ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

free counters

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
~Αγάπη πρώτα στο Θεό μας , μετά στον εαυτόν μας και τέλος στον εχθρό μας ! Κι άν περισεύει στα Ζώα και τα Φυτά μας !

~**  Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος – Γιορτή σήμερα 6 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν

Τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, τιμά σήμερα, 6 Αυγούστου, η Εκκλησία μας. Κατά τη διήγηση των Ευαγγελιστών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στό όρος Θαβώρ για να προσευχηθεί.   

Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Eπήρε δε τρεις μόνους Aποστόλους, ως προκρίτους και υπερέχοντας. O μεν γαρ Πέτρος επροκρίθη, επειδή ηγάπα πολλά τον Xριστόν. O δε Iωάννης, επειδή ηγαπάτο από τον Xριστόν. O δε Iάκωβος, επειδή εδύνετο να πίη το ποτήριον του θανάτου, το οποίον και ο Kύριος έπιεν». Οι τρεις μαθητές Του, όπως ήταν κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο Θαβώρ και ενώ κάθισαν να ξεκουραστούν, έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν, ξύπνησαν, αντίκρισαν απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο, και τα φορέματα Του ήταν λευκά σαν το φως. Τον περιστοίχιζαν δε και συνομιλούσαν μαζί Του δυο άνδρες, ο Μωϋσής (βλέπε 4 Σεπτεμβρίου) και ο Ηλίας (βλέπε 20 Ιουλίου). Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Έφερε δε εις το μέσον τους τον Mωυσήν και τον Ηλίαν, διά να διορθώση τας σφαλεράς υποψίας, οπού είχον οι πολλοί περί αυτού. Kαθότι, άλλοι μεν έλεγον τον Kύριον, πως είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε, πως είναι ο Iερεμίας. Διά τούτο λοιπόν επαράστησεν εις το Θαβώρ τους πρώτους και κορυφαίους Προφήτας, διά να γνωρίσουν οι μαθηταί, και διά των μαθητών όλοι οι άνθρωποι, πόση διαφορά είναι αναμεταξύ του Xριστού, και των Προφητών. O μεν γαρ Xριστός, είναι Δεσπότης. Oι δε Προφήται, είναι δούλοι. Kαι ίνα μάθουν, ότι ο Kύριος έχει την εξουσίαν του θανάτου και της ζωής. Διά τούτο, από μεν τους αποθαμένους, έφερε τον Mωυσήν. Aπό δε τους ζωντανούς, έφερε τον Ηλίαν». Αφού οι μαθητές συνήλθαν κάπως από την έκπληξη, ο πάντα ενθουσιώδης, Πέτρος, θέλοντας να διατηρηθεί αυτή η αγία μέθη που προκαλούσε η ακτινοβολία του Κυρίου, ικετευτικά είπε να στήσουν τρεις σκηνές. Μια για τον Κύριο, μια για το Μωϋσή και μια για τον Ηλία. Πριν προλάβει, όμως, να τελειώσει τη φράση του, ήλθε σύννεφο που τους σκέπασε και μέσα απ’ αυτό ακούστηκε φωνή που έλεγε: «Οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε» (Λουκά, θ’ 28-36). Δηλαδή, Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, που τον έστειλα για να σωθεί ο κόσμος. Αυτόν να ακούτε. Οφείλουμε, λοιπόν, και εμείς όχι μόνο να Τον ακούμε, αλλά και να Τον υπακούμε. Σε οποιοδήποτε δρόμο μας φέρει, είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε. Ἀπολυτίκιον: Ἦχος βαρύς. Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

~**   Προεόρτια της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

  – Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 1-6  

Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὀψίας γενομένης λέγετε· εὐδία· πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός·
καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;
γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν.  ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.  Ακούγεται τακτικά, από ανθρώπους, που προφασίζονται ότι γνωρίζουν τα του Νόμου του Θεού: Το Ευαγγέλιο λέει: «πίστευε και μη ερεύνα». Υπάρχει στο Ευαγγέλιο η φράση «Πίστευε και μη Ερεύνα»;  Νεοελληνική Απόδοση  Ζητούν σημείο  Και τότε πλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκκκαίοι, για να τον πειράξουν, και του ζήτησαν να τους επιδείξει κάποιο σημείο από τον ουρανό.  Εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «Όταν βραδιάζει λέτε: Ο καιρός θα είναι καλός, γιατί ο ουρανός είναι φλογοκόκκινος.  Και το πρωί λέτε: Σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι φλογοκόκκινος και συννεφιασμένος. Πράγματι, την όψη του ουρανού γνωρίζετε να τη διακρίνετε, τα σημεία όμως των καιρών δε δύναστε;  Μια γενιά κακή και μοιχαλίδα επιζητά σημείο, αλλά δε θα της δοθεί σημείο παρά μόνο το σημείο του Ιωνά». Και αφού τους εγκατέλειψε, έφυγε. Το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων Και όταν ήρθαν οι μαθητές στην αντίπερα όχθη, ξέχασαν να λάβουν άρτους. Και ο Ιησούς τους είπε: «Κοιτάτε και προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων». 
***   ***  ΘΥΜΗΣΕΙΣ από ΟΚΤΩΒΡΙΟ  2018 … μέσα από ερασιτεχνικά μας βίντεο εκδηλώσεις :

1~**  Από γάμο Βλάση Σ.Σ.  – Σουζάνας -Ελένης  27-10-2018 Αθήνα Στρατιωτική Λέσχη. Δείπνος  -διασκέδαση .,, χορεύοντας  σε  βίντεο : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215942479048322/  .- 

2~**  Φώτο-άλμπουμ 1ο μέρος από Γάμο Βλάση και Σουζάνας 28-10-2018 στην Παναγία Βλαχερνών  . στο ΚΕΡΑΤΣΊΝΙ.. ΑΘΉΝΑ...Με 270 φωτογραφίες Σ. Ν. Σ... 2019 από το σπίτι στην εκκλησία  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215942628692063/   .- 

~** Φώτο-άλμπουμ 2ο μέρος μετά το γάμο Βλάση Σουζάνας.. Βάφτιση Σταματάκου 27-10-2018 Κερατσίνι Αθήνα. Με 340 φωτογραφίες.. Σ. Ν. Σ... 2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215943465112973/   [SS1] .-    

4~** Φωτογραφίες μετά μυστήριο Γάμου-ΒΆΠΤΙΣΗΣ στην Παναγία Βλαχερνών στο Κερατσίνι  3ο μέρος 27-08-2018...Με 85 φωτογραφίες.. :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215946457147772/  .- 

5.- Λίγες ώρες πριν τον γάμο Βλαση-Σουζανας στον Πειραιά 27-08-2018 4ο μέρος, ετοιμασίες γαμπρού - νύφης με 155 ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ.. Σ. Ν. Σ.... 2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215946488908566/  .- 

 6.-  ΓΑΜΟΣ - ΒΆΦΤΙΣΗ στον Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι 27-10-2019 μέρος 5ο Βλάσης Σουζάνα-Ελένη... Σταματάκος Φώτο άλμπουμ σε βίντεο Σ. Ν. Σ.... 2019 με 310 ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ.. : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215947203646434/  .-   
~

***  Επέμβαση νευροχειρουργικής πριν 2.200 χρόνια!

~ Κρανίο που δείχνει πως πραγματοποιούνταν επεμβάσεις νευροχειρουργικής από το 2.00 π.Χ., ανακάλυψαν Τούρκοι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούσαν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Ευρώμου, στη σημερινή επαρχία Μούγλων της Τουρκίας. 
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους βρέθηκαν περίπου 20 τάφοι, στους οποίους εντοπίσθηκε το κρανίο με εμφανή τα σημάδια επέμβασης και το οποίο ανήκει σε ενήλικα άνδρα. 
Συνεχώς αποδεικνύεται πως οι λαοί αυτού του πλανήτη πέρασαν περιόδους ακμής σε πολιτισμό και επιστήμες και περιόδους παρακμής. Άραγε η εποχή μας πως θα καταγραφεί;  Ω. 

***   Ο καιρός  σήμερα Τρίτη στην Καλαμάτα

~ O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Τρίτη 6/8/2019 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.                 
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες. Από τις πρωινές έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από τις μεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Τις βραδινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 
Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες και μόνο κατά το διάστημα που ο ουρανός θα είναι καθαρός, θα βρίσκεται στο 7.5 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  Σεισμική δόνηση τα ξημερώματα της Τρίτης με επίκεντρο τη Μεσσήνη!

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε στις 04:43 τα ξημερώματα τους κατοίκους της Καλαμάτας και ολόκληρης της Μεσσηνίας
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε επίκεντρο 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καλαμάτας, λίγο έξω από τη  Μεσσήνη.
Το εστιακό του βάθος ήταν στα εννιά χιλιόμετρα.

***  Νέα απάτη! Κάνουν τους τεχνικούς υπολογιστών και αποκτούν τον έλεγχο κλέβοντας κωδικούς και προσωπικά δεδομένα

Σαν τη «Λερναία Ύδρα» ξεπετάγονται τα καινούργια σενάρια που σκαρφίζονται οι επιτήδειοι για να εξαπατούν τον κόσμο. Γι’ αυτό η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες - χρήστες του διαδικτύου σχετικά με μια νέα προσπάθεια εξαπάτησής τους, μέσω απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων
Στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καταγγέλλονται το τελευταίο διάστημα πολλά κρούσματα απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων σε πολίτες, με σκοπό την εξαπάτησή τους.
Κάνουν τους τεχνικούς
Ειδικότερα, άγνωστοι, προσποιούμενοι τεχνικούς σε κέντρα υποστήριξης μεγάλων εταιρειών λογισμικού, «προθυμοποιούνται» να βοηθήσουν τους πολίτες στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων στους υπολογιστές τους ή να πραγματοποιήσουν έλεγχο γνησιότητας των εγκαταστημένων προγραμμάτων, ώστε να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν.
Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να εγκαταστήσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, αποκτώντας έτσι έλεγχο στο σύνολο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, όπως: λογαριασμούς e-banking, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και βίντεο, ιστορικό περιήγησης, κωδικούς πρόσβασης σε εφαρμογές και ιστοτόπους κ.ά.
Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια τα χρησιμοποιούν σε διάφορες έκνομες δραστηριότητες.
Τι πρέπει να κάνετε
Συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανταποκρίνονται στις κλήσεις αυτές και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία σε διάφορους επιτήδειους.
Σε περίπτωση που έχουν αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προτείνεται:
-άμεση κατάργηση των εφαρμογών που οι κυβερνοεγκληματίες ζήτησαν να εγκαταστήσετε
-επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στις συσκευές που τυχόν απέκτησαν πρόσβαση (κατόπιν λήψης αντιγράφων ασφαλείας – backup)
-εκτέλεση πλήρους σάρωσης ασφαλείας για τον εντοπισμό μολυσμένων ή επικίνδυνων προγραμμάτων, με τη βοήθεια ενημερωμένου λογισμικού ασφαλείας
-αλλαγή κωδικών πρόσβασης και χρήση ισχυρών κωδικών, συνδυαζόμενων χαρακτήρων και πολυπλοκότητας (Κεφαλαία – μικρά – σύμβολα – αριθμούς) και
-άμεση επικοινωνία με το αρμόδιο -κατά περίπτωση- τραπεζικό ίδρυμα σε περίπτωση πραγματοποίησης συναλλαγών – μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν αναγνωρίζετε.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση να αναφέρουν το περιστατικό απάτης τεχνικής υποστήριξης στην εταιρεία της οποίας τεχνικούς υποδύθηκαν οι επιτήδειοι και να καταγγείλουν το γεγονός στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Νίκος Πορτοκάλογλου αύριο και μεθαύριο στο αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας

~  Δύο τραγουδοποιοί με παράλληλες διαδρομές σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, συναντήθηκαν το χειμώνα που μας πέρασε για πρώτη φορά στη σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου, διαγράφοντας μια θριαμβευτική τροχιά εμφανίσεων από τον Νοέμβριο μέχρι το Πάσχα.
Η παράσταση αυτή, με τίτλο «Τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά», ήταν ταυτόχρονα απολογισμός και γιορτή, φόρος τιμής στις ετερόκλητες επιρροές τους και αναδρομή στις μεγάλες στιγμές της πορείας τους.
Αποχαιρετώντας το μαγικό αυτό χειμώνα, εκτός από τη μεγάλη τους περιοδεία σε θέατρα και γήπεδα, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσουν και ένα ιδιαίτερο unplugged πρόγραμμα αύριο 7 και μεθαύριο 8 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στο αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας. Συμμετέχουν:
Steve Tesser κιθάρα, τραγούδι, Αγάπη Διαγγελάκη τραγούδι, γιουκαλίλι, κρουστά. Μαζί τους οι: Βύρων Τσουράπης μπάσο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα, τραγούδι, Ηλίας Λαμπρόπουλος βιολί, τρομπέτα, κλαρίνο, μπουζούκι, τραγούδι
Τον ήχο έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Καραγιαννίδης. 
Γενική είσοδος: 15 ευρώ| ΑμεΑ -Ανέργων- Φοιτητικό –Μαθητικό 12 ευρώ 
Προπώληση: Viva.gr και Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

***  Αλέξης Χαρίτσης: Αντιδημοκρατικό πισωγύρισμα στην αυτοδιοίκηση

~   Η κυβέρνηση ανατρέπει στην πράξη τη λαϊκή βούληση, η οποία εκφράστηκε μόλις πριν από δύο μήνες στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον «Κλεισθένη», οι οποίες, προσθέτει, πισωγυρίζουν την αυτοδιοίκηση με την επιστροφή στο μοντέλο του δημάρχου-ηγεμόνα, το οποίο και τροφοδοτεί τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις...
Η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση έχει ως εξής: «Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή συμπυκνώνει την κοινωνικά συντηρητική και οικονομικά νεοφιλελεύθερη αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για το χώρο της αυτοδιοίκησης συνιστά ένα αντιδημοκρατικό πισωγύρισμα.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανατρέψει τον “Κλεισθένη” και να ακυρώσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης συναινέσεων σε τοπικό επίπεδο. Είναι απολύτως σαφές ότι το όραμα της Ν.Δ. είναι η επιστροφή στο μοντέλο του δημάρχου-ηγεμόνα, ένα μοντέλο που τροφοδοτεί τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις.
Το γεγονός ότι η Ν.Δ. δεν περίμενε καν να δοκιμαστεί στην πράξη ο “Κλεισθένης”, αποκαλύπτει τη φοβία της για τη δημοκρατική συμμετοχή και την απλή αναλογική. Το γεγονός, όμως, ότι ανατρέπει στην πράξη τη λαϊκή βούληση -όπως αυτή εκφράστηκε πριν από 2 μόλις μήνες στις αυτοδιοικητικές εκλογές- φανερώνει κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό: την αντιδημοκρατική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, καθώς ουσιαστικά ακυρώνει το ρόλο δημοτικών, περιφερειακών και τοπικών συμβουλίων.
Ο “Κλεισθένης” είναι μια μεταρρυθμιστική τομή –ενισχύει τα συμβούλια, καλλιεργεί κουλτούρα συνθέσεων, δίνει φωνή και ρόλο στις τοπικές κοινότητες.
Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε η συναίνεση που αρνείται η κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση να διαμορφωθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της παλαιοκομματικής, συντηρητικής αντιμεταρρύθμισης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να γυρίσει πίσω».

***   Ο Μίλτος Χρυσομάλλης ζητά αποζημίωση παραγωγών για τις καταστροφές από τα αγριογούρουνα

Στη Βουλή έφερε το θέμα που «ταλαιπωρεί», τουλάχιστον, τα τελευταία δυο χρόνια τη Μεσσηνία και αφορά στις αγέλες αγριογούρουνων που καταστρέφουν ανεξέλεγκτα καλλιέργειες ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μίλτος Χρυσομάλλης.
Καταθέτοντας σχετική ερώτηση (αρ. πρωτ 111/02.08.19) προς τους αρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Βορίδη, τονίζει ότι ενώ το πρόβλημα βρίσκεται σε έξαρση τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια, προκαλώντας σοβαρότατες ζημιές στο εισόδημα των αγροτών του νομού, ειδικά σε όσους ασχολούνται με την αμπελουργία και την κορινθιακή σταφίδα, ωστόσο  τίποτα δεν έχει γίνει έως τώρα για την ουσιαστική αντιμετώπισή του.
Παράλληλα, επισημαίνει πως τα μέτρα που είχαν ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση κρίνονται εκ του αποτελέσματος ανεπαρκή, οδηγώντας τους καλλιεργητές, που βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται από τα αγριογούρουνα, σε απόγνωση, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για την αποζημίωσή τους.
Το πρόβλημα επιτείνει και η παρουσία κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη “γειτονική” Βουλγαρία, καθώς η ανεξέλεγκτη δράση των αγριογούρουνων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάδοση του ιού σε οικόσιτους χοίρους και χοιροτροφεία, με καταστροφικές ανυπολόγιστες συνέπειες.
Έχοντας ενημερωθεί από ενώσεις παραγωγών, από μεμονωμένους καλλιεργητές, καθώς και από κυνηγετικούς συλλόγους για την έξαρση που παρατηρείται στο φαινόμενο, ο κ. Χρυσομάλλης ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος. Προτείνει, δε, την επιμήκυνση της κυνηγετικής περιόδου για τους αγριόχοιρους, καθώς και την επέκταση ζωνών κυνηγιού και του αριθμού θηραμάτων. Επιπλέον, ζητά την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών, καθώς και την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει το σχετικό κίνδυνο.

***  Για τις 7 ενστάσεις συμβούλων στους Δήμους Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος & Τριφυλίας συνεδρίασε το Εκλογοδικείο

Από τις εκλογές του Μαΐου
Τις επτά ενστάσεις που έχουν κατατεθεί από υποψηφίους στους Δήμους Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου συζήτησε την Παρασκευή το μεσημέρι το Εκλογοδικείο.
Χθες κατατέθηκαν από τις διάδικες πλευρές τα υπομνήματα και οι προτάσεις, ενώ υπάρχει και διήμερη προθεσμία για αντίκρουση των εν λόγω προτάσεων. Βάσει νόμου οι αποφάσεις αναμένονται μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών.
Οι ενστάσεις που συζητήθηκαν την Παρασκευή στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας είναι οι εξής:
Δήμος Μεσσήνης
-Ένσταση του Μπρατσιάκου Ιωάννη, υποψήφιου συμβούλου στη Δημοτική Ενότητα Αριστομένη με το συνδυασμό «Δύναμη Δημιουργίας», κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά των Κωνσταντίνου Θεοδωρακόπουλου του συνδυασμού «Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης», Αναστάσιου Βλαχοδημητρόπουλου του συνδυασμού «Δύναμη Δημιουργίας» και Νικόλαου Κοτταρίδη του συνδυασμού «Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης»
-Ένσταση των Αγραπίδη Ασπασίας, Δημητρακοπούλου Γεωργίας, Διαμαντόπουλου Αριστείδη, Καρύδη Παναγιώτη, Μπακόπουλου Βασιλείου και Τσιλίκα Δημητρίου, υποψηφίων στη Δημοτική Ενότητα Βαλύρας με το συνδυασμό «Βαλύρα σύνθεση και δημιουργία», κατά των  Γερμανίδου Σαββάτω, Μακρή Σταύρου, Μπάκα Αγαθοκλή, Μπατάλια Αθανασίας, Ντουραμάκου Ευγενίας, Πολιτόπουλου Δημήτρη, Σπηλιώτη Αναστασίου και Φωτεινού Γεώργιου, υποψηφίων στη Δημοτική Ενότητα Βαλύρας με το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κοινότητα Πολιτών Βαλύρας»
-Ένσταση του Κανελλόπουλου Αθανάσιου, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό «Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης», κατά των Νικολόπουλου Αντώνη και Κανελλόπουλου Παναγιώτη, υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με το συνδυασμό «Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης»
Δήμος Πύλου-Νέστορος
-Ένσταση Μαργιάννη Παναγιώτη, υποψήφιου συμβούλου Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, με το συνδυασμό «Δίπλα στο Δημότη», κατά των Αγγελόπουλου Διονύση και Σιψά Δημήτρη, υποψηφίων στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, με το συνδυασμό «Δίπλα στο Δημότη»
-Ένσταση Σιψά Δημήτρη, υποψήφιου στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, με το συνδυασμό «Δίπλα στο Δημότη» κατά του Μαργιάννη Παναγιώτη, επίσης υποψήφιου συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης με το συνδυασμό «Δίπλα στο Δημότη»
Δήμος Τριφυλίας
-Ένσταση του Χρονόπουλου Φώτη, υποψηφίου για το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρτικίου της Δημοτικής Κοινότητας Αετού του Δήμου Τριφυλίας με το συνδυασμό «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» κατά του Βελισσαρόπουλου Αγγελή, υποψηφίου για το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρτικίου της Δημοτικής Κοινότητας Αετού του Δήμου Τριφυλίας με το συνδυασμό «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» και κατά του Δήμου Τριφυλίας
-Ένσταση των Αδαμόπουλου Αναστάσιου, Μπαλτά Κωνσταντίνου, Μποϊλέ Ελισάβετ, Παρασκευόπουλου Ιούλιου και Παρασκευοπούλου Ιωάννας, υποψηφίων στην Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής με το συνδυασμό «Αναγέννηση Αγαλιανής», κατά των Αγαλιώτη Νίκης, Λυμπερόπουλου Δημήτριου, Λυμπερόπουλου Θεόδωρου, Σόλη Χρήστου, Τσατραφίλη Δήμητρας και Φραγκουλιά Ιωάννη, υποψηφίων στην Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής με το συνδυασμό «Αγαλιανή Αναγέννηση και Πρόοδος».
Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Μπουγάδα στο χώρο πάρκινγκ του ΝΟΚ…

Φωτογραφία από το χώρο πάρκινγκ μεταξύ ΝΟΚ και παλιού Γυμνασίου Παραλίας μάς έστειλε αναγνώστης μας.
Στην άκρη του χώρου, «κατασκηνωτές», που όλοι γνωρίζουν, έχουν τοποθετήσει σκοινιά στα δεντράκια και στη συγκεκριμένη περίπτωση άπλωσαν τη νυχτερινή τους μπουγάδα!
Η εικόνα είναι από την Παρασκευή, 2 Αυγούστου. Είναι, άραγε, αυτό θέαμα»;  Ω.

***   Η Παυλίνα Βουλγαράκη σήμερα στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού με ελεύθερη είσοδο!

Ένα από τα πιο δυναμικά και φρέσκα ταλέντα των ημερών,
την Παυλίνα Βουλγαράκη,  θα απολαύσουν σήμερα, Τρίτη 6 Αυγούστου, στις 9.00, όσοι βρεθούν στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού, με ελεύθερη είσοδο.
Στις βαλίτσες της η Παυλίνα Βουλγαράκη φέρνει τραγούδια
από τις δύο προσωπικές της δουλειές, Μωβ Καληνύχτες και Λαβύρινθοι, και βέβαια όλες τις συνεργασίες της με σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής δισκογραφίας.
Με τη μουσική της χαράζει διαδρομές από το alternative τραγούδι στη ροκ μουσική, κάνει παρακάμψεις μέσα από dark electro χωράφια, για να επιστρέψει στους μελωδικούς δρόμους που τόσο αγαπά.
Πάντα στο πλάι της Παυλίνας οι φανταστικοί μουσικοί και φίλοι της, έτοιμοι για πάρτυ και καλοκαιρινές βραδιές, που θα μείνουν αξέχαστες.

***  Το «δίδυμο αδελφάκι» της Βοϊδοκοιλιάς μόλις 2χλμ μακριά (βίντεο)

~ Μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από την πασίγνωστη Βοϊδοκοιλιά βρίσκεται μια παραλία που της μοιάζει πολύ σε σχήμα και διάταξη.
Η παραλία κοντά στη Βοϊδοκοιλιά σχηματίζει το χαρακτηριστικό «Ω» και έχει στη μέση της μια συστάδα από βράχια, τα οποία λειτουργούν ως κυματοθραύστης στο ήδη λιμενοειδές σχήμα της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ποτέ κύμα, ακόμα και αν αλλού τα κύματα είναι μεγάλα.
Στα νότια της παραλίας και σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται η επίσης γνωστή παραλία Ρωμανός της Μεσσηνίας και στα βόρεια οι περίφημες «Θίνες» πολύ γνωστού πολυτελούς ξενοδοχείου της περιοχής.
Βίντεο με την παραλία κοντά στη Βοϊδοκοιλιά
Η ομάδα haanity πέταξε με το drone της πάνω από το «δίδυμο αδελφάκι» της Βοϊδοκοιλιάς και μοιράστηκε τις μαγικές εικόνες.  Πηγή: iefimerida.gr   Video: 
***  Παράπονα για το ελεύθερο κάμπινγκ στο Καλό Νερό

Αν και γενικά είμαι υπέρ της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε βασικά αγαθά και ποτέ δεν κατάλαβα την απαγόρευση για το ελεύθερο κάμπινγκ –εντάξει, δεν μπορεί να επιτρέπεται παντού-, οφείλω να μεταφέρω την (άλλη) άποψη φίλης από την πρόσφατη εμπειρία της στο Καλό Νερό:
Πολυάριθμα τροχόσπιτα σε όλη την ακτογραμμή, με τους ιδιοκτήτες/ενοίκους να απολαμβάνουν ελεύθερα τη διαμονή τους στην περιοχή, χωρίς να αφήνουν τίποτα ανταποδοτικό στην τοπική κοινωνία, αφού δεν αγοράζουν ούτε νερό από τα γειτονικά καταστήματα και όλα τους τα ψώνια είναι από γνωστό, γερμανικής φίρμας, σούπερ μάρκετ.
«Θα μπορούσε ο Δήμος να επιβάλει ένα μικρό χρηματικό τέλος, το οποίο θα καλύπτει υπηρεσίες όπως η αποκομιδή των σκουπιδιών, η ύδρευση σε δημόσιες βρύσες ή εγκαταστάσεις για χημικές τουαλέτες. Δε γίνεται εμείς που είμαστε πολίτες αυτού του κράτους να πληρώνουμε φόρους κι αυτοί να μην πληρώνουν τίποτα» πρόσθεσε η ίδια φίλη…  Χ.Ε.

***  Ο Γιώργος Πρασσάς στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία

~   Με στόχο τη σύσφιξη των δεσμών των απανταχού της γης Μεσσηνίων και την ανάπτυξη του νομού μας ιδρύθηκε η «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» που θέλει να διευρύνει τις γνωριμίες των πατριωτών, που έχουν τις δικές τους ιστορίες και να αισθανθεί τα σύνορα της Μεσσηνίας και της Ελλάδας να διευρύνονται σε όλον τον κόσμο. Ο πρόεδρος της ομάδας της Καλαμάτας και αφού βέβαια είχε προσκληθεί στην Costa Navarino στο 13ο ετήσιο τακτικό συνέδριο της »ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΊΑΣ» , συμμετείχε σ’αυτή την μεγάλη γιορτή των ομογενών μας και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, να γνωριστεί και κυρίως να κάνει γνωστό στους λάτρεις της Μαύρης Θύελλας ανά τον κόσμο ότι τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε την ηθική τους στήριξή.
Ο Γιώργος Πρασσάς συνοδευόταν από τον Διευθυντή Marketing Κωνσταντίνο Παπασταμάτη ο οποίος στις συζητήσεις που συμμετείχε προσπάθησε να εξειδικεύσει περισσότερο σε θέματα που άπτονται της εμπορικής πολιτικής του συλλόγου και να κάνει γνωστό στους συμπατριώτες μας ότι από φέτος θα πρέπει να αισθάνονται κομμάτι της ομάδας αφού θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα περισσότερα από τα παιχνίδια μας με συγκεκριμένο τρόπο από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Η βραδιά έκλεισε μέσα σε όμορφη ατμόσφαιρα και με την βράβευση της μεσσηνιακής καταγωγής Ακαδημαϊκής ποιήτριας Κικής Δημουλά.
«Με την παρουσία του συλλόγου μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις μόνο κέρδη μπορούμε να εισπράξουμε αφού η Μαύρη Θύελλα ξαναμπαίνει στο DNA των Μεσσηνίων γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς τους και δημιουργεί την προοπτική να μυηθεί η επόμενη γενιά των οπαδών της, στοιχείο που θα σημάνει αυτόματα και το μέλλον της», αναφέρει ακόμα η σχετική ανακοίνωση της Καλαμάτας για το θέμα.

***  Πολλές, αλλά μικρές οι παραγωγικές επιχειρήσεις της Μεσσηνίας
Παντελής έλλειψη μεγάλων επιχειρήσεων σε δυναμικότητα
 
Σε μικρές και πολύ μικρές παραγωγικές δραστηριότητες, έχει περιορισθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η επιχειρηματική δυναμικότητα της Μεσσηνίας, στον τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου.
Οι μεγάλες αλλαγές, με λουκέτο σε πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις του νομού, ήρθαν από το 2011 και μετά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών.
Εν έτει 2019, οι μεγάλες επιχειρήσεις σε δυναμικότητα και παραγωγή, απουσιάζουν παντελώς από το νομό μας.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως, ότι από τα στοιχεία της Μεσσηνιακής επιχειρηματικότητας που είναι καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή, ενώ θα περίμενε κάποιος την πρωτοκαθεδρία να κρατούν οι αγροτικές επιχειρήσεις, όπως τα ελαιοτριβεία, πρώτες σε αριθμό έρχονται οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αλουμινίου, ξύλου και σιδήρου.
 Κυριαρχεί σίδηρο, αλουμίνιο, ξύλο
Σήμερα, συνολικά στο νομό Μεσσηνίας και μέχρι τις 30 Ιουλίου στα αρχεία των υπηρεσιών, εμφανίζονται να λειτουργούν 1.480 επιχειρήσεις παραγωγικής δραστηριότητας. Και λέμε εμφανίζονται, καθώς μπορεί κάποιες (ελάχιστες σίγουρα) να έχουν διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία τους και να μην το έχουν  δηλώσει ακόμα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα σκήπτρα αριθμητικά, με μικρή διαφορά από την επόμενη κατηγορία, κρατούν οι επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου, αλουμινίου και ξύλου που φτάνουν συνολικά τις 294 σε όλη τη Μεσσηνία.
Αμέσως μετά ακολουθούν τα ελαιοτριβεία, τα οποία αριθμούν τα 229. Από αυτά τα 110 λειτουργούν ως διφασικά και τα υπόλοιπα 119 ελαιοτριβεία λειτουργούν ως τριφασικά.
Τρίτα στην κατηγορία των παραγωγικών επιχειρήσεων, έρχονται τα αρτοποιεία, τα οποία είναι 196 και ακολουθούν τα τυποποιητήρια ελαιολάδου (τα οποία είναι εγκεκριμένα με πιστοποίηση EL) που είναι 82 σε όλη τη Μεσσηνία.
Σε ολόκληρο το νομό τα οινοποιεία και τα οξοποιεία είναι 81 και ακολουθούν στην κατάταξη τα τυποποιητήρια ελαιολάδου, με μόλις ένα διαφορά.
 Τελευταία τα τυποποιητήρια ελιών
Τις υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων που είναι 68, τα τυροκομεία και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας γάλακτος που είναι 27, οι επιχειρήσεις ζυμαρικών που είναι 21και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος που είναι 18.
Τελευταία και «καταϊδρωμένα» έρχονται τα τυποποιητήρια επιτραπέζιων ελιών, τα οποία είναι μόλις 14 σε όλο το νομό Μεσσηνίας.
Οι υπόλοιπες 450 που απομένουν μέχρι τις 1.480 παραγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό, υπάγονται σε διάφορες δραστηριότητες της μεταποίησης και του εμπορίου.
 Φθίνουσα πορεία
Σύμφωνα με στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών που παρακολουθούν χρόνια τώρα την εξέλιξη των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας στον παραγωγικό τομέα, από το 2011 και μετά έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις στο νομό.
Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί πως όσες πλέον ανοίγουν είναι πολύ μικρές σε μέγεθος και αφορούν κυρίως τυποποιητήρια ελαιολάδου, τυποποιητήρια αρωματικών φυτών και πολύ μικρών μηχανουργείων.
Παντελής σχεδόν είναι η έλλειψη μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο σε δυναμικότητα, όσο και σε παραγωγή.
 Της Βίκυς Βετουλάκη 
~
***  Άσυλο για τις οπισθοδρομικές πανεπιστημιακές και πολιτικές ηγεσίες

~Κάθε Κυριακή με Θάρρος
  Κάθε απλός πολίτης- όχι οι χρεοκοπημένες οπισθοδρομικές πανεπιστημιακές και πολιτικές ηγεσίες- αναρωτιέται: γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα; Τι έφταιξαν τα κτήρια στους ανθρώπους; Γιατί ο απλός άνθρωπος, ο φτωχός εργάτης και αγρότης, να πληρώνει τις καταστροφές που προξενεί κάθε λίγο η οπισθοδρομική κομπανία; Γιατί;
Ο κοινός νους λέει ότι όποιος κάνει ζημιά πληρώνει. Όποιος έχει ευθύνη πληρώνει. Και είναι γνωστό ότι επανειλημμένως έχουν γίνει ζημιές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Άγνωστο είναι- μάλλον είναι γνωστότατο- αν για αυτές τις ζημιές έχει κανείς πληρώσει. Αν όχι, γιατί;
Αλήθεια, για ποιους λόγους θεσπίστηκε το πανεπιστημιακό άσυλο; Για την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών ή για την ελεύθερη κυκλοφορία βανδάλων; Με ποιο δικαίωμα οι ετερόφωτοι πρυτάνεις παραβιάζουν το άσυλο; Με ποιο δικαίωμα επιτρέπουν καταστροφές;
Γιατί, χρόνια τώρα, οι κυβερνήσεις απλώς έβλεπαν τις καταστροφές και απλούστατα έβγαζαν μια ανακοίνωση που καταδίκαζε τα γεγονότα, δηλαδή τις καταστροφές από τους βανδάλους.
Γιατί, τόσα χρόνια, δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας, αφού βλέπει με τα ίδια του τα μάτια να διαπράττονται εγκλήματα, σε βαθμό κακουργήματος;
Αλήθεια, μήπως συνέφερε την (εκάστοτε) κυβέρνηση αυτή η «αναμπουμπούλα»; Μήπως το παιχνίδι ήταν στημένο για να αποπροσανατολίζεται ο κοσμάκης;
Ανεξάρτητα από το όφελος ή το κόστος της όποιας κυβέρνησης από αυτή την αναμπουμπούλα, υπάρχει τεράστιο ζήτημα ευθύνης. Ποιος ευθύνεται για την τρομοκρατία εις βάρος των πολιτών και ποιος ευθύνεται για τις καταστροφές της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας; Μία «πρώτη» αλλά ίσως και τελική κατανομή ευθυνών είναι η εξής:
Πρώτον, ευθύνονται οι κυβερνήσεις. Πρωτίστως ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ το 1982 έφτιαξε έναν νόμο που διέλυσε τα πανεπιστήμια. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, διότι επί των κυβερνήσεών του γεννήθηκαν και καρποφόρησαν τέτοιου είδους εξουσίες-παραεξουσίες. Επιπλέον, με λόγους και έργα καλλιέργησε τις καταλήψεις στον εκπαιδευτικό χώρο. Αλλά ευθύνονται και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, που δεν κατάφεραν να επιβάλλουν το νόμο.
Δεύτερον, ευθύνονται οι πρυτάνεις των ΑΕΙ που γίνονται καταλήψεις-καταστροφές. Αναντίρρητα η μερίδα του λέοντος ανήκει στους πρυτάνεις που χαϊδεύουν τα αυτιά των καταληψιών. Αλλά φταίνε και οι πρυτάνεις που ανέχονται τις καταλήψεις και τις κάθε είδους ασχήμιες στα πανεπιστήμια, από τους κάθε λογής τραμπούκους. Κάποιοι λένε ότι μερικοί από αυτούς τους πρυτάνεις είναι «προοδευτικοί». Όμως, η πολιτεία τους δείχνει ότι είναι οπισθοδρομικοί, εκτός αν η επιβράβευση ή η ανοχή στις φθορές και στις καταστροφές περιουσιών και συμβόλων θεωρούνται πρόοδος και όχι οπισθοδρόμηση.
Η ευθύνη των πρυτάνεων είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από την ευθύνη των πολιτικών. Στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες, ενώ οι πρυτάνεις είναι λειτουργοί. Οι πρυτάνεις διοικούν τα ΑΕΙ και, ως εκ τούτου, οφείλουν να τα φροντίζουν και να τα διασφαλίζουν. Και αναρωτιέται κανείς γιατί «κανένας» πρύτανης δεν είχε μέχρι σήμερα το θάρρος να παραιτηθεί; Αλλά, αν είχε θάρρος, ίσως, δε θα ήταν πρύτανης.
Τρίτον, ευθύνεται ο εισαγγελέας. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του εισαγγελέα; Ο κόσμος πιστεύει πως ο εισαγγελέας μεριμνά για την εφαρμογή του νόμου, για την τάξη και ασφάλεια. Ο εισαγγελέας, λοιπόν, οφείλει να παρέμβει όταν παραβιάζεται το πανεπιστημιακό άσυλο (δεν ενδιαφέρει αν τον καλεί ή όχι ο κ. πρύτανης). Και βέβαια οφείλει να παρέμβει οσάκις στο πανεπιστήμιο γίνονται φθορές και καταστροφές. Μήπως δεν έβλεπε αυτό που έβλεπαν όλοι;
Τέταρτον, ευθύνονται όσοι παραβίασαν το πανεπιστημιακό άσυλο, ανεξάρτητα αν έκαναν ή δεν έκαναν ζημιές. Είναι οι λεγόμενοι ψευτο-αναρχικοί, οι ψευτο-αριστεροί, οι ψευτο-προοδευτικοί. Όλοι είναι «ψευτο», γιατί οι πραγματικοί αναρχικοί, αριστεροί, προοδευτικοί, δεν είναι ασύδοτοι, ούτε βάνδαλοι, ούτε καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία.
Μέχρι πότε θα κυβερνά-καταστρέφει μια ασήμαντη, σχεδόν ανύπαρκτη, μειοψηφία (πολιτικών, πανεπιστημιακών, νεαρών); Μέχρι πότε η συντηρητική, σχεδόν καθολική, πλειοψηφία θα παραμένει σιωπηλή στη γωνία, αγναντεύοντας τις καταστροφές που αυτή καλείται να πληρώσει;
Καιρός, λοιπόν, να αντιδράσει η σιωπηλή και παραγκωνισμένη πλειοψηφία. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η «κατάσταση» δεν πάει άλλο. Καιρός να ξεβρωμίσει το πανεπιστήμιο από την κόπρο του Αυγείου.
Κι αν ξυπνήσει η σιωπηλή πλειοψηφία, τότε, φωτιά στα μπατζάκια σε όλους αυτούς τους ανευθυνο-υπεύθυνους, τότε θα τρέχουν και δε θα φτάνουν.   Γράφει ο Παύλος Μάραντος*    
*Ο Παύλος Μάραντος είναι Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης  marantosp@gmail.com

***  Ο ρόλος της Κοινότητας είναι σημαντικός, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης

~  -Η ρύθμιση για «μετατροπή των αρμοδιοτήτων των Κοινοτήτων από αποφασιστικές σε εισηγητικές» δε λύνει το πρόβλημα της διακυβέρνησης των Δήμων
 Επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τις «επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών για θέματα των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 5 στο νομοσχέδιο που τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση. (http://www.opengov.gr/ypes/?p=6854)
Υπάρχει η γενικότερη εκτίμηση ότι το θεσμικό πλαίσιο «Κλεισθένης», εκτός από την απλή αναλογική με τις αδυναμίες της, επέφερε δύο σημαντικές και τολμηρές αλλαγές, ενεργοποιώντας πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί με τα κοινά ή και ενώνοντας άλλους με διαφορετικές διαδρομές και πολιτικές αναφορές, όπως στην περίπτωση του δικού μας πολυσυλλεκτικού συνδυασμού. Ο διαχωρισμός κοινοτικού και δημοτικού ψηφοδελτίου και οι αυξημένες αρμοδιότητες που παραχωρεί ο «Κλεισθένης» στις Κοινότητες είναι βήματα για την ενδυνάμωση της τοπικής Δημοκρατίας και ενίσχυση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για αυτές τις καινοτομίες και συνολικά για το θεσμό της Κοινότητας κυρίως μέσα από τη δική μας επικοινωνία (των υποψήφιων κοινοτικών συνδυασμών των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών) μαζί τους και πίστεψαν πως θα λειτουργήσει η Κοινότητα κάνοντας την καθημερινότητα όλων ακόμα καλύτερη. Αυτό βεβαιώνεται και με το εκλογικό αποτέλεσμα και η όποια αναπροσαρμογή θα είναι δυσάρεστη, αν δε μας επιτρέπει να κινηθούμε στη βάση της δέσμευσής μας με αυτούς που μας εξέλεξαν!
Ο συνδυασμός μας είναι ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό 73,30% και έλαβε 15.610 ψηφοδέλτια στην Κοινότητα της ιστορικής και γνωστής για τους αγώνες της πόλης μας.
Η Κοινότητα, λέξη βαρυσήμαντη για τους Έλληνες και θεσμός αγαπητός, ενώνει τους δημότες και αποτελεί τον κρίκο που ενώνει τη διοίκηση του Δήμου με τις ανάγκες και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι όποιες συνέπειες του «Κλεισθένη» και της απλής αναλογικής στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Δήμων είναι ανεξάρτητες από το ρόλο και τη δράση των Κοινοτήτων.
Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, καταργούνται οι ελάχιστες αποφασιστικές αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων και μετατρέπονται σε εισηγητικές!
Είναι απορίας άξιο γιατί το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί μια τροποποίηση που δεν έχει καμία σχέση με τη διακυβέρνηση των Δήμων, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία ο ρόλος της Κοινότητας είναι σημαντικός, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης και το θεμέλιο της Δημοκρατίας. Επικεντρώνεται στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και όχι στην κυβερνησιμότητα της πλειοψηφίας του κάθε Δήμου. Και αυτό είναι πέρα από την όποια άποψη έχει ο κάθε φορέας, θεσμός ή πρόσωπο για τον «Κλεισθένη». Πολύ περισσότερο αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σε αναντιστοιχία με τη λαϊκή βούληση των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών, αφού οι πολίτες ψήφισαν σε άλλη κάλπη για κοινοτικό συμβούλιο με βάση ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο.
Ενίσχυση και θεσμική ενδυνάμωση του ρόλου των Κοινοτήτων απαιτείται και όχι νομοθετική απαξίωση, όπως αναιτιολόγητα και το βασικότερο βιαστικά - πριν καν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη. Η ρύθμιση για «μετατροπή των αρμοδιοτήτων των Κοινοτήτων από αποφασιστικές σε εισηγητικές» δε λύνει το πρόβλημα της διακυβέρνησης των Δήμων και κατά την άποψή μας θα δυσχεράνει το έργο των εκλεγμένων δημάρχων, αφού τους προσθέτει δεσμεύσεις και επιπλέον φορτίο στις δημοτικές υπηρεσίες.
«Των Ελλήνων οι Κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία» είναι η διαχρονική αλήθεια και είμαστε σίγουροι ότι είναι και η ωφέλεια των πολλών να το εφαρμόζουμε στην πράξη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και προοπτικής για το κοινό μέλλον, για τη συνύπαρξη για το κοινό καλό, όπως είναι και ο ορισμός της Κοινότητας.
Για τον Αυτοδιοικητικό Συνδυασμό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ  Εκλεγμένος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

***  Καταγγελίες για τον νέο Διοικητή της ΕΥΠ! Καταδίκες, πρόστιμα και καρτέλ! ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; 

~
Η ανακοίνωση του νέου επικεφαλής της ΕΥΠ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ακόμα και στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κ. Μητσοτάκη.Αξίζει να ανεφερθούμε στα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία.
Σε άρθρο στο ΒΗΜΑ  (Δείτε ΕΔΩ) ο έγκριτος δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρει πως ως πρόσωπο έκπληξη για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ έπειτα από  προσεκτική επιλογή του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη θα είναι το διευθυντικό στέλεχος της G4S κ Παναγιώτης Κοντολέων.
Η εν λόγω εταιρεία  (έχει εργαστεί μόνο σε αυτή την εταιρεία όλα τα χρόνια,  και δεν είναι στέλεχος μεγάλων ελληνικών εταιρειών security,  όπως εκ παραδρομής αναφέρει το δημοσίευμα) έχει καταδικαστεί στο παρελθόν από την επιτροπή ανταγωνισμού σε πρόστιμο (Δείτε ΕΔΩ)  για «στήσιμο της αγοράς-καρτέλ» στις χρηματαποστολές τραπεζών.
Το πρόστιμο επεβλήθη σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού την οποία δημοσιεύει το documentonews.gr, λόγω της συμμετοχής της σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική στην αγορά των χρηματοποστολών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο ανταγωνισμός.
Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλεφθεί, το γεγονός πως σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 613/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2014, ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») των 250 κρατουμένων και υποδίκων, ύψους 1.000.000 ευρώ επικυρώθηκε στην εταιρεία «G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων – Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «G4S Secure Solutions S.A.», δηλαδή η εταιρεία στην οποία διατελούσε μέχρι πρότεινος γενικός διευθυντής ο νέος επικεφαλής της ΕΥΠ. Επίσης, το ελληνικό τμήμα της εταιρείας φέρεται να έχει αναλάβει στο παρελθόν την ασφάλεια των αεροδρομίων, καθώς και την ασφάλεια της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. (Δείτε ΕΔΩ)
Το 1999 στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού έφτασε μία καταγγελία από την εταιρεία «Security Forces Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» αποκλειστικό αντιπρόσωπο επί σειρά ετών της εταιρίας «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» στο Ν. Μαγνησίας και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με αυτή η εταιρεία «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» και η ανταγωνίστρια εταιρεία «WACKENHUT A.E.» φέρονται να είχαν προχωρήσει σε συμφωνία αναφορικά με διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας. Ο διαγωνισμός αφορούσε την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για τις χρηματοποστολές της τράπεζας. Σύμφωνα πάντα με την ίδια καταγγελία το Φεβρουάριο του 1998 ο διευθύνων σύμβουλος της «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» ανακοίνωσε στην «Security Forces Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ότι αποφάσισε να μην «χτυπήσει» το διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας που επρόκειτο να διεξαχθεί την περίοδο εκείνη. Αφήνοντας ωστόσο υπονοούμενα περί «συμφωνίας με ανταγωνίστριες εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας». Όταν η «Security Forces Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» διαμαρτυρήθηκε έλαβε την απάντηση ο διευθύνων σύμβουλος της «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» πρότεινε την υποβολή δύο προτάσεων. Η μία θα αφορούσε την Αθήνα και η δεύτερη στην επαρχία, όπου και θα καλούνταν να υπογράψει η Security Forces. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συνέβη. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην «WACKENHUT A.E.», κάτι που σύμφωνα με τις καταγγελίες είχε συμφωνηθεί από πριν.
Τα πρόστιμα και οι επιστολές «φωτιά»
Το 2007 η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλλε για πρώτη φορά πρόστιμο στην «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» και τη «WACKENHUT A.E.». Στην πρώτη εταιρεία ύψους 288.021 ευρώ και στη δεύτερη 712.567 ευρώ. Η «WACKENHUT A.E.» κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ζητώντας να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Το Εφετείο ωστόσο δύο χρόνια μετά απέρριψε την προσφυγή με την υπ’ αριθ. 1025/2009 απόφαση του σε ότι αφορά την «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.». Ωστόσο έκανε δεκτή την προσφυγή για το πρόστιμο που επεβλήθη στην «WACKENHUT A.E.».
Το 2014 εισήχθη εκ νέου προς συζήτηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτή τη φορά η Επιτροπή εξέτασε δύο επιστολές τις οποίες προσκόμισε η «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.». Η μία αφορούσε επικοινωνία μεταξύ του προέδρου της «WACKENHUT A.E.» προς το διευθύνων σύμβουλο της «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» κατά την οποία γινόταν λόγος για παροχή «κάλυψης» της μίας εταιρίας προς την άλλη, σε παρελθόντες ή παρόντες διαγωνισμούς πελατών, την οποία συμφωνία καλεί ο […] τον […] να τηρήσει στον επικείμενο διαγωνισμό της Εμπορικής.
Η δεύτερη επιστολή ουσιαστικά αποτελούσε εσωτερικό σημείωμα εμπιστευτικού χαρακτήρα το οποίο εστάλη το Φεβρουάριο του 1998 από το Γενικό Διευθυντή της GROUP 4 – SECURITAS, […], προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιδίας εταιρίας. Στο εν λόγω έγγραφο, ο […] αναφέρεται σε συμφωνία του […] με την «WACKENHUT»37 για την παροχή τιμών στήριξης προς την τελευταία στον διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας και αναλύει τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία με την «WACKENHUT», που αφορούσε σε κοινή πολιτική αναφορικά με τις αυξήσεις των τιμών σε πελάτες, καθώς και στο «μοίρασμα» των πελατών μεταξύ των εταιριών, είναι επιζήμια για την GROUP 4 – SECURITAS και για τα υποκαταστήματά της στην περιφέρεια.
Από τις δύο επιστολές η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Από τη μια στις επιστολές γινόταν ρητή αναφορά περί συμφωνίας των δύο εταιριών αναφορικά με την παροχή κάλυψης μεταξύ τους τόσο στον επίμαχο διαγωνισμό της Εμπορικής Τράπεζας όσο και σε προηγούμενους. Επίσης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είχαν προηγηθεί συναντήσεις μεταξύ στελεχών των δύο εταιριών με αντικείμενο συζήτησης την μεταξύ τους κάλυψη σε διαγωνισμούς.
Το documentonews.gr επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθύνων σύμβουλο της GROUP 4 – SECURITAS, Άγγελος Αγραφιώτης ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Με μεθοδικότητα, υπομονή και επιμονή και σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, κατάφερα να αποδείξω πως “έστηναν¨ την αγορά με κρυφές συναντήσεις στελεχών τους και συμφωνίες. Μέθοδος που έχει καταστρέψει τη χώρα μας, με αδιαφανείς και στημένους διαγωνισμούς, που μεθοδεύονται από συγκεκριμένους πάντα. Μια υπόθεση που με έθιγε οικονομικά. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι μια ηθική δικαίωση για εμένα, που επί 19 χρόνια δεχόμουν λάσπη και δίκες, με κατασκευασμένα στοιχεία και ψευδομάρτυρες, από μια πολυεθνική εταιρεία κολοσσό, η οποία προσπαθούσε καθημερινά να με εξοντώσει και καταστρέψει οικονομικά».

Εκτός αυτών έχουμε και την εξής αποκάλυψη που έκανε το site securnews και μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ
Σύμφωνα με το securnews ο Παναγιώτης Κοντολέων έχει καταδίκη για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης από κοινού, σύμφωνα με την 6066,7057/2016 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αφού εν γνώσει του καταμήνυσε πολίτη ψευδώς, ενώπιον των δικαστικών αρχών, με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του .(σελ. 11)
Σύμφωνα με την 1989/2019-24.5.2019 πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  ο κ Παναγιώτης Κοντολέων,  έχει καταδικαστεί να πληρώσει ατομικά,  για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης,  το ποσό των 2.000€ αποζημίωση με τους  νόμιμους τόκους + 450€ δικαστική δαπάνη (Σελ. 12 & 13) ,  στον πολίτη που μήνυσε εν γνώσει του ψευδώς, και τον ανάγκασε σε δίκες και αγώνα για να αποδείξει ότι ήταν αθώος.

  ***  ΒΟΜΒΑ! Στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας ο Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου που ήταν σε εκδήλωση με σημαίες της “ανεξάρτητης Θράκης”
~  
Ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ μετά από πρόταση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής θα μετέχει για την ΙΗ’ Περίοδο- Α’ Σύνοδο της Βουλής των Ελλήνων, στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, όπως και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Mάλιστα ο  ο βουλευτής Ροδόπης συνόδευσε μαζί με άλλους συναδέλφους του την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής κ. Φώφη Γεννηματά στο Προεδρικό Μέγαρο, στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα μας.


Θυμίζουμε πως ο βουλευτής της μειονότητας, τον Μάιο του 2017, είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει  ο Σύλλογος «Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης» που έχει αλυτρωτικές βλέψεις για την περιοχή.


Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Φωνή της Ροδόπης», η εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο βουλευτής Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ιλχάν Αχμέτ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 στην Προύσα της Τουρκίας.

Μάλιστα, όπως έγραφε η θρακική ιστοσελίδα,  ο κ. Ιλχάν Αχμέτ στο σύντομο χαιρετισμό του εξήρε ούτε λίγο ούτε πολύ τους διοργανωτές για την σημαντική αυτή εκδήλωση. Παραθέτουμε φωτογραίφες από την εν λόγω εκδήλωση:
Μετά το σάλο που είχε ξεσπάσει ο Βουλευτής Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ιλχάν Αχμέτ είχε προχωρήσει σε γραπτή δήλωση – απάντηση για το θέμα, την οποία και παραθέτουμε.  «Παραβρέθηκα πριν λίγες ημέρες στην Προύσα της Τουρκίας, σε ιδιωτική επίσκεψη συμμετοχής σε μια μεγάλη θρησκευτική τελετή ομοθρήσκων μου που διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή από πολίτες που κατάγονται από την Θράκη και ζουν εκεί εδώ και πολλές δεκαετίες, διατηρώντας τους δεσμούς με τον τόπο καταγωγής τους.  Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα των δήμων Προύσας και Οσμάν Γκαζί και οι ήταν οι ίδιοι οι Δήμαρχοι των δύο μεγάλων αυτών δήμων, που με προσκάλεσαν και μου έκαναν την τιμή να με φιλοξενήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκα να απευθύνω έναν τυπικό χαιρετισμό και τίποτα περισσότερο, που δεν θα μπορούσε να είναι αιτία πανηγυρισμού για κανέναν.  Ξέρω πολύ καλά να κρατώ την θέση μου και να τιμώ τον ρόλο μου ως βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και το έχω αποδείξει, άλλωστε, σε όλη την διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής. Ουδέποτε ταυτίστηκα ή συμπορεύτηκα με άκρα και ακραίους κάθε προέλευσης.  Είναι προφανές, δε, ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ που ανέβηκε στο ειδησεογραφικό site “Star.gr”, δεν με αφορά και δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να έχει καμία σχέση μαζί μου.  Τέλος, υποδείξεις πατριωτισμού και μαθήματα αυτού του είδους από τον κ. Π. Σγουρίδη και τους ΑΝΕΛ, δεν δέχομαι. Με την φρασεολογία τους και την πολιτική τους θεώρηση κάνουν ζημιά στην Θράκη σε πολλά επίπεδα και αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν την εθνικιστική συνιστώσα της κατά τα άλλα αριστερής και προοδευτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ».  Ιλχάν Αχμέτ  Βουλευτής Ροδόπης   Είναι σαφές πως η παρουσία του εν λόγω βουλευτή στη συγκεκριμένη επιτροπή θα δημιουργήσει συζητήσεις…                      

***  ‘MYΣΤΙΚΗ’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μπακογιάννη – Βορίδη – Μαρινάκη! Τι συνέβη;… ( ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
Την παράδοση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη συνεχίζει η νεοεκλεγείσα βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Χανιά. Πού όμως και για ποιο λόγο συναντήθηκε με το Μάκη Βορίδη και το Βαγγέλη Μαρινάκη;  
H Nτόρα Μπακογιάννη μαζί με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο και τα εγγονάκια τους, επισκέπτονται καθημερινά την παραλία του Μαραθίου, ενώ  ο Μάκης Βορίδης  έρχεται κάθε καλοκαίρι για ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του στα Χανιά για να ξεκουραστεί αλλά και να βρεθεί με Χανιώτες φίλους του. Άλλωστε  η μητέρα του κατάγεται από τα Χανιά (γένος Μπρεδολόγου) και σχεδόν όλα τα καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων, τα πέρασε στα Χανιά με την αγαπημένη του γιαγιά Αριστέα που ζούσε στην Κρήτη.
Όλοι όμως η κοσμική κοινωνία της ‘δεξιάς πολιτικής πολυκατοικίας’ βρέθηκε το Σάββατο 27/07/2019 στο σπίτι του εκδότη των «Παραπολιτικών» Γιάννη Κουρτάκη στην Κίσσαμο, στο τραπέζι που ο ίδιος οργάνωσε για τα γενέθλιά του.  Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας (πέραν των Μπακογιάννη – Βορίδη), όπως ο  Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ guest star της βραδιάς ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης. Παράλληλα οι πληροφορίες που συλλέγουμε από το νησί κάνουν λόγο για παρουσία των κ.κ Χρυσοχοίδη ( που τραγούδησε μάλιστα), Κούγια διαφόρων δικαστικών λειτουργών και φυσικά παραγόντων της τοπικής κοινωνίας.  Θυμίζουμε πως κάθε χρόνο τα γενέθλια του κου Κουρτάκη γίνονται talk of the town ενώ το 2016 είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που είχαν κάνει το γύρο των ΜΜΕ. Παραθέτουμε ορισμένες του 2016 για να γίνει αντιληπτό το γλέντι που λαμβάνει χώρα.
13713309_10157290338040089_399856201_n
 ~ ***  ΧΑΜΟΣ στη βουλή με τον Κ. Βελόπουλο: «Βλέπουμε μια ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ – Συνεχίζετε το ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ κράτος και την ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ»… (ΒΙΝΤΕΟ)~ Με κριτική κατά του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της ΝΔ ,άσκησε από το βήμα της βουλής ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κυριάκος Βελόπουλος.
Ειδικότερα σε ότι αφορά την έλλειψη αξιοκρατίας και την ανάγκη να υπάρξουν πρόσωπα και θέσεις , τα οποία δεν είναι κομματικά, όπως συμβαίνει σήμερα .
Ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Κύριε Υπουργέ εγώ δε σας γνώριζα προσωπικά , αλλά σήμερα θαύμασα τη ρητορική σας δεινότητα. Εξαιρετική η ομιλία θα έλεγα , αλλά μόνο για τους ανθρώπους της ΝΔ και ψηφοφόρους . Δεν κατάλαβα τι μας είπατε. Μας είπατε δηλαδή, ότι ο πρωθυπουργός δε θα έχει υπερεξουσίες γιατί θα υπάρχουν κάποια άλλα όργανα , Τα οποία αυτά θα είναι ανεξάρτητα…  Δεν είμαστε Γερμανία. Στη Γερμανία ,αλλάζουν οι κυβερνήσεις αλλά το κράτος δουλεύει.. Δυστυχώς στην Ελλάδα είτε αλλάξει κυβέρνηση , είτε όχι το κράτος δε δουλεύει. Για να καταλάβουμε και τα ουσιαστικά.  Και θα ξεκινήσω με μία ρήση που την άκουσα σήμερα και μου άρεσε πολύ. Εκείνος που θέλει να διευθύνει τη χώρα ως εξαίσια ορχήστρα ,πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στο κομματικό του λαό.. στους θεατές του.  Δυστυχώς όμως ,όχι μόνο δε γυρίσαμε τη πλάτη, στο κομματικό κράτος σας , γιατί αν γυρίζατε την πλάτη θα κάνατε κάτι πολύ απλό. Θα προκηρύσσατε στη Διαύγειά τις θέσεις και θα λέγατε χρειαζόμαστε 100, 200 , 500 ανθρώπους για να στελεχώσουμε ένα ανεξάρτητο και μη κομματικό στελεχιακό δυναμικό. Το κάνατε; Όχι.  
Είμαι βέβαιος ότι από τους 400 ,500 που θα πάρετε οι μισοί θα είναι κολλητοί του κυρίου πρωθυπουργού, κάποιοι άλλοι παιδιά του κομματικού σωλήνα . Δεν μπορεί να μου βάζετε παιδιά με απολυτήριο λυκείου σε θέσεις ευθύνης . Αυτό που επικρατεί είναι Βολεψοκρατία , «βολεψακισμός» .  Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στο θέμα της απομάκρυνσης της Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου από Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, δεν άφησε ασχολίαστη την επιλογή της κ. Αγγελοπούλου για να οργανώσει τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση (1821-2021). Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στην ύπαρξη υπουργού σήμερα ο οποίος υποστήριζε το δικαίωμα λειτουργίας της «Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού» η οποία έχει σχέση με φιλοσκοπιανούς που μιλάνε για «μακεδονική μειονότητα».  Τέλος, εμφανίστηκε πολύ οργισμένος με τον υπουργό κ. Χατζηδάκη ο οποίος κάθε μέρα απαξιώνει τη ΔΕΗ τη στιγμή που προσπαθεί να την πουλήσει, ενώ τόνισε την ανάγκη να ελεγχθούν οι ΜΚΟ.  Δείτε το βίντεο:    https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/478282886071599/  .-
 ***Αμφισβητούν την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς οι 40 της Τράπεζας Πειραιώς! Ύποπτοι για το αδίκημα της απιστίας στην υπόθεση της χορήγησης δανείων 400 εκατ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις και για την «εξαίρεση» τουλάχιστον 127 εκατ. ευρώ από τα capital controls…Με υπομνήματα, τα οποία κατέθεσαν μέσω των συνηγόρων τους, κατέθεσε στον εισαγγελέα Διαφθοράς τα 40 στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς που είχαν κληθεί ως ύποπτα για το αδίκημα της απιστίας σχετικά με την υπόθεση χορήγησης δανείων χωρίς εξασφαλίσεις και διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό εν μέσω capital controls.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά τα ποσά τα οποία χορηγήθηκαν σε δάνεια χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις φέρονται να αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξωτερικό εκτιμάται ότι «φυγαδεύτηκαν» περίπου 127 εκατ. ευρώ.
Η αξιόποινη πράξη φέρεται να τελέστηκε την περίοδο 2015-2016. Επίσης, στους υπόπτους φέρεται να περιλαμβάνεται και ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας.  
Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr η συντριπτική πλειονότητα των υπόπτων δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά περιορίστηκαν μόνο στον ισχυρισμό ότι δεν έχουν καμία σχέση με όσα τους αποδίδονται.  Όπως αναφέρεται, στα υπομνήματά τους εστίασαν βασικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο ότι με το νέο Ποινικό Κώδικα αρμοδιότητα επί του θέματος έχει η Εισαγγελία Πρωτοδικών και όχι η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Επίσης υποστήριξαν ότι η προθεσμία που τους δόθηκε για να μελετήσουν την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί ήταν ελάχιστη, κατά παράβαση των δικαιωμάτων των κληθέντων.
***  ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ στην ΕΡΤ! Ο Κ. Βελόπουλος θα μιλήσει για ΟΛΟΥΣ και για ΟΛΑ…Τηλεοπτική εμφάνιση του Κ. Βελόπουλου, Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. 
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8/8 συντονιζόμαστε στην εκπομπή «Καλοκαιρινή Ενημέρωση» στις 09.00 στην τηλεόραση της ΕΡΤ1.

***  Ο ΣΑΛΒΙΝΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΜΚΟ! Εξοντωτικές ποινές για τις ΜΚΟ που διασώζουν παράνομους μετανάστες ψήφισε η Ιταλία…
~ Η ιταλική Γερουσία ενέκρινε έναν νόμο που προώθησε ο  υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι, για την ασφάλεια, που προβλέπει αυστηρά μέτρα για τη μετανάστευση και βαρύτατες ποινές για τις ΜΚΟ που τους βοηθούν.  
Μετατρέποντας την ψηφοφορία σε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση , η Λέγκα του Βορρά υποχρέωσε τον κυβερνητικό εταίρο, Κίνημα των Πέντε Αστέρων, να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, παρά τις σοβαρές διαφωνίες του.  
Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στόχος του νέου νόμου είναι να θέσει περισσότερους περιορισμούς στη δράση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο, τις οποίες ο Σαλβίνι κατηγορεί ως «συνενόχους των λαθροδιακινητών». 
Μεταξύ των μέτρων προβλέπονται ποινές φυλάκισης και πρόστιμα έως και ενός εκατ. ευρώ για τα σκάφη που εισέρχονται χωρίς άδεια στα ιταλικά χωρικά ύδατα και διευκολύνεται η κατάσχεση των σκαφών διάσωσης. «Το νομοσχέδιο για την ασφάλεια, που προβλέπει περισσότερες εξουσίες στις δυνάμεις ασφαλείας, περισσότερους ελέγχους στα σύνορα, περισσότερους ανθρώπους για να συλλαμβάνουν μαφιόζους και καμορρίστες, είναι πλέον νόμος. Σας ευχαριστώ όλους, τους Ιταλούς και την Παναγία», θριαμβολόγησε στο Twitter ο Σαλβίνι. Ας δούμε την άποψη του Κ. Βελόπουλου για τις ΜΚΟ    https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/2238759736453714/  .-
***

***  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :
*** Η «Θύρα 13» γιόρτασε τα 30 χρόνια παρουσία της στην Καλαμάτα «ξεσηκώνοντας» την πόλη (φωτογραφίες)  

~ Με μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας και με κατάληξη στη Δυτική Παραλία και ένα Beach Party, γιόρτασαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, το βράδυ του Σαββάτου 3 Αυγούστου, τα 30 χρόνια παρουσίας τους στην πόλη.
Η «διαδρομή», που ξεκίνησε το 1989 στη «Στοά Λόντου» με το “Green Cockney Club” Καλαμάτας, που έγραψε τη δική του ιστορία στα «δρώμενα» των φίλων του Τριφυλλιού, συνεχίζεται με την ίδια «τρέλα» από τη νέα γενιά πράσινων οπαδών.  


 ~* *** Στον Αστέρα Τρίπολης ο Γιώργος Κωστέας!

~ Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την καριέρα του, ο 16χρονος, επιθετικός Γιώργος Κωστέας, που αναδείχθηκε από την Ακαδημία του Αίαντα Καλαμάτας. Ο Κωστέας έχει πολυάριθμες συμμετοχές στις μεικτές ομάδες παίδων και νέων της ΕΠΣ Μεσσηνίας.
Η μετεγγραφή του Γιώργου Κωστέα στον Αστέρα Τρίπολης αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την σοβαρή δουλεία που γίνεται στην Ακαδημία του Αίαντα Καλαμάτας από τους Γιάννη Σακελλαρόπουλο και τους συνεργάτες τους Θανάση Τσούκλερη, Θεόδωρο Σάκκα.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι πριν λίγες εβδομάδες στον αστέρα Τρίπολης εντάχθηκε ο αμυντικός Δημήτρης Λάσκαρης (αποκτήθηκε από τον Ερμή Καλαμάτας)


***  Άριστο το κλίμα της «μελανόλευκης» προετοιμασίας στο Πήλιο


Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η προετοιμασία της Καλαμάτας στο Πήλιο, όπου ταξίδεψε η αποστολή της τοπικής μας ομάδας, αναχωρώντας από τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα νωρίς το πρωί της περασμένης Παρασκευής 2 Αυγούστου.
Και όσο κυλούν οι μέρες όλα δείχνουν να πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο όσον αφορά και στην επικοινωνία των παικτών που δημιουργούν έτσι τις προϋποθέσεις για να οικοδομήσουν το κλίμα που θα τους κάνει να έρθουν πιο κοντά αλλά και να αποκτήσουν την αγωνιστική ταυτότητα που είναι και το ζητούμενο μέσα σε αυτό το διάστημα των δεκαπέντε ημερών στο βουνό.
Οι συνθήκες δουλειάς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του τεχνικού επιτελείου είναι άψογες και οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα από τις καθημερινές διπλές προπονήσεις για να πείσουν τον προπονητή τους Βασίλη Βούζα για την ορθότητα των επιλογών του.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ορμητηρίου των μελανολεύκων, ‘’Manthos Hotel’’ and spa, παρέχουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις για μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους και οι άνθρωποι του ξενοδοχείου με την ευγένεια που τους διακατέχει προσπαθούν να κάνουν το παν για να μην λείψει τίποτα στην ομάδα μας.
Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν και οι ρυθμοί θα ανεβαίνουν ενώ το πρώτο φιλικό έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη το απόγευμα με τη Κ19 του Γ.Π.Σ.Βόλος.
Κατά τη χθεσινή 3η ημέρα πάντως ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος αφού στην πρωινή προπόνηση υπήρχε καταρρακτώδη βροχή που δυσκόλεψε το έργο και των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου με αποτέλεσμα να υπάρχουν και οι σχετικές μουρμούρες και πειράγματα μεταξύ τους. Τέτοιου είδους φαινόμενα είναι στο πρόγραμμα στις προετοιμασίες των ομάδων και έτσι δεν αποτελούν έκπληξη που μπορεί να αλλοιώσουν τον συνηθισμένο προγραμματισμό, έτσι όσο περνούσε η ώρα περνούσαν απαρατήρητα τα καιρικά φαινόμενο και υπήρξε η απαραίτητη προσήλωση στις προπονητικές οδηγίες.
Παρ’ όλα αυτά η όρεξη, το πάθος και η θέληση όλων είναι σε υψηλά επίπεδα για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και η προετοιμασία να προχωράει με θετικό πρόσημο και ακριβώς έτσι όπως έχει προγραμματιστεί.
Ο πλουραλισμός στο ασκησιολόγιο από τους προπονητές, ο ειδικός σχεδιασμός και η προσήλωση ώστε όλα να γίνονται με την ακρίβεια που απαιτείται κάνουν τα πράγματα ευκολότερα και δίνουν το αποτέλεσμα που αργότερα θα διαμορφώσει την θετική εξέλιξη των πραγμάτων για την επίτευξη του τελικού στόχου που δεν είναι άλλος από την πρωτιά και την άνοδο!


***

~


***     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :                                 1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .- 

2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-                                                   Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-  
 4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ; https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   
 5.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .-
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .- 
8.-
 
  
~**  Από τις Αναρτήσεις ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 :
~  34.- Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019  ΘΕΜΑΤΑ  υγείας  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/27-2019.html .- 
35.- : Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή  28  Ιουλίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης 

https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-
36.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 29 -07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 
37.- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ….. Δευτέρα 29- ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 .
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Πέμπτη 11  Ιανουάριος 2018 ..... Ε΄ Μέρος :

 https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_29.html  .-
 38.- Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη  30  Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :           

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-   
39.- Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας .
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post_30.html .-  
40.- ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  Από το Α- Ω .  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας .-
Τετάρτη 31 Ιουλίου  2019   :

 https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_31.html  .- 
        
 ~**  ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. -
Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-

*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 

*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ

  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-
~

~

Δεν υπάρχουν σχόλια: