~** «Αεράτη» πρεμιέρα για την Εθνική μας!
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Εθνική μας ομάδα, που συνέτριψε 85-60 το Μαυροβούνιο έχοντας τρομερό πλουραλισμό στο σκοράρισμα.  


Ελλαδα - Μαυροβούνιο  85-60 .- ^
Τα δεκάλεπτα: 17-9, 42-16, 63-38, 85-60.
Ελλάδα (Σκουρτόπουλος): Λαρεντζάκης 7, Καλάθης 5 (7 ασίστ), Μπουρούσης 12, Σλούκας 4, Βασιλόπουλος, Γ. Αντετοκούνμπο 10 (8 ριμπ.), Θ. Αντετοκούνμπο 8, Πρίντεζης 16, Παπανικολάου 2, Παπαπέτρου 4, Μάντζαρης 2 (5 ασίστ), Παπαγιάννης 15 (8 ριμπ.)
Μαυροβούνιο (Μίτροβιτς): Βούτσεβιτς 12, Ντούμπλιεβιτς 5, Τοντόροβιτς 2, Ιβάνοβιτς 9, Νίνταμ 5, Πέταρ Πόποβιτς 11, Σεντ Σέχοβιτς 2, Σουάντ Σέχοβιτς 3, Αλέξα Πόποβιτς, Ράντοντσιτς, Ράντοβιτς 2, Μπιέλιτσα 9 


~**  ~ Για την Super League , 2η αγωνιστική στο Ελληνικό ποδόσφαιρο :
Σάββατο 31-08-2019 :

~^   ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ  1-2  , (0-0) .-
Τα  γκολ70' ΓΚΟΟΟΛ για τον Παναιτωλικό. πέναλτι Φοβερή εκτέλεση από τον Μπαΐροβιτς, δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον Μπέντο να το... βγάλει. 1-0 ο Παναιτωλικός. , 72' ΓΚΟΟΟΛ για την Ξάνθη ! Άμεση απάντηση από την Ξάνθη με τον Τεσέιρα! Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ από τον Τεσέιρα που έχει πέντε λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κνετ. 1-1 για την Ξάνθη. , 77' ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ξάνθη! Ο Τερκί κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και έκανε τη σέντρα, με τον Στάργκεον να σκοράρει με... περίεργο τρόπο (προσπάθησε να κάνει σέντρα αλλά η μπάλα βρήκε στο σώμα του) και να γράφει το 2-1. , 
ΔιαιτητήςΔιαιτητής είναι ο Τζοβάρας Γεώργιος (Φθιώτιδας), με βοηθούς τους Κωνσταντόπουλο Παναγιώτη (Κορινθίας), Καλύβα Βασίλειο (Φθιώτιδας), ενώ τέταρτος είναι ο Κουτσιαύτης Αριστομένης (Άρτας).
Κάρτες60' Κίτρινη κάρτα στον Μιχαέλ  Ντίρεσταμ. , 60΄ Γιώργος Λιάβας  , 
Συνθέσεις : Παναιτωλικός: Κνετ, Σανιά, Μαλής, Γιοβάνοβιτς, Λιάβας, Λουσέρο, Ντάλσιο, Φυτόπουλος, Ντουάρτε, Ντίας, Μπαΐροβιτς.
Ξάνθη : Μπέντο, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Καρασαλίδης, Σόσα, Τερκί, Κοβάτσεβιτς, Μπαριέντος, Τζουρίτσκοβιτς, Στάργκεον, Ρενέλα.
~**  38' Αλλαγή για την Ξάνθη. Ντίρεσταμ αντί Μπαξεβανίδη  , Διπλή αλλαγή για τον Παναιτωλικό. Μαρσιάλ και Μιμίτο αντί Γιοβάνοβιτς και Φυτόπουλου. , 57' Αλλαγή για την Ξάνθη. Φοσε αντί Μπαριέντος. , 68' Τεσέιρα αντί Ρενέλα για την Ξάνθη. , 

~^ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -  ΟΦΗ   1-3 ,  (0-1) .- ^  
Τα  γκολ :   33' Γκοοοοολ! 1-0 ο ΟΦΗ, με τον Δημήτρη  Μάνο να καλύπτεται όταν υποδέχεται τη μπάλα, από την πάσα του Τσιλιανίδη, να νικάει τον Διούδη και να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους... ,  49' Γκοοοοολ! 2-0 ο ΟΦΗ, με το τέρμα του Μάνου να μετράει τελικά κανονικά , αφού το ριπλέι έδειξε τον σκόρερ να καλύπτεται από τον Πούγγουρα στο ξεκίνημα της φάσης., 58' Γκοοοοολ! 3-0 ο ΟΦΗμε τον Μάνο να εκμεταλλεύεται το τραγικό λάθος του Νούνες, να πασάρει στον επερχόμενο Τσιλιανίδη, ο οποίος νικάει τον Διούδη και δίνει διαστάσεις θριάμβου στην διαφαινόμενη επικράτηση της ομάδας του. , 83' Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, με τον Μαρινάκη να κρατάει τον Περέα μέσα στην περιοχή! 84΄ πέναλτι Μακέντα   , 85' Γκοοοοολ! 3-1 μειώνει ο Παναθηναϊκός, με την εκτέλεση πέναλτι του Μαέντα, που σουτάρει στην αριστερή πλευρά του Σωτηρίου, ο οποίος πέφτει σωστά αλλά δεν μπορεί να βρει τη μπάλα. , 
Διαιτητής :Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Αθανάσιος Τζήλος από τον Σύνδεσμο Λάρισας και χρέη διαιτητή VAR θα εκτελέσει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος του Συνδέσμου Μακεδονίας.
Κάρτες :  24΄ Αχιλλέας Πούνγκουρας  , 39΄ Τζουάν Άνγκελ Νέϊρα  , 41΄  Δημήτρης  Κολοβός , 53΄ Εμανουέλ  Ινσούα 62' Κίτρινη κάρτα στον Χρήστος  Δώνη, για φάουλ πάνω στον Ναμπί. , 68' Κίτρινη κάρτα στον Σωτηρίου, για καθυστερήσεις. , 78' Κίτρινη κάρτα στον Ματία  Γιόχανσον. , 80΄ Νικόλαος Μαρινάκης , 86' Κίτρινη κάρτα στον Φεντερίκο  Μακέντα. , κόκκινη ο Κουρμπέλης,που έχει κάνει σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κοροβέση...90'+9' Κόκκινη κάρτα στον Δημήτρη  Κουρμπέλη, σωστή, με βάση και τα ριπλέι.
Συνθέσεις :
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Διούδης θα καθίσει στο τέρμα, με τους Γιόχανσον, Πούγγουρα, Νούνες και Ινσούα τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλης, Ζαχίντ και Δώνης θα παίξουν στον άξονα, με τους Κολοβό, Μακέντα και Χατζηγιοβάνη να αποτελούν την τριπλέτα της επίθεσης. 
Στον πάγκο των αναπληρωματικών για τους γηπεδούχους θα καθίσουν οι: Κότσαρης, Κολοβέτσιος, Χατζηθεοδωρίδης, Μπουζούκης, Μολό, Περέα και Καμπετσής.
 Συνοπτικά, την η 11άδα του ΟΦΗ αποτελούν οι: Σωτηρίου - Κοροβέσης, Γιαννούλης, Νάστος, Μαρινάκης- Μεγιάδο, Νέιρα- Σεμέδο, Ναμπί, Τσιλιανίδης - Μάνος.
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι: Γουάλι, Σακόρ, Φιγκεϊρέδο, Βαζ, Δεληγγιανίδης, Μπράουν και Σόουζα.
~*  45' Τρία λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις.-  
~*  Αλλαγή για τον ΠΑΟ. Γιάννης  Μπουζούκης αντί Αναστάσιος Χατζηγιοβάνη. , 60' Δεύτερη αλλαγή για τον ΠΑΟ. Μέσα ο Γιόχαν  Μολό, έξω ο Νούνες., 70' Περέα αντί Κολοβού, για τον ΠΑΟ. , 78' Μπράουν στη θέση του Γιαννούλη για τον ΟΦΗ. , 86' Σακόρ αντί Ναμπί, για τον ΟΦΗ. , 90’ Μάνος έξω, Φιγκερέιδο μέσα. -  
~*90' Οκτώ λεπτά ο επιπλέον χρόνος.  οκτώ  8 ΄ τα λεπτά των καθυστερήσεων .- 

~^ ΒΟΛΟΣ  Ν.Π.Σ. - ΑΡΙΣ Θεσσαλονίκης  1-0 , (0-0) .-  ^   
Τα  γκολ54'ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟ 55' ΓΚΟΟΟΛ ο Έρικ  Γέντρισεκ Έστειλε στην άλλη γωνία τον Κουέστα., 
Διαιτητής  :Διαιτητής : Κομίνης (Θεσπρωτίας), Βοηθοί : Ακρίβος (Αθηνών) – Κωνσταντίνου (Λευκάδας) 4ος : Τσαμούρης (Πειραιά)
Κάρτες :  Σουτ του Λύρατζη, χέρι του Λούκας  Σάσα και κίτρινη στον " δράστη " 
Συνθέσεις :Βόλος: Γκαραβέλης, Λύρατζης, Φεράρι, Διαμαντής, Δημόπουλος, Τσοκάνης, Μπαλογιάννης, Ζοάο, Μουνίθ, Μυστακίδης, Γέντρισεκ.
Άρης: Κουέστα, Ρόουζ, Δεληζήσης, Ντιγκινί, Σάσα, Ματίγια, Σούντγκρεν, Μαντσίνι, Ιντέγε, Φετφατζίδης, Κόρχουτ.
Στον πάγκο για τον Βόλο: Μελίσσας, Μαξ, Μάντζης, Σαρμιέντο, Ηλιόπουλος, Ατιάτ, Μήτογλου
Στον πάγκο για τον Άρη: Έμαν, Σόουζα, Γκάμα, Ντουάρτε, Μαρτίνες, Κωνσταντινίδης, Λάρσον
~** 57'  Ντάνιελ Λάρσον αντί Ντανιέλ Μαντσίνι , 63' Κώστας Ηλιόπουλος  αντί Γιάννη  Μυστακίδη , 65' Νίκολας  Μαρτίνες αντί Μπράουν Ιντέγε  , 71' Μαξ Αουγκούστο αντί  Έρικ Γέντρισεκ. , 80΄ 0   Μπρούνο Γκάμα αντί Γιάννη Φετφατζίδη  , 81΄ Ο  Βασίλειος Μάντζης αντί  αντί Μουνίθ , 
~*45' Ένα λεπτό επιπλέον. , ~* πέντε 5΄ τα λεπτά του έχτρα χρόνου .-90' Πέντε λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις.-  Κυριακή 01 -09 -2019  : 
~ ΑΕΛ. ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π . 0-1 ,(0-1)  .-  ^ 
Τα  γκολ :7' Γκοοοολ! 1-0 ο Ολυμπιακός, με τον Βαμπουενά να νικάει τον Κρίστινσον, παρότι αυτός πέφτει σωστά, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι της δεξιάς γωνίας του και ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους... , 
Διαιτητής  :Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Άγγελος Ευαγγέλου από τον Σύνδεσμο Λάρισας και χρέη διαιτητή VAR θα εκτελέσει ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος του Συνδέσμου Αρκαδίας.
Κάρτες13' Κίτρινη κάρτα στον Φατιόν, για αντιαθλητικό μαρκάρισμα του στον Βαλμπουενά. , 45' Κίτρινη κάρτα στον Γκιγέρμε, για φάουλ πάνω στον Μπέρτο.
Συνθέσεις :Όσο για το αρχικό σχήμα της ΑΕΛ; Αυτό απαρτίζεται από τους: Κρίστινσον, Μπράλιτς, Μόρα, Μιχαήλ, Μπέρτο, Σεσέροβιτς, Φατιόν, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζίβκοβιτς, Μπούστος και Ντάουντα.
Στον πάγκο των αναπληρωματικών για τους γηπεδούχους θα καθίσουν οι: Μποριβόγε, Γιάκος, Ζίζιτς, Καρανίκας, Νούνιτς, Φιλίποβιτς και Στάνκοβιτς.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ομάρ, Σισέ, Μεριά, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Γκιγέρμε, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ποντένσε, Ελ Αραμπί. 
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι: Αλέν, Σουντανί, Καμαρά, Κούτρης, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης και Ρατζέλοβιτς.
~* 45' Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος. , 
~* 61' Καμαρά αντί Μασούρα, η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. , 64' Αλλαγή για την ΑΕΛ. Ο Νούνιτς αντί του Μιλοσάβλιεβιτς., 65' Ο Κούτρης στη θέση του Τσιμίκα. , 79' Ο Καρανίκας παίρνει τη θέση του Μπέρτου. , 81' Κλείνει τις αλλαγές της η ΑΕΛ. Ο Φιλίποβιτς μπαίνει αντί του Ντάουντα. , 82' Αλλαγή και για τον Ολυμπιακό. Ποντέσε εκτός, Ραντζέλοβιτς μέσα. , 
~*  3΄ τρεία τα λεπτα καθυστερήσεων .- 

~ ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   2-1  , (1-0) .- ^ 
Τα  γκολ :14' Γκοολλλλ για τον ΠΑΟΚ με τον Άκπομ  Ο Μίσιτς έβγαλε την κάθετη, ο Άκπομ άδειασε τους αμυντικού του Πανιωνίου και εκτέλεσε τον Κότνικ, σημειώνοντας το πρώτο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα.  , 57' Γκοοοοοολλλλ για τον Πανιώνιο  Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Τσιλούλης που πέρασε μόλις στο ματς, εκτέλεσε τον Πασχαλάκη και ισοφάρισε σε 1-1 , 74' Γκοοοοολλλλλ για τον ΠΑΟΚ με τον Σφιντέρσκι Ο Μπίσεσβαρ έκανε το κόρνερ, και ο Σφιντέρσι με κίνηση πίβοτ, γύρισε το κορμί του και έγραψε το 2-1 , 

Διαιτητής Διαιτητής του ματς ο Αναστάσιος Παπαπέτρου.  

Κάρτες40' Κίτρινη στον Καμαρά για φάουλ στον Μάτος ,Κίτρινη στον Ευαγγέλου για φάουλ στον Σβιντέρσκι , 70' Κίτρινη κάρτα στον Εσίτι  .,

ΣυνθέσειςΗ ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης - Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης – Λημνιός, Εσίτι, Μίσιτς, Ζαμπά – Άκπομ, Σβιντέρσκι 
Η ενδεκάδα του Πανιωνίου: Κότνικ - Παπαγεωργίου, Σταυρόπουλο, Ευαγγέλου, Σαραμαντάς - Μαξίμοβιτς, Κόρμπος, Ρέντζας - Άρτσε, Καμαρά, Αραμπούλι
Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ οι Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Στοχ, Γαϊτανίδης.
Στον πάγκο για τον Πανιώνιο οι Μαλέρμπ, Οικονομίδης, Τσιλούλης, Μιλόγεβιτς, Λυμπεράκης, Γρίβας, Μίκο.
~* 38' Στη θέση του Βαρέλα ο Ίνγκασον  , 56΄ Στη θέση του Άρτσε ο Τσιλούλης  , 59' Ο Μπίσεσβαρ παίρνει τη θέση του Ζαμπά  , 74' Πέλκας αντί του Λημνιού , 
~* Πέντε 5 λεπτά έξτρα χρόνου  .- 

~ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α.  2-2 ,(1-1)  .- ^ 
Τα  γκολ :11' ΓΚΟΛ Η ΛΑΜΙΑ! Απίθανο γκολ από τον Σάλιακα ! Τρομερή εκτέλεση φάουλ από τον δεξιό μπακ της Λαμίας και ο Θεοδωράκης (που φέρει ευθύνη) δεν μπορούσε να αποσοβήσει το 1-0.  , 35' ΓΚΟΛ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ! ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ Ο ΓΟΥΤΑΣ! Εκτέλεση κόρνερ από τον Ούμπιντες στα δεξιά και ο ανενόχλητος Γούτας με κεφαλιά κάνει το 1-1! , 76' ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ! Ο Ρισβάνης κάνει τραγικό λάθος, ο Ρόμανιτς του πήρε την μπάλα και τη στιγμή που περνά και τον Θεοδωράκη ανατρέπεται από τον νεαρό γκολκίπερ. ,78' ΓΚΟΛ Η ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ 2-1! Σκόρερ ο Τουράμ που στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Θεοδωράκη. Από την άλλη έπεσε ο γκολκίπερ του Ατρόμητου , 79' ΓΚΟΛ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ! 2-2 ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ! ,    

Διαιτητής  :Διαιτητής: Αθανάσιος Σεζος Α’ βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος Β’ βοηθός: Νικόλαος Σάββας 4ος: Γιώργος Βρέσκας  Διαιτητής VAR: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης Διαιτητής AVAR: Γιώργος Χριστακόγλου

Κάρτες10' Κίτρινη κάρτα στον Ρισβάνη , 52' Κίτρινη κάρτα στον Δημούτσο , 

Συνθέσεις :Λαμία: Βελλίδης, Αντέτζο, Βασιλόγιαννης, Πλιάτσικας, Καραμάνος, Μπεχαράνο, Ρόμανιτς, Δημούτσος, Βύντρα, Βάντερσον, Σάλιακας
Ατρόμητος: Θεοδωράκης – Νάτσος , Ρισβάνης , Γούτας ,  Κατράνης  –  Μάντσον, Χαρίσης – Ούμπιντες, Ρόσα, Ενσικουλού - Μανούσος
Στον πάγκο της Λαμίας: Κατσίκας, Τζανετόπουλος, Τουράμ, Σκόνδρας, Μπάχανακ, Τσούκαλος, Καραγιάννης
Στον πάγκο του Ατρόμητου: Μανδάς, Ουγκράι, Ταλόχα, Καχίλα, Βέλλιος, Ανδρούτσος, Νταβιώτης 
 ~*   46' Αλλαγή για τη Λαμία. Ο Τουράμ στη θέση του Βασιλόγιαννη. , 86' Αλλαγή για τη Λαμία. Εκτός ο Καραμάνος, μέσα ο Σκόνδρας ,  92' Αλλαγή για τη Λαμία. Εκτός ο Ρόμανιτς, μέσα ο Τσούκαλος
~* Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων  .- 

~ ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης - ΑΕΚ Αθηνών  2-3 , (1-1) .- ^ 
Τα  γκολ3' ΓΚΟΟΟΛ για τον Αστέρα ! Λουίς Φερνάντεθ  , 15' ΓΚΟΟΟΛ για την ΑΕΚ! Μετά από εκετέλεση φάουλ του Χουλτ, ο Ολιβέιρα πήδηξε για κεφαλιά αλλά η μπάλα βρήκε στο πόδι του και τελικά κατέληξε στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας. 1-1 η ΑΕΚ, απαντάει άμεσα., 68' ΓΚΟΟΟΟΛ για την ΑΕΚ! Απίθανη κούρσα πενήντα μέτρων από τον Χρήστο Αλμπάνη, που πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Λιβάγια και αυτός με άψογο τελείωμα με το αριστερό δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ! , 72' Πέναλτι για τον Αστέρα! Ο Μπαράλες βάζει σωστά το κορμί του και κερδίζει πανέξυπνα το πέναλτι από τον Μπακάκη, που τον έριξε σοτ έδαφος!  73' ΓΚΟΟΟΛ για τον Αστέρα! Εκτέλεση του Μπαράλες στο κέντρο, ο Μπάρκας έπεσε σε γωνία και δεν κατάφερε να το... βγάλει. 2-2 ισοφαρίζει ο Αστέρας! , 90'+2' ΓΚΟΟΟΛ για την ΑΕΚ! Γύρισμα του Παουλίνιο στο δεύτερο δοκάρι, ο Σιμόες ήταν αμαρκάριστος και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για να γράψει το 3-2 για την ΑΕΚ! .-

Διαιτητής  :Διαιτητής είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Κωσταρά , Μεϊντάνα, ενώ 4ος είναι ο Κατσικογιάννης. Στο VAR βρίσκονται οι Σκουλάς και Καρσιώτης.

Κάρτες27' Από μία κίτρινη κάρτα σε Βράνιες και Ιγκλέσιας για αψιμαχία. Νεύρα και ανάμεσα σε Βράνιες, Τσιγκρίνσκι με τον δεύτερο να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. , 36' Kίτρινη κάρτα στον Σιμόες για πάτημα στον Κώτσιρα. , 53' Κίτρινη κάρτα στον Σουάρεθ για μαρκάρισμα στον Παουλίνιο. ,56' Κίτρινη κάρτα στον Μπόρχα Φερνάντεθ για τράβηγμα στον Αλμπάνη.82' Κίτρινη κάρτα στον Μπαράλες για αγκωνιά στον Μπακάκη. , 

Συνθέσεις :  Αστέρας Τρίπολης (Μπόρχα Χιμένεθ): Παπαδόπουλος, Σουάρεθ, Αντζούλας, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Ιγκλέσιας, Βαλιέντε, Μπόρχα Φερνάντεθ, Μαρκ Φερνάντεθ, Λουίς Φερνάντεθ, Ριέρα
Στον πάγκο των γηπεδούχων οι   Μιχαήλ, Σίτο, Τασουλής, Βλάχος, Μπαράλες, Καπίγια, Ματρικάρντι.
ΑΕΚ (Νίκος Κωστένογλου): Μπάρκας, Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Μπακάκης, Παουλίνιο, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Βέρντε, Χουλτ, Ολιβέιρα, Λιβάγια.
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων οι Τσιντώτας, Οικονόμου, Κρίστισιτς, Σιμάο, Ντέλετιτς, Αλμπάνης, Κλωναρίδης. 
~* 45'+2' Αλμπάνης αντί Ολιβέιρα για την ΑΕΚ. , 81' Ντέλετιτς αντί Βέρντε για την ΑΕΚ.  , 85' Σίτο αντί Ριέρα για τον Αστέρα , 
~*Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.  Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος.
~** 


*** Για την Super League  U19 στο ποδόσφαιρο  2η  αγωνιστικής :
Σάββατο  31-08-2019  :
~ ΑΕΛ Λάρισα - Ολυμπιακός Π   1-4 .- ^
~ ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - Πανιώνιος  6-1 .- ^
~ Παναθηναϊκός - ΟΦΗ   4-1  .- ^ 
~  Παναιτωλικός - Ξάνθη  0-1 .- ^
~ Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ Αθηνών  0-2 .- ^
~ Βόλος Ν.Π.Σ.  - Άρις Θεσ/νίκης  0-0  .- ^
~ Λαμία  1964 - Ατρόμητος Α 1-3 .- ^
~**   ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ!Ο Δρόμος της Εθνικής για το ΜΕΤΑΛΛΙΟ! Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας…
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 κάνει τζάμπολ σήμερα (31/9), με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο, λόγω της συμμετοχής της Εθνικής Ελλάδας, η οποία με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα προσπαθήσει να διακριθεί. Ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά και ο δρόμος της «γαλανόλευκης».
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 ξεκινάει σήμερα (31/9) και θα μας προσφέρει συγκινήσεις μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνουν οι τελικοί, με την ελπίδα ότι η Εθνική Ελλάδας θα βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που θα παλέψουν μέχρι τέλους για ένα μετάλλιο.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 θα γίνει σε οκτώ πόλεις (Πεκίνο, Γουχάν, Γκουαντζόου, Φοσάν, Σαγκάη, Ναντζίνγκ, Σεντζέν, Ντονγκουάν), με 32 ομάδες να συμμετέχουν και να δημιουργούν οκτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων.  Οι όμιλοι:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ (Πεκίνο): Ακτή Ελεφαντοστού, Πολωνία, Βενεζουέλα, Κίνα
Β’ ΟΜΙΛΟΣ (Γουχάν): Ρωσία, Αργεντινή, Νότια Κορέα, Νιγηρία
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (Γκουαντζόου): Ισπανία, Ιράν, Πουέρτο Ρίκο, Τυνησία
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (Φοσάν): Αγκόλα, Φιλιππίνες, Ιταλία, Σερβία
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ (Σαγκάη): Τουρκία, Τσεχία, ΗΠΑ, Ιαπωνία
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ (Ναντζίνγκ): Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Μαυροβούνιο
Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ (Σεντζέν): Δομινικανή Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιορδανία
Η’ ΟΜΙΛΟΣ (Ντονγκουάν): Καναδάς, Σενεγάλη, Λιθουανία, Αυστραλία

Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν στους “16”. Η φάση των “16” δεν είναι νοκ άουτ. Θα δημιουργηθούν τέσσερις νέοι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, όπου θα διασταυρωθούν ο Α’ με τον Β’ όμιλο, ο Γ’ με τον Δ’, ο Ε’ με τον ΣΤ’ και ο Ζ’ με τον Η’. Την ίδια ώρα, θα διεξάγονται και αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 17-32 με τις τρίτες και τις τέταρτες ομάδες κάθε ομίλου της πρώτης φάσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στη φάση των “16” μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα των ομάδων στην Α’ Φάση. Τι σημαίνει αυτό; Η Εθνική μας ομάδα θα πρέπει να κάνει το 3/3 κόντρα σε Μαυροβούνιο, Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία για να μπει με πλεονέκτημα στη δεύτερη φάση, όπου θα διασταυρωθεί με τον όμιλο ΗΠΑ, Τουρκία, Τσεχία και Ιαπωνία. Φαβορί για να περάσουν είναι οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι.  Από τους νέους ομίλους στους “16”, προκρίνονται στα προημιτελικά οι δύο πρώτοι. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν τερματίσει δεύτερη πίσω από τις ΗΠΑ (σ.σ. πράγμα πολύ πιθανό), τότε θα αντιμετωπίσει τον πρώτο του ομίλου, στον οποίο θα βρίσκονται Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία ή Καναδάς και Λιθουανία. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου.  Τα ημιτελικά θα γίνουν στις 13 Σεπτεμβρίου και οι τελικοί (μεγάλος και μικρός) στις 15 Σεπτεμβρίου.  
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας και οι μεταδόσεις                                        
10:30 Ανγκόλα – Σερβία ΕΡΤ2 
11:00 Πολωνία – Βενεζουέλα, ert.gr
11:30 Νιγηρία – Ρωσία ΕΡΤ SPORTS
11:30 Ιράν – Πουέρτο Ρίκο, ert.gr
14:30 Φιλιππίνες – Ιταλία, ΕΡΤ 3
15:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Κίνα, ΕΡΤ Sports
15:30 Αργεντινή – Νότια Κορέα, ΕΡΤ2
15:30 Ισπανία – Τυνησία, ert.gr
***  Οι 10 μεγαλύτεροι αθλητές της αρχαιότητας…

~ Οι αγώνες στην Ολυμπία ήταν οι διασημότεροι και ενδοξότεροι του αρχαίου κόσμου. Οι νικητές λατρεύονταν ως θεοί και απολάμβαναν πρωτοφανείς τιμές από τους συμπολίτες τους.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει 9 μεγάλους αθλητές της αρχαιότητας, που μνημονεύονται ως τις μέρες μας και μία γυναίκα, η οποία διακρίθηκε για το υποστηρικτικό της έργο στις αρματοδρομίες. Ήταν και ο μόνος τομέας που εμπλέκονταν γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας.
10 Όρσιππος
Καταγόταν από τα Μέγαρα και κέρδισε τον αγώνα του σταδίου (192,28 μ.) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 720 π.Χ. Ήταν ο αγαπημένος τού κοινού και υπήρξε ίσως ο πρώτο αθλητής που έτρεξε γυμνός στους αγώνες, επειδή αυτό του έδινε πλεονέκτημα σε σχέση με τους ντυμένους συναθλητές του, όπως αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας.                                                                               9 Βαρασδάτης                                                                                                                    Ο Βαρασδάτης (Varazdat) καταγόταν από την Αρμενία και πρώτευσε στην πυγμαχία σε μία από τις τελευταίες Ολυμπιάδες της αρχαιότητας στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. Αριστοκρατικής καταγωγής, ανήκε στη δυναστεία των Αρσακιδών και ανέβηκε στο θρόνο της Αρμενίας από το 374 έως το 378, ως ενεργούμενο των Βυζαντινών. Στις 8 Μαΐου 1998, ένα άγαλμα του Βαρασδάτη τοποθετήθηκε στην Ολυμπία, με πρωτοβουλία της Αρμενικής Ολυμπιακής Επιτροπής.                                            8 Κυνίσκα                                                                                                                                 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της αρχαιότητας ήταν υπόθεση των ανδρών. Οι γυναίκες δεν έπαιρναν μέρος (ούτε καν τους επιτρεπόταν η παρακολούθησή τους), παρά μόνο ως ιδιοκτήτριες και προπονήτριες αλόγων στις αρματοδρομίες. Η Κυνίσκα από τη Σπάρτη ξεχώρισε για την τόλμη και τις ικανότητές της. Καταγόταν από βασιλική γενιά και γεννήθηκε περί το 440 π.Χ. Κέρδισε δύο φορές στις αρματοδρομίες, στο αγώνισμα του τεθρίππου (άρμα με 4 άλογα), το 396 π.Χ. και 392 π.Χ. Υπήρξε η πιο διάσημη αθλήτρια (εν ευρεία εννοία) της αρχαιότητας και πολλοί ιστορικοί την αναφέρουν ως σύμβολο της κοινωνικής ανόδου των γυναικών και της διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών με τους άνδρες.                                                                                 7 Πολυδάμας                                                                                                                             Καταγόταν από τη Σκοτούσσα της Θεσσαλίας και ήταν Ολυμπιονίκης στο παγκράτιο το 408 π.Χ. Είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη για τη δύναμή του και πολλοί στον συνέκριναν με τον Ηρακλή. Θρυλείται ότι σκότωσε με τα χέρια του ένα λιοντάρι (μιμούμενος τον άθλο του Ηρακλή) και σταμάτησε μία άμαξα. Κάποτε ο Πολυδάμας προσκλήθηκε από τον βασιλιά των Περσών Δαρείο Β’, που ήθελε να πεισθεί αν η φήμη του ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Εκεί, στα Σούσα, ο Πολυδάμας μονομάχησε με τρεις άνδρες της επίλεκτης φρουράς του Πέρση βασιλιά, τρεις από τους «Αθανάτους», τους οποίους κατανίκησε και σκότωσε. Η μόνη παράδοση που αναφέρεται σε ήττα του σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες για δεύτερη φορά, οπότε έχασε σ’ έναν αγώνα από τον Πρόμαχο, αλλά, όπως αναφέρει ο Παυσανίας στα «Αχαϊκά» του, οι Θεσσαλοί δεν δέχονταν αυτή την παράδοση. Για το θάνατό του αναφέρεται ότι πέθανε από την υπερβολική αυτοπεποίθησή του. Κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου με φίλους του, η οροφή του σπηλαίου, στο οποίο βρίσκονταν, ράγισε κι ενώ οι φίλοι του εγκατέλειψαν άρον άρον το χώρο, αυτός, νομίζοντας ότι μπορεί να συγκρατήσει με τα χέρια του τους βράχους, καταπλακώθηκε και πέθανε.                                                                6 Ονομαστός                                                                                                                               Έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Υπήρξε ο πρώτος Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας το 688 π.Χ. Είχε στο ενεργητικό του ακόμη τρεις ολυμπιακούς τίτλους, γεγονός που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση όλων των εποχών (ο ούγγρος Λάζλο Παπ είχε τρία χρυσά μετάλλια στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες). Σύμφωνα με τους αρχαίους ιστορικούς, ο Ονομαστός συνέγραψε και κωδικοποίησε τους κανονισμούς της αρχαίας πυγμαχίας. 
5 Μελαγκόμας
Αρχαίος έλληνας πυγμάχος από την Καρία της Μικράς Ασίας, που έζησε το 1ο αιώνα μ.Χ. Αναδείχθηκε ολυμπιονίκης στην πυγμαχία στους 207ους ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας, το 49 μ.Χ. Είναι κυρίως γνωστός για την ασυνήθιστη τεχνική του, με την οποία απέφευγε τα χτυπήματα των αντιπάλων του, ενώ ο ίδιος δεν τους χτυπούσε και κέρδιζε απλώς με το να τους εξουθενώνει. Οι διαθέσιμες πληροφορίες για τον Μελαγκόμα παραδίδονται κυρίως μέσα από τις μαρτυρίες του συγγραφέα Δίωνα του Χρυσόστομου (40-120), όπου τον συγκρίνει με τον ιδανικό αθλητή και άνθρωπο, ενώ παράλληλα εξυμνεί την αντοχή, τον αυτοέλεγχο, την αρρενωπότητα και τη γενναιότητα του, και αναφέρει ότι δεν έχασε ποτέ κανένα αγώνα και ότι ποτέ δεν δέχτηκε χτύπημα αντιπάλου. Πέθανε σε νεαρή ηλικία, στη Νεάπολη της Μεγάλης Ελλάδας (σημερινή Νάπολι Ιταλίας) και σύμφωνα με τον ρήτορα Θεμίστιο ήταν εραστής του ρωμαίου αυτοκράτορα Τίτου.
4 Χίονις
Έζησε στον 7ο αιώνα π.Χ, καταγόταν από τη Λακωνία και ήταν ίσως ο πιο φημισμένος άλτης της αρχαιότητας. Λέγεται ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 656 π.Χ. προσγειώθηκε στα 7,05 μ. στο άλμα εις μήκος, επίδοση που θα του έδινε την πρώτη θέση στους Α’ Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896 και θα τον κατέτασσε στην πρώτη δεκάδα των αθλήματος στο πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Σπουδαία ήταν και η επίδοσή του στο άλμα τριπλούν με 15,85 μ. Και όλα αυτά χωρίς τη βοήθεια των χημικών ουσιών της σύγχρονης εποχής. Ο Χίονις ή Χιόνης ήταν και δεινός δρομέας. Κατέκτησε ολυμπιακούς τίτλους στον στάδιο δρόμο (περί τα 200 μέτρα) και στον δίαυλο δρόμο (περί τα 400 μέτρα).
3 Διαγόρας
Έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ, καταγόταν από τη Ρόδο και ήταν ο γενάρχης της σημαντικότερης αθλητικής οικογένειας της αρχαιότητας. Ο ίδιος κέρδισε το αγώνισμα της πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 464 π.Χ, τέσσερις φορές στα Ίσθμια και δύο φορές στα Νέμεα. Οι γιοι και οι εγγονοί του έγιναν εξίσου επιτυχημένοι αθλητές της πυγμαχίας και του παγκρατίου. Κατά τη διάρκεια της 83ης Ολυμπιάδας (448 π.Χ.), οι γιοι του Δαμάγετος και Ακουσίλαος, μετά τη νίκη τους, τον περιέφεραν θριαμβευτικά στους ώμους τους για να πανηγυρίζουν μαζί με τον διάσημο πατέρα τους τη νίκη τους. Τότε, ένας θεατής φώναξε από την εξέδρα: «Κάτθανε, Διαγόρα, ου και ες Όλυμπον αναβήσῃ» («Πέθανε Διαγόρα, μην περιμένεις να ανέβεις και στον Όλυμπο»), υπονοώντας ότι έφθασε στο ανώτατο σημείο για ένα άνθρωπο και αθλητή.
2 Θεαγένης
Έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από τη Θάσο. Ήταν ένας από τους πιο φημισμένους πυγμάχους, παγκρατιστές και δρομείς της αρχαιότητας. Μικρός ήταν ατίθασος χαρακτήρας και μάλιστα είχε προκαλέσει τους συμπατριώτες του όταν ξεκόλλησε ένα άγαλμα από τη βάση του και το πήρε σπίτι του. Αυτό θεωρήθηκε βλασφημία και η ποινή του θανάτου ήταν μονόδρομος για το νεαρό παιδί. Τον έσωσε ένας σεβάσμιος γέροντας που του υπέδειξε να επαναφέρει το άγαλμα στη θέση του κι αυτός φρόντισε να καταλαγιάσει την οργή των συμπατριωτών του. Από τότε, η ζωή του άλλαξε, καθώς φρόντισε να διοχετεύσει τη δύναμή του στον αθλητισμό. Κέρδισε πάνω από 1.400 αγώνες και οι σύγχρονοί του πίστευαν ότι ήταν γιος του Ηρακλή. Οι μεγάλες του επιτυχίες ήλθαν το 480 π.Χ, όταν κέρδισε το αγώνισμα της πυγμαχίας στην Ολυμπία και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 476 π.Χ. το αγώνισμα του παγκρατίου.
1 Μίλων
Έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα και καταγόταν από τον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι ήταν ο κορυφαίος παλαιστής της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς καριέρας του κέρδισε πολλές φορές τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το παρουσιαστικό του ήταν τρομακτικό, η δύναμή του απίστευτη και η τεχνική του ανυπέρβλητη. Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν γιο του Δία. Λέγεται ότι κάθε μέρα έτρωγε οκτώ κιλά κρέας και ότι κάποτε στην Ολυμπία περιέφερε στους ώμους του ένα ταύρο, τον οποίο έσφαξε και τον καταβρόχθισε. Ο Μίλων δεν ασκούνταν μόνο στο σώμα, αλλά και στο πνεύμα. Ήταν ποιητής και μουσικός και μαθητής του μαθηματικού και φιλόσοφου Πυθαγόρα. sansimera.gr
***


~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
  6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .- 
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
 8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 9.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
11.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
 12.-ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .- 
13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .-
14. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
15.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από  Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 13/08/019 ,  Τετάρτη 14/08/019  , Πέμπτη 15/08/019  Παρασκευή 16/08/019 , 
 Σάββατο 17/08/019 , Κυριακή 18/08/019 , Δευτέρα 19/08/019 , Τρίτη  20-08-019 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news-1308019-1408019-1508019.html  .-
16.-  Η Εφημερίδα μας  , .. Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
 17.- Η  Εφημερίδα μας ,,. Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-
18 .- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html  .-
19.- Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 ~**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
ARFARA KALAMATA MESSHNIA   22-08-2019  :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/16.html  .-
20.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- 
παρασκευή  23 Αυγούστου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
21.-Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-
Σάββατο  24 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .-

2.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .- 
23 .- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .-
Δ
ευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html    .-  
24.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Τρίτη  27 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html .- 

 25.-Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας  2  .- 
Τρίτη 27 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-

26.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .-  Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-                  
 27.-   Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .
Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019 Στο  αγιάζι της ενημέρωσης:
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_28.html  .- 

 28.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html  .-
 29.- Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-
Σάββατο 31  Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html  .-  
 30.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  (2)  .- 
Σάββατο 31/08/2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                                       https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/2.html  .-  ~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019  :                             
~**  ~1 ,  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ  !   - Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .- Κυριακή  01  Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_31.html  .-  
2.-  

~**

*** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-
*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

~TO  ARFARA  MESSHNIAS  :   https://youtu.be/RDE7wlF71Ns  .- 
~^ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   :   https://youtu.be/NATOGcA_yw8  .- 

~


Δεν υπάρχουν σχόλια: